Bibliography of the Department

 

Lyudmila Kormich – Head of the Department, Doctor of History, Professor

Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні : монографія / за заг. ред. Н.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко. – Київ: Юридична думка, 2010 – 353 с. (У співавторстві).

Раціональний романтик. До 70-річчя М.І. Михальченка : монографія. – К. : Видавництво «Центр соціальних комунікацій», 2011. – 140 с. (У співавторстві).

Read more ...

Konstantin Witman – Professor of the Department, Doctor of Political Science, Professor

Переваги інституту національно-культурної автономії та особливості його втілення у законодавстві окремих країн пострадянського та постсоціалістичного простору // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С.В. Ківалов; відп. за вип. Л.І. Кормич. – Одеса: «Фенікс», 2010. – Вип. 39. – С. 26-36.

Культурне розмаїття як механізм нейтралізації конфліктогенного потенціалу етнічності//Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 47.-К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2010. - С.629-636.

Read more ...

Ella Mamontova – Professor of the Department; Doctor of Political Science, Professor

Державна регіональна політика: сучасний стан та реальні потреби //Матеріали ІV-го щорічного ВЕБ-семінару «Регіональна політика та регіональний розвиток в Україні» для представників вищих навчальних закладів, органів публічної влади, громадських організацій. ОРІДУ НАДУ при Президентові України, 7 червня 2016 р. - С. 3-7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf
http
://www.oridu.odessa.ua/news/2016/06/07/vebinarRPPA2016.pdf

Діалог держави і суспільства як конструктивна форма політичної участі //Забезпечення конструктивного діалогу між владою та суспільством: матеріали наук. – практ. конф. 28 квітн 2016 р. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - С. 35 – 39.

Read more ...

Anatoliy Sushko – Associate Professor of the Department, PhD in History, Docent

Державна політика в соціокультурній сфері (нормативно-правовий аспект)//Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць – Одеса. – 2008.–Вип.34.–С.179-185.

Соціальна політика держави в умовах інформаційного суспільства//Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць – Одеса. – 2009.–Вип.36.–С.74-79.

Read more ...

Vitaliy Koltsov – Associate Professor of the Department, PhD in Political Science

Многопартийность как фактор становления политической системы (на примере постсоветских республик)/Вісник СевНТУ, № 136, 2012. - с.116-118

Кольцов В.М. Соколов В.Н. Туркменистан: эволюция политической системы/Наукові записки ІПЕД ім. І.Ф. Кураса № 6(62), 2012. - с.381-388

Read more ...

Alevtina Pekhnik – Associate Professor of the Department, PhD in Political Science

Розвиток концепції відповідальності соціального суб’єкта як чинника формування громадянського суспільства. //Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць – Одеса. – 2008. – Вип.33

Загальні засади взаємодії правової держави та громадянського суспільства//Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф. Ю.М. Оборотов. ОНЮА. – О.: Фенікс, 2009. – С 40-42.

Read more ...

Alyona Kozminykh – Associate Professor of the Department, PhD in Political Science, Docent

Походження і основні принципи діяльності адвокатури //Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць – Одесса. – 2007. – Вип.30.

Адвокатура як інститут громадянського суспільства в сучасній науці // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць – Одеса. – 2009. – Вип.36. - С. 228-235.

Read more ...

Irina Miloserdnaya – Associate Professor of the Department, PhD in Political Science, Docent

Принцип обратной связи в современном политическом управлении / И.М. Милосердная // Вісник Одеського національного університету. [Серія: Соціологія і політичні науки]. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2009 – Т. 13. – Вип.5. – С.646-653.

Особливості переходу до демократії в кінці ХХ – на початку ХХІ століття в країнах Центрально-Східної Європи: на прикладі Польщі та України / І.М. Милосердна // Projekt «Na drogach i bezdoroźach wolności» zrealizowanego przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera – Kraków. – 2009. – S.94-97.

Read more ...

Tatyana Krasnopolskaya – Associate Professor of the Department, PhD in Political Science, Docent

Поняття гендеру: становлення та основні концепції // Актуальні проблеми політики. – 2010. – Випуск 39. – С.256-262

Гендерна асиметрія в сучасній українській державі // Актуальні проблеми політики. – 2010. – Випуск 40. – С.554-562

Read more ...

Artyom Kroytor – Associate Professor of the Department, PhD in Political Science

Політичні партії як суб’єкти демократичних перетворень в Україні / А.В. Кройтор // Науковий вісник, збірник наукових праць. Одеський національний економічний університет, Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Одеса, 2014. - Вип. 29 (208). - с. 126-133.

Внутрішньопартійна взаємодія через призму теорій політичних еліт / А.В. Кройтор // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2014. -Вип. 51.-С. 283-297.

Read more ...
Page 1 of 2