Організація наукової роботи в університеті

Організація наукової роботи в університеті

e-mail Друк

Науково-дослідна робота у Національному університеті «Одеська юридична академія» (далі – НУ «ОЮА») у 2015 році здійснювалася у рамках загальної п’ятирічної теми наукового дослідження: «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (номер державної реєстрації — 0110U000671). У 2015 році завершено виконання зазначеної НДР.

НДР проводилася професорсько-викладацьким складом 50 кафедр, на тринадцяти факультетах (цивільної та господарської юстиції, судово-адміністративному, підготовки слідчих органів внутрішніх справ, міжнародно-правових відносин, журналістики, соціально-правовому, адвокатури, правової політології та соціології, заочного та вечірнього навчання, заочного навчання № 2, Нікопольського, Криворізького та Черкаського), у семи інститутах (прокуратури та слідства, підготовки професійних суддів, Миколаївський інститут, Чернівецький юридичний інститут, Прикарпатський юридичний інститут, Інститут інтелектуальної власності, Київський інститут права) та Ізмаїльському навчальному центрі, а також співробітниками науково-дослідної частини.

Науково-дослідну роботу виконують 606 штатних науково-педагогічних працівника, а також 103 аспірантів денної форми навчання, 9 докторантів та 93 співробітників НДЧ. Наведені значення відповідають показнику 2014 року (690 науково-педагогічних працівників, 101 аспірантів, 9 докторантів та 85 співробітників НДЧ). Серед них 63 докторів наук, професорів, що на 14,55 % більше ніж у 2014 році (55 доктори наук, професори). До кола науково-педагогічних працівників університету також входять 372 кандидатів наук, доцентів, що на 6,29 % більше ніж у 2014 році (350 кандидатів наук, доцентів) та на 20,39% більше, ніж у 2013 році (309 кандидатів наук, доцентів).

Результати проведених наукових досліджень знайшли відображення у 1479 опублікованих наукових роботах, загальним обсягом 2457,5 друкованих аркушів. У тому числі було видано 72 монографії (731 д.а.), 14 підручників (272,8 д.а.), з яких один з грифом МОН (30 д. а.), 90 навчальних посібників (595,4 д.а.), з яких 1 з грифом МОН (10,7 д.а.) та 111 науково-методичних розробок (331,4 д.а.).

За 2015 рік було опубліковано 1162 статі у збірниках наукових праць та журналах загальним обсягом (514,5 д.а.) друкарських аркушів, із яких 876 статей (403,8 д.а.) – у наукових фахових виданнях. За звітний період науковцями НУ «ОЮА» 174 (69,8 д.а.) статті опубліковано у зарубіжних виданнях. Крім того, з відображенням результатів досліджень було опубліковано 1469 тез наукових доповідей.

Університет бере участь у виданні 16 збірників наукових видань, з яких 12 входять до затвердженого переліку фахових наукових видань, затверджених МОН України:«Актуальні проблеми держави і права», «Актуальні проблеми політики», «Юридичний вісник», «Наукові праці НУ ОЮА», «Митна справа», «Одеський лінгвістичний вісник», «Актуальні проблеми філософії та соціології», «Часопис цивілістики», «Прикарпатський юридичний вісник», Вісник Чернівецького факультету НУ «ОЮА», «Вісник Вищої ради юстиції» спільно з Вищою радою юстиції, а також електронне наукове фахове видання: «Європейські студії і право», що є першим в Україні аналітичним виданням науково-практичного спрямування, створеним згідно з міжнародними стандартами академічного видавництва. Зазначений журнал засновано в рамках проекту імені Жана Моне за підтримки Європейської Комісії.

Окрім того, виходять у світ такі видання як «Альманах міжнародного права», «Часопис адміністративістики», «Юридичний реферативний журнал», «Суспільство. Держава. Право».

Університет активно бере участь у доктринальному забезпеченні нормотворчої та правозастосовної діяльності. Зокрема, за результатами наукових досліджень у 2015 році було підготовлено 22 законопроекти та доповідні записки на них з пропозиціями щодо їх вдосконалення, також університетом було підготовлено 144 наукових висновків.

У цьому напрямку НУ ОЮА активно співпрацює з:
Верховною Радою України (36 наукових висновків),
Конституційним Судом України (11 наукових висновків),
Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ (1 науковий висновок),
Верховним Судом України (66 наукових висновків),
Вищим господарським Судом України (2 наукових висновки);
Вищий адміністративний суд (2 наукових висновки)
Генеральною прокуратурою України (18 наукових висновків);
Міністерством юстиції України (1 науковий висновок);

Одеською міською радою; Південним регіональним центром Національної Академії правових наук України, Державною службою інтелектуальної власності України, Державною пенітенціарною службою України, Державною фінансовою інспекцією, Міністерством закордонних справ України, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України та підприємствами, установами та організаціями державної та недержавної форм власності з метою спільного вирішення важливих наукових і практичних проблем.

Вчені університету взяли участь у 6 робочих комісіях по розробці законопроектів. Результати наукових досліджень вчених НУ ОЮА у 2015 році більшою мірою впроваджувалися у юридичну практику. Дослідження, які проводяться вченими НУ «ОЮА», направленні на удосконалення механізмів та інструментів державного регулювання трансферу технологій та правове забезпечення механізмів комерціалізації наукових досліджень, а також на захист авторського права та суміжних прав в сучасних умовах міжнародного співробітництва.

Інформаційне забезпечення наукової діяльності

У 2015 році здійснювався книгообмін з ОННБ ім. М. Горького, Юридичною академією ім. Ярослава Мудрого, НБ ОНУ ім. І. І. Мечникова (32 книги на суму 1 899,00 грн).

Водночас із здійсненням модернізації бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів (користувачів) НБ НУ «ОЮА», науково-методичного супроводу діяльності структурних підрозділів бібліотеки та бібліотек віддалених структурних підрозділів НУ «ОЮА», поточним, ретроспективним комплектуванням та рекомплектуванням фондів НБ у звітному році відбувалось подальше удосконалення функціонування автоматизованої інформаційної бібліотечної системи UniLib, забезпечення максимально широкого доступу до ресурсів світового інформаційного простору, кастомізація встановленої системи Dspace, поповнення та просування репозиторію eNUOLAIR (Electronic National University Odessa Law Academy Institutional Repository) та офіційного сайту НБ НУ «ОЮА».

У вересні 2015 року електронний архів-репозиторій отримав індивідуальний номер ISSN, що використовується для ідентифікації електронного періодичного видання.

Було реалізовано можливість розміщення матеріалів репозиторію eNUOLAIR у Білефельдській науковій пошуковій системі (BASE ‑ Bielefeld Academic Search Engine;www.base-search.net).

Здійснюється постійний контроль за публікаційною активністю науковців НУ ОЮА та сприяння у її здійсненні. Проводиться реєстрація співробітників і професорсько-викладацького складу Університету у наукометричних базах даних, корегування персональних профілів (зокрема, у GoogleScholar).

Здійснено розробку, заповнення та застосування на практиці дворівневого пошукового україномовного рубрикатора на основі УДК за розділами 34 («Право») і 35 («Державне адміністративне управління») (розробник – О. В. Богданович). На основі цього рубрикатора створено веб-каталог «Бібліотека сучасної правової думки України» (, у якій ведеться пошук в режимі реального часу (http://bspm.onua.edu.ua/ ).

Особливу увагу приділено популяризації політики Open Access та просуванню наукового доробку науковців Університету через розміщення їх робіт у відкритих повнотекстових базах даних (SelectedWorks, ResearchGate, Academia.edu, Digital Commons Network та ін.).

Продовжувалась плідна співпраця з професорсько-викладацьким складом НУ «ОЮА». Удосконалено форми співробітництва бібліотеки з різними підрозділами університету при проведенні виставкової діяльності. З цією метою розроблено методику «наукового інформаційно-бібліографічного супроводу».

Завдяки поглибленню співпраці з іноземними партнерами протягом 2015 року в НУ «ОЮА» виконувались наступні проекти міжнародного співробітництва є:

1. інноваційний проект ТЕМПУС SpinOFF, який стосується розвитку інноваційної діяльності університетів (напрацьовано та подано до МОН проекти локальних нормативних документів, щодо використання продуктів інтелектуальної діяльності у господарській практиці університетів, зауваження та пропозиції до проектів законів «Про вищу освіту», «Про наукову та науково технічну діяльність», «Про технопарки», опубліковано дві монографії). У рамках проекту за кошти ЄС отримано й інстальовано новий серверний вузол для використання координуванням баз даних репозитарію НУ ОЮА, отримано та підготовлено до інсталяції два медіакомплекси (аудиторія адвокатури та підприємництва й аудиторія господарського права);

2. інноваційний предметно-практичний проект «Школа європейського права» (спільно з Інститутом Європи Цюріхського університету);

3. інноваційні навчально-наукові проекти «Школа американського права» (спільно з Центром міжнародних правових досліджень – Зальцбург); «Школа німецького права» (спільно з DAAD); «Школа французького права» (спільно з Альянс Франсе);

4. інноваційний проект «Магістеріум з міжнародного та європейського права» (спільно з консорціумом університетів по проекту ТЕМПУС INTEREULAWEAST) - НУ ОЮА за цим проектом є українським координатором. У рамках проекту за кошти ЄС отримано й інстальовано навчально-науковий комплекс Темпус Центр НУ ОЮА, а викладачі університету одержали можливість безкоштовно публікуватися в індекованому часописі “ІnterEULaw East”;

5. інноваційний проект «Академія європейського публічного права» та «Школа європейського публічного права та управління» (спільно з Європейською асоціацією публічного права). У рамках цього проекту викладачі університету мають можливість безкоштовно публікуватися в індекованому часописі “Central and Eastern European Legal Studies”.

В НУ ОЮА з 2006 року викладаються курси лекцій та семінарів з юридичних дисциплін на іноземних мовах (англійська, французька, німецька), для студентів І-V курсів всіх факультетів денної форми навчання.

Станом на 2015 рік лекції та семінари іноземними мовами з юридичних дисциплін слухали 342 студенти, які вивчали 52 дисципліни, що викладали 46 викладачів.

В університеті функціонує п’ять спеціалізованих вчених рад:

Спеціалізована вчена рада Д41.086.01. по захисту дисертаційна здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень;
12.00.02 – конституційне право;
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
12.00.10 – судоустрій, прокуратура та адвокатура.

За 2015 рік у цій раді було захищено 19 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Спеціалізована вчена рада Д41.086.02. по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій з таких спеціальностей:
23.00.02 – політичні інститути й процеси (політичні науки);
23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку.

За 2015 рік у цій раді було захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Спеціалізована вчена рада Д41.086.03. по захисту дисертаційна здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:
12.00.03 – цивільне право і цивільний процес;
12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення;
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія;кримінально-виконавче право;
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;

За 2015 рік у цій раді було захищено 20 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Спеціалізована вчена рада Д41.086.04. по захисту дисертаційна здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук.

Зазначена вчена рада проводить захист дисертацій зі спеціальностей:
12.00.04 – господарське право;господарсько-процесуальне право;
12.00.11 – міжнародне право;
12.00.12 – філософія права.

За 2015 рік у цій раді було захищено 14 дисертацій дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Спеціалізована вчена рада СРД 41.086.05 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей:

12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право;
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

За 2015 рік у цій раді було захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

В аспірантурі НУ «ОЮА» станом на 2015 рік навчаються 219 аспірантів. З відривом від виробництва – 103 аспіранти, без відриву від виробництва – 116 аспірантів.

Чисельність здобувачів всього становить 365 чоловік, з них прикріплених до кафедр – 171, для складання кандидатських іспитів з неспеціальних дисциплін – 194.

Чисельність аспірантів, прийнятих у 2015 році становить 86 осіб.

Всього у 2015 році у спеціалізованих вчених радах НУ «ОЮА» захищено 63 кандидатські дисертації, з яких 43 працівниками НУ ОЮА і 20 сторонніми працівниками та ще 20 кандидатських дисертацій захищені працівниками НУ ОЮА у спеціалізованій вченій раді за межами Університету.

За 2015 рік у спеціалізованих вчених радах НУ «ОЮА» захищено 9 докторських дисертацій, із яких 6 працівниками Університету та 3 сторонніми працівниками.

Главная