Інформація для вступників магістратури

Інформація для вступників магістратури

E-mail Печать

ПОРЯДОК
прийому на навчання до
Національного університету «Одеська юридична академія» за освітньою програмою підготовки магістрів за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування»

Національний університет «Одеська юридична академія» (далі – Університет) здійснює прийом слухачів на навчання за денною та заочною формами для підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (спеціалізація «Правове забезпечення публічної служби та адміністрування» (денна та заочна форма навчання), спеціалізація «Економічна безпека» (денна форма навчання)) з наданням кваліфікації магістр публічного управління та адміністрування.

Прийом до магістратури державної служби для навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю  «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №789.

Університет здійснює прийом на навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» осіб, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, на конкурсній основі. Університет приймає на навчання за умови подання направлення до Університету від органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що оформлюється у встановленому порядку.

На навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів. На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».
Особи, які відповідають вимогам, успішно склали вступні іспити, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання на контрактній основі.

На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань «Управління та адміністрування», та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання:

Етапи вступної компанії  Денна форма навчання  Навчання без відриву від виробництва 
Початок прийому заяв та документів 15 червня 2016 року 15 червня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині 15 липня 2016 року о 18.00 годині 15 липня 2016 року
Строки проведення Університетом вступних випробувань 18-26 липня 2016 року 18-26 липня 2016 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року Не пізніше 12.00 години 1 серпня 2016 року
Терміни зарахування вступників 01-05 серпня 2016 року 01-05 серпня 2016 року

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра публічного управління та адміністрування, конкурсний бал обчислюється як сума результату вступних випробувань та співбесіди, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази».

Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» на основі освітнього ступеня бакалавра складають вступні випробування у формі письмового тестування з іноземної мови (англійська, німецька або французька за вибором вступника при вступі на основі освітнього ступеня бакалавра), у формі письмового іспиту з основ держави і права, з основ економіки та усної співбесіди з державного управління. Вступники на основі освітнього ступеня (освітньо- кваліфікаційного рівня) спеціаліста або магістра складають вступні випробування у формі письмового іспиту з основ держави і права, з основ економіки та усної співбесіди з державного управління».

Строк навчання слухачів за денною формою навчання – 1 рік 6 місяців, за заочною – 2 роки 6 місяців.

До заяви про вступ на навчання за програмою підготовки магістрів додаються:
особова картка  державного службовця (форма П-2 ДС);
автобіографія;
направлення встановленої форми органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування (у 2-х примірниках );
договір встановленої форми органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування (у 3-х примірниках );
нотаріально засвідчена копія диплома про вищу освіту та додаток до нього;
копія  трудової книжки, засвідчена в установленому порядку;
шість  фотокарток розміром 3 х 4 сантиметри;
копія паспорта (у 2-х примірниках );
копія ідентифікаційного коду (у 2-х примірниках );
медична довідка за формою № 086-у;
копія військового квитка або приписного посвідчення.

Паспорт пред’являється особисто.

Вартість навчання за кошти фізичних та юридичних осіб:   
- денна форма навчання – 19300 гривень;
- заочна форма навчання – 11300 гривень.

Адреса: м. Одеса, вул. Піонерська 9, каб. № 67
Телефон/факс для довідок: /048/ 719-88-20
Сайт: www.onua.edu.ua

test
Поступающему Поступление в магистратуру государственной службы