Інформація для вступників магістратури

Інформація для вступників магістратури

e-mail Друк

ПОРЯДОК
прийому на навчання до
Національного університету «Одеська юридична академія»
за освітньою програмою підготовки магістрів
за спеціальністю 
«Публічне управління та адміністрування»

Прийом до магістратури державної служби для навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. №789 (в редакції від 04.10.2016) (далі – Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби), та Правилами прийому до Національного університету «Одеська юридична академія» на 2017 рік.

Національний університет «Одеська юридична академія» здійснює прийом на навчання за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування» осіб, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, на конкурсній основі, крім тих, що зазначені у пункті 11 Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби.

На навчання за державним замовленням приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста)/бакалавра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної  служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли на момент подання документів: за денною формою - 35 років; за заочною (дистанційною) формою - 45 років. На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які відповідають вимогам, визначеним пунктом 10 Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби, та стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець". Особи, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом, приймаються на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.

Вступники на навчання за освітнім ступенем магістра за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування», що вступають на навчання відповідно до Порядку прийому на навчання до магістратури державної служби на основі освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) спеціаліста або магістра та на основі освітнього ступеня бакалавра складають вступні випробування у формі письмових іспитів з основ держави і права, з основ економіки та усної співбесіди з державного управління.

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітнього ступеня магістра публічного управління та адміністрування, конкурсний бал обчислюється як сума результату вступних випробувань, співбесіди та середнього балу додатку до документу про вищу освіту, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

На навчання за державним замовленням не приймаються державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які раніше навчалися за державним замовленням і здобули ступінь вищої освіти магістра (спеціаліста) за спеціальностями галузі знань "Державне управління" або за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", та особи, щодо яких існують встановлені законом обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

До заяви про вступ за державнимзамовленням до вищогонавчального закладу на навчання додаються чотири кольорові фотокартки розміром 3 x 4 см, а також копії паспорта громадянина України та військового квитка, диплома про вищу освіту та додатка до нього, трудової книжки, реєстраційного номера облікової картки платника податків, засвідчені в установленому порядку. Паспорт громадянина України та військовий квиток (для військово зобов’язаних) пред’являються особисто.

Справка з місця роботи в якій вказано категорію та ранг державного службовця.

Прийом заяв та документів
З 20 квітня по 15 липня 2017 року

Фахові вступні випробування
З 17  до 26 липня 2017 року

Рекомендація до зарахування
до 4 серпня 2017 року

Зарахування
до 10 серпня 2017 року 

Вступнику Вступ до магістратури державної служби