Кормич
e-mail Друк

Кормич Борис Анатолійович - завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

1.  Кормич Б.А. Основнi напрями наукового аналiзу митної полiтики України / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 1999. – Вип. 6-7. – C. 264-267;
2.    Кормич Б.А. Формування митної політики як умова ефективної боротьби з контрабандою / Б.А. Кормич / Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх вирішення. Кол. монографія. Том 10. Київ – 1998. –– С. 251 – 254;

3.    Кормич Б.А. Митна політика в системі функцій держави / Б.А. Кормич // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. –  № 2. – С. 109 – 111.
4.    Кормич Б.А. Деякі аспекти правового регулювання митної політики / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Одеса. – 1999. – Вип. 5. – С. 224 – 229.
5.    Кормич Б.А. Конституція України та гарантії прав людини / Б.А. Кормич / Погляди на перспективу гуманітарного розвитку: крізь призму української точки зору. Збірка творів з прав людини в Україні. – Одеса. – 1999. – с. 81 – 83;
6.    Кормич Б.А. Основні засоби реалізації митної політики / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми держави та права. Збірник наукових праць. – Одеса. – 1999. – Вип. 6., ч. 1. – С. 257 – 264.
7.    Кормич Б.А. Державно-правовий механізм митної політики України: 12.00.07: Дис. ... канд. юрид. наук / Б.А. Кормич; ОНЮА. – Одеса, 2000. – 205 с.;
8.    Кормич Б.А. Державно-правовий механізм митної політики України : монографія / Б.А. Кормич. – Одеса: Астропринт, 2000. – 180 с.;
9.    Кормич Б.А. Митна політика України як функція держави / Б.А. Кормич // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 5. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів України; Видавничій дім “Юридична книга”. – 2000. – Вип. 5. – С. 438 – 443;
10.    Кормич Б.А. Інституціональний механізм митної політики / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2000. – Вип. 9. – C. 334-337;
11.    Кормич Б.А. Сучасні міжнародно-правові стандарти державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми політики. – 2000. – Вип. 8. – C. 265-270;
12.    Кормич Б.А. Митна політика та митна справа, поняття і співвідношення /Б.А. Кормич // Митна справа. – 2000 – №6. – с. 20 –27;
13.    Кормич Б.А. Визначення типу легітимності влади в сучасних умовах / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць – Одеса, 2000. – Вип. 9. – с. 62 – 67:
14.    Кормич Б.А. Роль митної політики у функціонуванні  сучасної держави / Б.А. Кормич // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 1. – С. 115 – 119;
15.    Кормич Б.А. Національна безпека як категорія аналізу законодавчого забезпечення державної політики / Б.А. Кормич / Парламентаризм в Україні: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2001. – с. 228 – 232;
16.    Кормич Б.А. Авторське право та інтелектуальна власність / Б.А. Кормич / Соціальне партнерство – механізм реалізації прав людини, розбудови правової держави, громадянського суспільства. Том 24. – Київ, 2001. – с. 272 – 275;
17.    Кормич Б.А. Захист інтелектуальної власності в аспекті захисту інформаційної безпеки України / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми держави і права. Вип. 11. – Одеса: Юридична Література, 2001. – с. 432 – 436;
18.    Кормич Б.А. Деякі проблеми інформаційної безпеки в Україні / Б.А. Кормич // Держава і право: Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Вип.. 14. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – с. 180 – 185;
19.    Кормич Б.А. Проблеми судового захисту інформаційної безпеки в Україні / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики: Зб. наукових праць. Вип. 14. – Одеса: Юридична література, 2001. – С. 430 – 435;
20.    Кормич Б.А. Співвідношення національної безпеки та національних інтересів / Б.А. Кормич // Вісник університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 13. – С. 71 – 76;
21.    Кормич Б.А. Структура інституціонального механізму митної політики / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми держави і права. – 2001. – Вип. 12. – С. 126 – 129;
22.    Кормич Б.А. Національна безпека як правова категорія аналізу митної діяльності держави / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2001. – Вип. 11. – С. 56 – 61;
23.    Кормич Б.А. Засади правового захисту національної безпеки в сфері зовнішньоекономічних відносин / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2001. – Вип. 10. – С. 732 – 738;
24.    Кормич Б.А. Національна безпека як категорія аналізу законодавчого забезпечення державної політики / Б.А. Кормич / Парламентаризм в Україні: теорія і практика. – К., 2001. – С. 228-232;
25.    Кормич Б.А. Поняття національної безпеки та проблеми її нормативно-правового регулювання / Б.А. Кормич // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Том. 1. – Одеса: Юридична література, 2002. – с. 190 – 199;
26.    Кормич Б.А. Правові методи попередження та ліквідації загроз інформаційній безпеці людини / Б.А. Кормич // Митна справа. – № 5. – 2002. – с. 75 – 83;
27.    Кормич Б.А. Правова регламентація інформаційної безпеки держави / Б.А. Кормич //Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.. 17. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2002. – с. 193 – 198;
28.    Кормич Б.А. Запозичення законодавчого досвіду Російської Федерації в стратегії національної безпеки України / Б.А. Кормич //Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць. Вип.. 15. – Одеса: Юридична література, 2002. – с. 155 – 162;
29.    Кормич Б.А. Функція держави щодо захисту інформаційної безпеки / Б.А. Кормич //Держава і право: Зб. наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.. 18. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2002. – с. 103 – 109;
30.    Кормич Б.А. Міжнародні стандарти прав людини на інформацію / Б.А. Кормич //Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Вип.. 15. – Одеса: Юридична література, 2002. – с. 223 – 230;
31.    Кормич Б.А. Законодавче забезпечення прав і свобод людини в інформаційній сфері України / Б.А. Кормич // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. Зб. наукових праць Донецького інституту Внутрішніх справ при ДНУ. Вип.. 3. – Донецьк, 2002. – с. 36 – 44;
32.    Кормич Б.А. Інформація як категорія інформаційного права / Б.А. Кормич //Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць. – Вип.. 16. – Одеса: Юридична література, 2002. – с. 367 – 374;
33.    Кормич Б.А. Організаційно-правові засади політики інформаційної безпеки України: Монографія / Б.А. Кормич. – О., Юридична література, 2003. – 472 с.;
34.    Кормич Б.А. Інформаційний чинник державного управління / Б.А. Кормич // Митна справа. – 2003. – № 5. – с. 80 – 86;
35.    Кормич Б.А. Основні елементи механізму інформаційної безпеки України / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 18. – с. 399 – 404;
36.    Кормич Б.А. Суб’єктно-об’єктний склад інформаційної безпеки / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 18. – С. 130 – 137;
37.    Кормич Б.А. Типологія методів правового регулювання обігу інформації з метою інформаційної безпеки / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 19. – с. 395 – 399;
38.    Кормич Б.А. Концептуально-методологічні засади аналізу правового регулювання інформаційної безпеки / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2003. – Вип. 17. – С. 89 – 94;
39.    Кормич Б.А. Правові проблеми протидії інформаційним війнам та інформаційному тероризму / Б.А. Кормич // Криминогенная ситуация на юге Украины: особенности и проблемы сдерживания: Сб. научн. статей. – Библиотека жернала «Юридический вестник» - Одесса: Феникс, 2003. – с. 249 – 256;
40.    Кормич Б.А. Основні засади формування інституціонального механізму захисту інформаційної безпеки України / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2003. – Вип. 16. – С. 105-115;
41.    Кормич Б.А. Правовий зміст поняття «національна безпека» / Б.А. Кормич // Митна справа. – 2003. – № 1. – С. 116-123;
42.    Кормич Б.А. Правове регулювання Інтернету як елемента інформаційної структури / Б.А. Кормич // Митна справа. – 2003. – № 3. – С. 52-58;
43.    Кормич Б.А. Інформаційний чинник державного управління / б.А. Кормич // Митна справа. – 2003. – № 5. – С. 80-86;
44.    Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навч. посібник рекомендований МОН України / Б.А. Кормич. – К.: Кондор, 2004. – 384 с;
45.    Кормич Б.А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України /Б.А. Кормич / автореф. дис. …д-ра юр. наук: 12.00.07 – Харків, 2004 – 43 с;
46.    Кормич Б.А. Предмет та метод інформаційного права / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2004. – Вип. 19. – с. 38 – 48;
47.    Кормич Б.А. Правові основи технічного захисту інформації в автоматизованих системах / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юридична література, 2004. – Вип. 22. – с. 510 – 517;
48.    Кормич Б.А. Закон України «Про вибори Президента України»: Коментар /за загальною ред. С. Ківалова та М. Баймуратова – Київ: Консультант, 2004. – с. 250 – 253 та 277 – 290;
49.    Кормич Б.А. Класифікація видів інформаційної безпеки / Б.А. Кормич // Митна справа. – 2004. – № 5. – с. 39 – 44;
50.    Кормич Б.А. Поняття і правовий зміст категорії „інформаційна безпека”/ Б.А. Кормич / Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – Том. 3. – Одеса: Юридична література, 2004. – с. 54 – 60;
51.    Кормич Б.А. Правове забезпечення реалізації державної інформаційної політики / Б.А. Кормич //Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 26. – С. 571 – 578.
52.    Кормич Б.А. Компетенція центральних органів виконавчої влади в сфері інформаційної безпеки / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – Вип. 22. – С. 128-139;
53.    Кормич Б.А Предмет та метод інформаційного права / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми политики. – 2004. – Вип. 19. – С. 38 – 48;
54.    Кормич Б.А. Правові основи технічного захисту інформації в автоматизованих системах / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми держави і права. – 2004. – Вип. 22. – С. 511-518;
55.    Кормич Б.А. Правові проблеми безпеки інформаційної інфраструктури / Б.А.Кормич // Митна справа. – 2004. – № 4. – С. 40-45;
56.    Кормич Б.А. Вопросы правового регулирования информационной безопасности в современном Украинском государстве / Б.А. Кормич // Закон и жизнь. – 2004. – № 3. – С. 44-47;
57.    Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи / Б.А. Кормич. – К. Кондор, 2004. – 384 с.
58.    Кормич Б.А. Особливості правових гарантій інформаційної безпеки людини, суспільства та держави / Б.А.Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2005. – Вип. 24. – С. 134 – 146;
59.    Кормич Б.А. Правові основи технічного захисту інформації в автоматизованих системах / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 22. – С. 510 – 517;
60.    Кормич Б.А. Захист інформаційної безпеки людини в процесі діяльності судових та правоохоронних органів / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2005. – Вип. 25. – С. 54 – 65;
61.    Кормич Б.А. Актуальні проблеми розвитку законодавства про інформаційну безпеку / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2005. – Вип. 27. – С. 25 – 33;
62.    Кормич Б.А. Компетенція держави в сфері інформаційної безпеки / Б.А. Кормич // Митна справа. – 2005. – № 1. – С. 72-80;
63.    Кормич Б.А. Трансформація політики в право (з міжнародної конференції) / Б.А.Кормич // Право України. – 2006. – № 1. – С. 150-157;
64.    Кормич Б.А. Правові засоби протидії загрозам інформаційних війн та інформаційного тероризму / Б.А. Кормич // Наукові праці Одеської національної юридичної академії. Том 5. – Одеса: Юридична література, 2006. – с. 185 – 191;
65.    Кормич Б.А. Ключові питання правового регулювання Інтернет в Україні Б.А. Кормич //Держава і право. Юридичні і політичні науки: Зб. наук. праць. – К., 2006. – Вип. 34. – С. 373 – 379;
66.    Кормич Б.А. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні (у співавторстві) Монографія. / за ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа / Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, А.В.Колодюк, Б.А. Кормич та ін.– Київ: Юридична думка, 2006. – 384 стор. (авт. 73 – 87);
67.    Кормич Б.А. Особливості формування законодавства щодо інформаційної безпеки в транзитивному суспільстві / Б.А. Кормич // Право України. – 2006. - № 1. – с. 155 – 156;
68.    Кормич Б.А. Правові режими інформації та інформаційних ресурсів в Україні / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – Вип. 29. – с. 87 – 93;
69.    Кормич Б.А. Сучасні підходи до проблеми правового регулювання інформаційної безпеки /Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – Вип. 28. – с. 89 – 95;
70.    Кормич Б.А. Митне право ЄС як основа європейської інтеграції / Б.А. Кормич // Митна справа. – 2006. – № 5. – С. 11-17;
71.    Кормич Б.А. Право як продукт і критерій цивілізації / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса, 2006. – Вип. 33. – с. 51 – 55;
72.    Кормич Б.А. Рецензія на монографію Ю.М. Дьоміна «Таможенный контроль в Украине» / Б.А. Кормич // Митна справа. - № 4 . – 2006. – с. 103 – 104;
73.    Кормич Б.А. Юридична енциклопедія для юнацтва / Колектив авторів. – Одеса: Юридична література, 2006 – 404 с;
74.    Kormych B.A. The International Customs Law: Working programme for the course of lectures / B.A. Kormych //Odesa National Academy of Law. – Odesa: Feniks, 2006 – 16 p;
75.    Кормич Б. А. Поняття та генезис митного права ЄС / Б.А. Кормич // Визначальні тенденції генезису державності і права : зб. наук. праць. – 2007. – С. 22-25;
76.    Кормич Б.А. Особливості декларування товарів у митному праві ЄС / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса, 2007. – Вип. 30. – с. 93 – 103;
77.    Кормич Б.А. Митні режими згідно законодавства України та ЄС: поняття і сутність / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2007. –Вип. 31. – С. 58-65;
78.    Кормич Б. А. Спільна митна політика ЄС: сутність та значення / Б.А. Кормич //  Наукові праці Одеської національної юридичної академії. – 2007. – Том 6. – О.: Юридична література, 2007. – С. 247-254;
79.    Кормич Б.А. Правове регулювання інформаційної сфери в дослідженнях фахівців кафедри морського та митного права / Б.А. Кормич //  Митна справа. – 2007. – № 6. – С. 13-17;
80.    Кормич Б.А. Митне право України. Рецензія на навчальний посібник «Митне право України» за заг. ред. проф.. В.В. Ченцова. Дніпропетровськ, 2006 р / Б.А. Кормич // Митна газета. – 2007. – липень. - № - стор. 1, 8.
81.    Кормич Б.А. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навчальний посібник. Рекомендований МОН України. Видання 2-е / Б.А. Кормич – К.: Кондор, 2008 – 384 с;
82.    Кормич Б.А. Правовий аспект впливу глобалізації на соціальну відповідальність держав / Б.А.Кормич / Соціальна відповідальність як фактор розвитку громадянського суспільства. – К., 2008. – С. 187-192;
83.    Кормич Б.А. Поняття та структура інформаційного права /Б.А. Кормич / Сучасний вимір держави і права. Зб. наук. праць. – Миколаїв, 2008. – с. 17 – 19;
84.    Кормич Б.А. Правовий зміст категорій «інформаційний простір» та «інформаційний суверенітет» /Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць. – Одеса, 2008. – Вип.34. – с. 48 – 55;
85.    Кормич Б.А. Інформаційний вимір правового буття сучасної держави / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2009. – Вип. 36. – С. 27-35.
86.    Кормич Б.А. Спільна митна політика та митне право співтовариства / Б.А. Кормич / В кн. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. Друге видання. Рекомендовано МОН України / За заг. ред. Петрова Р.А. – К.: Істина, 2009. – 376 с. (авт. – с. 173 – 192);
87.    Кормич Б.А. Типологія правового регулювання обігу інформації / Б.А. Кормич / Держава і право. – Миколаїв, 2009. – с. 131 – 132;
88.    Кормич Б.А. Основні принципи правового регулювання діяльності із захисту інформації // Актуальні проблеми політики. – 2010. – Вип. 39. – С. 47-57;
89.    Кормич Б.А. Митне право /Б.А. Кормич / В кн. Право Європейського Союзу. Особлива частина. (з урахуванням положень Лісабонського Договору): Навчальний посібник. Рекомендований МОН України для вищих навчальних закладів. / Під. редакцією М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова – Київ: Істина, 2010 – 528 с. (авт. 192 – 214);
90.    Кормич Б.А. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник. Видання третє. Рекомендовано МОН України / За заг. ред. Р.А. Петрова – К.: Істина, 2010. – 370 с. (у співавторстві);
91.    Кормич Б.А. Інформаційне право: підручник: рекомендовано МОН України / Б.А. Кормич. – Х. : Бурун і К, 2011. – 334 с.;
92.    Кормич Б.А. Роль правового регулювання у функціонуванні сучасних моделей національної та міжнародної безпеки / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2011. – Вип. 41. – С. 56 – 64;
93.    Кормич Б.А. Правові важелі протидії інформаційним загрозам: міжнародний і вітчизняний досвід / Б.А. Кормич. // Актуальні проблеми політики. – 2011. – Вип. 42. – С. 80 – 89;
94.    Кормич Б.А. Права людини в інформаційній сфері: міжнародні стандарти та їх конституційні гарантії в Україні // Актуальні проблеми політики. – 2011. – Вип. 43. – С. 69 – 79;
95.    Кормич Б.А. Трансформація поняття та типології інформації в новому інформаційному законодавстві / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. Зб. наук. праць. – Одеса, 2011. – Вип. 44. – с. 296 – 305;
96.    Кормич Б.А. Поняття та суб’єкти міжнародного митного права / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. – 2012. – Вип. 46. – С. 75 – 82;
97.    Кормич Б.А. Информационное измерение основ конституционного строя Украины / Б.А. Кормич / Курс конституционного права Украины. Том 2. Конституционный строй Украины : учебник под. ред. М.А. Баймуратова и А.В. Батанова / Б.А. Кормич. – Сумы : Университетская книга, 2012 – С. 639 – 664;
98.    Kormych B. International Customs Law: Study Guide on the course of Lectures in English for Law Students of the National University «Odessa Academy of Law» / B.A. Kormych. – Одеса: Фенікс – 2012. – 68 р.
99.    Кормич Б. А. Еволюція режиму найбільшого сприяння у митному регулюванні / Б. Кормич // Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – Вип. 48. – С. 75 – 83;
100.    Кормич Б. А. Конституційно-правове регулювання інформаційних відносин / Б. Кормич – Юридичний вісник. – 2013. - № 3 – С. 46 – 51;
101.    Кормич Б. А. Митні режими як інститут митного права / Б. Кормич // Митна справа. – 2013. - № 6. – С. 86-93;
102.    Кормич Б.А. Формування правової бази щодо захисту інформаційного простору України в галузі телебачення і радіомовлення / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – с. 275 – 283.
103.     Кормич Б.А. Тарифні переговори та створення ГАТТ-47: процедури та принципи / Б.А. Кормич // Митна справа. – 2015. – № 1 – с. 3 -9.
104.    Кормич Б.А. Митне право. Навчально-методичний посібник. / Б.А. Кормич, О.П. Федотов Одеса: Фенікс, 2015. – 77 с.
105.    Кормич Б.А. Інформаційне право. Навчально-методичний посібник. / Б.А. Кормич, І.В. Міщенко Одеса: Фенікс, 2015. – 50 с.
106.    Кормич Б.А. Міжнародне митне право. Навчально-методичний посібник. / Б.А. Кормич, О.Є. Панфілова, О.Є. Панфілов.Одеса: Фенікс, 2015 – 44 с.
107.    Кормич Б.А. Формування інституцій міжнародного митного співробітництва: від Групи Вивчення Європейського Митного Союзу до РМС/ВМО (1947 – 1953). / Б.А. Кормич // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – 2015. – № 2. – С. 3 – 10.
108.    Кормич Б.А. Гармонізація митних процедур як передумова європейської інтеграції. / Б.А. Кормич // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України. Матеріали науково-практичної конференції. (Одеса, 15 – 16 травня 2015 р.) – Одеса: Юридична література, 2015. – Т.І. – С. 461 – 463.
109.    Кормич Б.А. Диспозитивність та процедурність як основні принципи забезпечення прав людини у сфері публічної інформації / Б.А. Кормич / Сучасна адміністративно-правова доктрина захисту прав людини. Тези доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної конференції. Харків. 17 – 18 квітня 2015 р. – Харків: Право, 2015. – С. 25 – 29.
110. Кормич Б.А. Інформаційне право України: навч.-метод. посібник / Б.А. Кормич, І.В. Міщенко; НУ «ОЮА». – Одеса: Фенікс, 2015. – 20 с.
111. Кормич Б.А. Міжнародне митне право: навч.-метод. посібник / Б.А. Кормич, О.Є. Панфілова, О.Є. Панфілов; НУ «ОЮА». – Одеса: Фенікс, 2015. – 45 с.
112. Кормич Б. А. Митне право: навч.-метод. посібник / Б. А. Кормич, О. П. Федотов; НУ «ОЮА». – Одеса: Фенікс, 2015. – 78 с.
113. Кормич Б.А. Передумови та процес міжнародної інтеграції митного права / Б.А. Кормич // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. м. Одеса. 20 травня 2016 р. – Т. 1. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 388 – 390.
114. Кормич Б.А. Історія розвитку митної справи в Європі: періодизації та основні тенденції / Б.А. Кормич // Lex Portus. Юридичний науковий журнал. – № 1. – 2016. – С. 51 – 63.
115. Кормич Б.А. Структура та тенденції розвитку законодавства ЄС в сфері транспорту / Б.А. Кормич // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць. – Вип. 57. – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 83 – 92.
116. Кормич Б.А. Класичні форми митної політики: зміст та історія формування / Б.А. Кормич // Lex Portus. Юридичний науковий журнал. – № 2. – 2016. – С. 76-86.
117. Кормич Б.А. Спільна митна політика та митне право Європейського союзу / Б.А. Кормич / Право Європейського союзу. Підручник. Вид. 7-ме, змінене і доповнене / Під ред. Петрова Р.А. – Київ: Істина, 2017. – С. 162 – 184.