мищенко
e-mail Друк

Міщенко Ілона Володимирівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

1. Міщенко І.В. Митний режим та митний тариф: навч.-метод. посібник / І.В. Міщенко; ОНЮА. – О. : Фенікс, 2008. – 24 с.
2.    Міщенко І.В. Митне право України: Навч.-метод. Посібник / І.В. Міщенко. – Одеса: Фенікс, 2011. – 28 с.

3.    Додін Є.В., Кравченко П.А., Міщенко І.В. Митні режими в Україні: Навчальний посібник. – Львів, ТОВ «Ліга-прес», 2012. – 132 с.
4.    Кормич Б.А., Міщенко І.В. Інформаційне право України: навч.-метод. посібник / Б.А. Кормич, І.В. Міщенко. – Одеса: Фенікс, 2015. – 50 с.
5.    Безкоровайна І.В. Договір комісії в митній справі України // Митна справа. – 2004. – № 6. – С. 40 – 46.
6.    Безкоровайна І.В. Договір доручення в митній справі України // Митна справа. – 2005. – № 1. – С. 88 – 95.
7.    Безкоровайна І.В. Договірні засади діяльності митного перевізника // Митна справа. – 2005. – № 2. – С. 54 – 59.
8.    Безкоровайна І.В. Проблеми застосування митно-правових норм митними органами України // Митна справа. – 2005. – № 4. – С. 81–84.
9.    Безкоровайна І.В. Тимчасове зберігання товарів під митним контролем // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 26. – Одеса, 2005. – С. 202 – 206.
10.    Безкоровайна І.В., Додін Є.В. Правові основи діяльності митних брокерів у морегосподарському комплексі України //Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць . 1997 - 2006. - Вип. 28. - 312 с. ─ С. 62-66.
11.    Додін Є.В., Безкоровайна І.В. Проблеми правового регулювання діяльності митних брокерів у морегосподарському комплексі України // Програма та тези доповідей науково-практичної конференції «Проблеми правового забезпечення підприємницької діяльності, пов’язаної з морем» (17 березня 2006 р., м. Одеса). – Одеса: ПП «Фенікс», 2006. – С. 21 – 24.
12.    Безкоровайна І.В. Митне регулювання консигнаційної торгівлі в Україні // Митна справа. – 2006. – № 4. – С. 88 – 93.
13.    Безкоровайна І.В. Сміливі погляди та неординарні пропозиції // Митна газета. – 2006. – № 5 (250). – С. 1, 8.
14.    Міщенко І.В. Проблеми правового регулювання підприємницької діяльності у галузі митного справи України // Митна справа. – 2007. – № 6. – С. 41 – 45.
15.    Міщенко І.В. В Держмитслужбі обговорюються проблеми підвищення ефективності боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил // Митна газета. – 2007. – № 7 (276). – С. 1, 8.
16.    Міщенко І.В. Розвиток правового регулювання підприємницької діяльності у галузі митного справи України // Митна справа. – 2008. – № 2. – С. 28 – 31.
17.    Міщенко І.В. Митна логістика в Україні: поняття та перспективи розвитку // Митна справа. – 2009. – № 2. – С. 26 – 29.
18.    Міщенко І.В. Логістична функція митних органів // Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2009. – С. 46 – 47.
19.    Міщенко І.В. Митний кодекс України: проблеми термінології // Митна справа. – 2010. - № 5. ─ С. 3-5.
20.    Міщенко І.В. Проблеми понятійно-категоріального апарату митної справи в контексті оновлення митного законодавства України / І.В. Міщенко // Митна справа. - 2010. - № 5. ─ С. 11-14.
21.    Додін Є.В. Карпенко Г.Л., Копцева Л.О., Міщенко І.В., Прокопенко В.В. Нова редакція Митного кодексу України: позиція науки // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – Львів: ТзОВ «Митна газета», 2011. - № 2. – С. 3 – 13.
22.    Міщенко І.В. Митні посередники в Україні: проблеми сьогодення та перспективи розвитку // Митна справа. Науково-аналітичний журнал. – Львів: ТзОВ «Митна газета», 2011. - № 3. – С. 44 – 48.
23.    Міщенко І.В. Правові основи логістизації митних процедур в Україні // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Вип. 57. – Одеса: Юрид. л-ра, 2011. – С. 399 – 405.
24.    Міщенко І.В. Реалізація принципу диспозитивності в митному праві України // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу, 20 – 21 травня 2011 р., м. Одеса. Т. 2 / відп. ред. д-р юрид. наук. В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2011. – С. 89 – 90.
25.    Міщенко І.В. Деякі питання визначення правового статусу митних посередників в Україні // Наукові праці НУ «ОЮА». – Т. 10. – 2011. – С. 345 – 350.
26.    Міщенко І.В. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу суб’єктів митного посередництва за оновленим митним законодавством // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2012. – № 1 (ч. І). – С. 230 – 234.
27.    Міщенко І.В. Правові підстави та передумови створення системи уповноважених економічних операторів в Україні // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 2 / Відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 115 – 117.
28.    Міщенко І.В. Митний редукціон: міф чи реальність? /І.В. Міщенко // Митна справа. – 2013. - № 1. – С. 135 – 137.
29.    Міщенко І.В. До питання визначення митної вартості товарів у зовнішньоекономічних операціях між пов’язаними особами / І.В. Міщенко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародни­х інтеграцій­них процесів: матеріали міжнародно­ї науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: АМСУ, 2013. – С. 238 - 240.
30.    Mishchenko Ilona. The Customs Status of Goods : Essence, Importance and Main Problems of Legal Regulation // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – UK TU Košice, 2014. - № 2. – P. 89 – 91.
31.    Міщенко І.В. Митний статус товарів як елемент митного режиму // Митна справа. – 2014. - № 5. – С. 29 – 34.
32.    Проблемні аспекти організації та провадження діяльності митного брокера в контексті дерегуляції господарської діяльності України // Митна справа. – 2015. - № 5. – С. 29 – 35.
33.    Безкоровайна І.В. Наукове життя Одеської національної юридичної академії // Митна справа. – 2006. – № 3. – С. 98 – 100.
34.    Безкоровайна І.В. Відкрито перший в Одесі студентський храм // Митна справа. - 2006. - № 5. ─ С. 3-4 обкл.
35.    Безкоровайна І.В. Побачив світ черговий номер науково-аналітичного журналу «Митна справа» // Митна газета. – 2006. – №10 (255). – С.1, 8.
36.    Безкоровайная И.В. Кафедре морского и таможенного права Одесской национальной юридической академии – 10 лет! // Таможенная газета. – 2006. – № 6 (42). – С. 15 – 16.
37.    Міщенко І.В. Краще менше, та краще, чи як моряки митників вчили (Рецензія) / І.В. Міщенко // Митна справа. - 2009. - № 6. ─ С. 113-116.
38.    Додін Є.В., Міщенко І.В., Прокопенко В.В. Рецензія на статтю Ю.Оніщика «Митне законодавство як системо утворююча категорія правового регулювання митних відносин» // Митна справа. – 2012. - № 2. – С. 103 – 108.
39.    Міщенко І.В., Прокопенко В.В. Відгук на статтю О.М. Шевчука «Контроль за ввезенням та імпортом лікарських засобів як захід митно-нетарифного регулювання» // Митна справа. – 2012. - № 3. – С. 72 – 74.
40.    Міщенко І.В., Прокопенко В.В. Постскриптум до статті Ю.В. Оніщика «Митне право чи митне законодавство: аргументація чи констатація» // Митна справа. – 2012. - № 6. – С. 29 – 31.
41.    Міщенко І.В., Прокопенко В.В. Рецензія на навчальний посібник «Митне право України» // Митна справа. – 2014. - № 3. – С. 105 – 106.
42.    Міщенко І.В. Морська могутність – запорука розвитку держави // Митна справа. – 2014. - № 3. – С. 26-28.
43.    Міщенко І.В. Проблемні аспекти організації та провадження діяльності митного брокера в контексті дерегуляції господарської діяльності України // Митна справа. – 2015. - № 5. – С. 29 – 35.
44. Міщенко І.В. Проблемні аспекти правового регулювання державної служби в органах доходів і зборів України / І.В. Міщенко // Право України. – 2016. – № 9. – С. 39–45.
45. Міщенко І.В. Еволюція приватноправових засад у митному праві України / І.В. Міщенко // Lex Portus. – 2016. – № 1. – С. 78 – 93.
46. Мищенко И.В. К вопросу о применении принципа диспозитивности в таможенном праве Украины в контексте реформирования таможенного законодательства / И.В. Мищенко // Административное право и процесс. Федеральный научно-практический журнал. – Москва: Издательская группа «Юрист», 2016. –№ 1. – С. 60 – 64.
47. Міщенко І.В. Контроль за провадженням митної брокерської діяльності: проблеми правової регламентації // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтергації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р, м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 405–408.