карпенко
E-mail Print

Anna Karpenko - Associate Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor

1. Карпенко Г.Л. Експертиза в митній справі України – О.: Фенікс, 2007. – 28с.
2. Карпенко Г.Л. Судовий розгляд справ про порушення митних правил. – О.: Фенікс, 2011. – 24с.

3. Карпенко Г.Л. Митне право: навч.-метод. посібник / Є.В. Додін, Г.Л. Карпенко. – Одеса: Фенікс, 2015. – 50 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).
4. Організація боротьби з митними правопорушенням та контрабандою: навч.-метод. посібник / Є.В. Додін,   Л.О. Батанова,    Г.Л. Карпенко. – Чернівці, 2015. – 72. ( Сер. «Навчально-методичні посібники»).
5. Карпенко Г.Л. Роль эксперта в производстве по делам о нарушении таможенных правил // Митна справа. – 2005. – № 1. – С. 21-23.
6. Карпенко Г.Л. Использование опыта и специальных знаний специалистов и экспертов в таможенном деле при осуществлении экспертизы // Митна справа. – 2006. – № 4. – С. 93-96.
7. Карпенко Г.Л. Визначення статусу експерта та спеціаліста в різних галузях українського права // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 29. – С. 332-336.
8. Карпенко Г.Л. Щодо проблемних питань експертної роботи у митній справі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2006. – Вип. 30. – С. 50-54.
9. Карпенко Г.Л. Спеціальні знання в митній справі // Проблеми вдосконалення професійної підготовки фахівців з митної справи: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ:Академія митної служби України, 2006. – С. 123-124.
10. Карпенко Г.Л. Визначення статусу експерта та спеціаліста в різних галузях права України // Правове життя сучасної України: Тези доп. 9-ї звіт. наук. конф. проф.-викл. і аспірант. складу / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М.Оборотов // Одес. нац. юрид. акад. – Одеса: Фенікс, 2006. – С. 258-259.
11. Карпенко Г.Л. Основні напрями регулювання експертної роботи в митній справі // Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопорушення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.        –Сімферополь; Ялта: Вид-во КрЮІ ХНУВС, 2006. – С. 163-168.
12. Карпенко Г.Л. Правове регулювання статусу експерта та спеціаліста в митній справі // Право XXI століття: становлення та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. «Другі Прибузькі юридичні питання» / За ред. В.І.Терентьєва, О.В.Козаченка. –Миколаїв, 2006. – С. 339-341.
13. Карпенко Г.Л. Центральне митне управління лабораторних досліджень та експертної роботи у рамках міжнародного співробітництва // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Матеріали IV Всеукр. наук. конф. правників-початківців, присв. пам’яті видатних учених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчиков, м.Одеса, 10-11 листопада 2006 р. / Відп. ред. Ю.М. Оборотов. – Одеса: Юрид. л-ра., 2006. – С. 193-197.
14. Карпенко Г.Л. Дослідження кафедрою морського та митного права ОНЮА питань експертизи в митній справі // Митна справа. – 2007. – № 6. – С. 24-26.
15. Карпенко Г.Л. Юбилей лидера юридического образования в Украине // Таможенная газета №12 (60), декабрь, 2007. – С. 1, 16.
16. Карпенко Г.Л. Окремі питання щодо реалізації Програми боротьби з контрабандою та порушенням митних правил // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Правове життя сучасної України» / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М.Оборотов // Одес. нац. юрид. акад. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 220-221.
17. Карпенко Г.Л. К питанню щодо віднесення митних лабораторій до переліку суб’єктів судово-експертної діяльності // Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь, 2008. – С. 167-169.
18. Карпенко Г.Л. Правопорядок у сфері нетарифного регулювання (до визначення поняття) // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: Тези Міжнародної науково-практичної конференції / За аг. Ред.. Ю.М. Оборотова. – О.: Фенікс, 2008. – С.137-138.
19. Карпенко Г.Л. Научное сотрудничество Одесской национальной юридической академии с Академией таможенной службы Украины // Таможенная газета №5 (65), май, 2008. – С. 6.
20. Карпенко Г.Л., Прокопенко В.В. Підготовка фахівців для митних органів Одеською національною юридичною академією // Митна справа в Україні: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції-форуму випускників, курсантів, студентів та молодих науковців. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2008. – Ч. 2. – С.226-228.
21. Карпенко Г.Л. Проблемні питання здійснення експертизи культурних цінностей в умовах митного контролю // Кримський юридичний вісник «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів» - Сімферополь, 2008. – Вип. 2. – С.107-112.
22. Карпенко Г.Л. Значение идей В.П. Колмакова о роли экспертизы для принятия обоснованных решений в таможенном деле // Митна справа. – 2008. – № 4. – С. 12-15.
23. Карпенко Г.Л. Використання положень В.П. Колмакова про місце експертизи при встановленні істини в митній справі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2008. – Вип. 44. – C.67-71.   
24. Карпенко Г.Л. Регулятивна  діяльність  митних органів  у контексті захисту національних інтересів держави // Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України: Матеріали 3-ьої міжнародно-практичної конференції – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2008. – С. 368-370.
25. Карпенко Г.Л. Особливості практики розгляду судами справ про порушення митних правил // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д.ю.н., проф. Ю.М.Оборотов // Одес. нац. юрид. акад. – Одеса: Фенікс, 2009. – С. 285-287.
26. Карпенко Г.Л. Митно-правова наука сучасної України // Митна справа. – 2010. – № 3. – С. 101-104.
27. Карпенко Г.Л. Компетенція судів щодо розгляду справ про порушення митних правил // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу / НУ Одес. юрид. акад. – Одеса: Фенікс, 2011. – Т.2 – С. 91-92.
28. Карпенко Г.Л. Деякі питання щодо аналізу Проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України» // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – Одеса: Юрид. л-ра, 2011. – Вип. 57. – С.396-401.
29. Додін Є.В., Карпенко Г.Л., Копцева Л.О., Міщенко І.В., Прокопенко В.В. Нова редакція Митного кодексу України: позиція науки // Митна справа. – 2011. – № 2. – ч.1. – С. 3-13.
30. Карпенко Г.Л. Особливості проведення експертизи згідно з новим митним законодавством / Г.Л. Карпенко // Митна справа. – 2012. - № 6. – С. 69-75. (0,25 д.а.).
31. Карпенко Г.Л. Визначення правового статусу експерта та спеціаліста в державній митній справі згідно нового Митного кодексу України // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф.проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 2 / відп. За випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. - С. 113 – 115. (0,08 д.а.).
32. Карпенко Г.Л. Особливості проведення експертизи згідно з митним законодавством // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – C. 494-496. (0,08 д.а.).
33. Карпенко Г.Л. Імплементація міжнародних митних норм, правил та стандартів в законодавство України // Митна справа. – 2013. - № 1. – С. 131-132
34. Карпенко Г.Л. Історія трансформації Митного тарифу України / Г. Л. Карпенко // Митна справа. - 2014. - № 2. - С. 21-27.
35. Боліщук М.А., Карпенко Г.Л. ІСПС: застосування новітніх технологій для прискорення проходження митних процедур в морських портах // Митна справа. - 2014. - № 6. - С. 54-59.
36. Карпенко Г.Л. Місце та роль Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та переогляду товарів та транспортних засобів в системі регулювання митних відносин // Митна справа. - 2014. - № 6. - С. 72-76.
37. Карпенко Г.Л. Визначення поняття нетарифного регулювання // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 347 – 348 (0,1 д.а.).
38. Карпенко Г.Л. Митні експертизи як додаткова форма митного контролю // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Національний університет “Одеська юридична академія”, 15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасєва. – Одеса : Юридична література, 2015. – С.473-474.