купцова
E-mail Печать

Игнатьева Ирина Игоревна - доцент кафедры, кандидат политических наук

1. Симовалічний вимір іміджу в сучасній політиці / І. І. Купцова // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – Одеса, 2012 – Вип. 46. – С. 236 - 248

2. Імідж державного службовця у сучасному суспільстві / І. І. Купцова // Лідерство в державному управлінні: збір. наук. доповід. щорічних Рішельєвських академічних читань / ред. кол.: В. В. Толкованов (голов. ред.. та ін.) – Одеса : Юридична література, 2012. – С. 250 - 252.

3. Парламентські вибори 2012: партійне позиціонування та політичні технології / І. І. Купцова // Перспективи. Соціально-політичний журнал. – Одеса, 2013. – 2(56). – С. 68 – 73.

4. Імідж-технології у виборчих кампаніях: формування електоральної стратегії / І. І. Купцова // Гілея : зб. наук. пр. / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІП УАН, 2013. – Вип. 75. – С. 435 – 437.

5. Нормативне регулювання використання імідж-технологій: політико-правовий аспект / І. І. Купцова / Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 145 / 2013. Серія: Політологія. – Севастополь, 2013. – С. 192 – 195.

6. Моніторингова місія ООН в Україні: політико-правовий аспект / І. І. Купцова / Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-прак. конф. (16-17 травня 2014р.). Т.ІІ / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: «Юридична література», 2014. – С. 180 – 182.

7. Формат діалогу як основа іміджевої стратегії політичної влади / І. І. Купцова / Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину: IV Конвент МАСПН (Україна): (м. Одеса, 20-21 березня 2014 р.) / за загальною ред. д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. - С. 68-69.