третьякова
E-mail Печать

Третьякова Татьяна Николаевна - доцент кафедры, кандидат политических наук

1.    Третьякова Т.М. Історична ретроспектива духовних основ права / Т. М. Третьякова// Духовні засади сучасного правогенезу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІХ Прибузькі юридичні читання». – Миколаїв, 2013. - С. 112-114.
2.    Третьякова Т.М. Процес виховання студентської молоді – прерогатива освіти глобалізованого сьогодення / Т. М. Третьякова// Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. – Т.1 – С. 259-261.

3.  Гуманне суспільство як умова вирішення сучасних політичних конфліктів/ Т. М. Третьякова // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-прак. конф. (16-17 травня 2014р.). Т.ІІ / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: «Юридична література», 2014. – С. 186 – 190
4.. Визначення загальних засад гуманізації освіти/ Т. М. Третьякова// Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину: IV Конвент МАСПН (Україна): (м. Одеса, 20-21 березня 2014 р.) / за загальною ред. д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. - С 124 – 125.
5. Третьякова Т.М. Розвиток глобального суспільства як фактор вирішення глобальних проблем //Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (15-16 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ) / Наукове об’єднання «Відкрите суспільство», 2016. – С. 111-114.
 6. Третьякова Т.М. Актуалізація використання норм м’якого права в глобальному суспільстві // Medzinárodná vedecká konferencia « Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv» Bratislava, Slovenská republika 6-7máj 2016r. Міжнародна науково-практична конференція «Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини»м. Братислава, Словацька Республіка 6-7 травня 2016р. – C. 65-67.
7. Третьякова Т.М. Компетентнісний підхід в освітньому процесі як фактор підвищення її якості // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (20 травня 2016 р., м. Одеса), у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 221-223.
8. Підготовлено розділ до колективної монографії на тему «Тенденції трансформаційних змін сучасного освітнього простору» (подано до друку).