короход
E-mail Печать

Короход Ясмина Джановна - доцент кафедры, кандидат политических наук

1. Короход Я.Д. "Політичні маніпуляції та маніпулятори"// Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / відп. ред. д-р юрид. наук, проф.В.М.Дрьомін. Націон.ун-т "Одеська юридична академія. – О.: Фенікс, 2012.

2.Теоретичні аспекти розуміння політичного конфлікту / Я.Д. Короход // Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський - 2013. - № 59 – С.30

3.Інформаційна складова феномену «тероризм» / Я.Д. Короход // Науковий вісник. ОНЕУ. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2013.- №25 (204) – С.137

4.ЗМІ як інструмент політичного впливу / Я.Д. Короход // Сучасна українська політика - К., вид-во «Центр соціальних комунікацій».- 2013.- вип..29.-С.151

5.Внутрішні конфлікти в політичному просторі сучасної України / Я.Д. Короход // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-прак. конф. (16-17 травня 2014р.). Т.ІІ / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: «Юридична література», 2014. – С.202-203

6.Політичний конфлікт як об’єкт дослідження / Я.Д.Короход // Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину: матеріали 4 конвента МАСПН / за заг.ред. В.М.Дроьміна. - Одеса:Видавничий дім «Гельветика», 2014. - С.174-176