Наукова та науково-методична робота

Наукова та науково-методична робота

e-mail Друк

1. Доктринальне супроводження юридичної практики: історія та сучасний досвід кафедри конституційного права: Збірка наук.-практ. статей /Укладач, передмова, заг. ред. М.П. Орзіх. – Одеса: Юридична література, 2007. – 440 с.

2. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М. П. Орзіх, М. В. Афанасьєва, В. Р. Барський [та ін.] ; за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 272 с.

3. Проблемы современной конституционалистики: учеб.пособ. / М.Ф. Орзих, А.Р. Крусян и др.– К.: Юринком Интер, 2012. – 368 с.

4. Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб. / М. П. Орзіх, В. М. Шаповал, А. Р. Крусян [та ін.] ; за ред. М. П. Орзіха. – К. : Юрінком Інтер, 2012. – Вип. 2: Конституційні перетворення в Україні. – 448 с.

5. Проблеми сучасної конституціоналістики : навч. посіб. / [М.В. Афанасьєва, О.В. Батанов, А.А. Єзеров та ін.] ; за ред. А.Р. Крусян. – О. : Фенікс, 2015. – Вип. 3 : Сучасний український конституціоналізм. – 526 с.

6. Конституційне право зарубіжних країн. Том 1: Загальна частина/ під ред. д.ю.н., проф. Н.В. Мішиної та доц. В.О. Міхальова. – Дніпропетровськ «Середняк Т.К.», 2014. – 340 с.

7. Конституционное право зарубежных стран : учебник / Н.В. Мишина, А.Р. Крусян, Д.Я. Гараджаев и др. – Харьков: Право, 2015. – 848 с.

8. Орзих М.Ф. Избранные труды: юбилейное издание к 90-летию со дня рождения / М.Ф. Орзих; сост. А.Р. Крусян, А.А. Езеров; вступ. ст. С.В. Кивалов. – Одесса: Юридична література, 2015. – 568 с.

 

Наукова та навчально-методична робота