Інформація для абітурієнтів-іноземців

Інформація для абітурієнтів-іноземців

e-mail Друк

10 ПРИЧИН НАВЧАТИСЬ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»:

1. 170-річні славетні традиції юридичної освіти.
2. Конкурентоспроможні на європейському ринку освітніх послуг ціни навчання. 
3. Навчання українською, російською, англійською, німецькою та французькою мовами. 
4. Досвідчений професорсько-викладацький склад. 
5. Залучення до навчального процесу провідних українських та іноземних фахівців-практиків. 
6. Надсучасні освітня методологія та засоби навчання. 
7. Сприятливі умови для академічної мобільності. 
8. Отримання по завершенню навчання затребувану, перспективну, високооплачувану професію. 
9. Сучасні умови навчання, дозвілля та побуту. 
10. Можливість пізнати Одесу – місто з унікальною історією та неповторною душею.

Національний університет «Одеська юридична академія» оголошує набор студентів-іноземців на 2017/2018 рік. Національний університет «Одеська юридична академія» є державним вищим навчальним закладом, що підпорядковується Міністерству освіти і науки, який наділений у відповідності до державної ліцензії правом здійснювати навчання студентів із числа іноземних громадян. Національний університет «Одеська юридична академія» має найвищий в Україні (ІV) рівень акредитації.

Національний університет «Одеська юридична академія» здійснює підготовку студентів за спеціальностями: «Право», «Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Журналістика», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Системний аналіз».

В Національному університеті «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка студентів у відповідності з системою освіти України, яка включає: курс річної мовної та країнознавчої підготовки для вступу до Університету (підготовче відділення); навчання за програмою освітніх рівнів «молодший спеціаліст», «бакалавр», «магістр». Також в Університеті функціонує аспірантура та докторантура.

Академія має унікальну матеріально-технічну базу, яка відповідає європейським стандартам організації навчання, дослідницької роботи, проживання та дозвілля. Навчальні корпуси та гуртожитки розташовані в Приморському районі, поблизу міських транспортних магістралей.

ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ ІНОЗЕМНИЙ ВСТУПНИК ОСОБИСТО ПОДАЄ ДО ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ В ПАПЕРОВОЇ ФОРМІ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

APPLICATION FORM

1) заяву;
2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
4) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
5) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
8) 10 фотокартки розміром 30 х 40 мм (матові, без зрізу);
9) копію посвідчення закордонного українця;
10) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Документи, зазначені у пунктах 2-5, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у пунктах 2 - 6, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:
1) тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;

2) копія диплома про присвоєння відповідного попереднього наукового ступеня;

Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Зарахування іноземців для отримання ступеня бакалавра та магістра відбувається два рази на рік, до та після початку академічних семестрів (не пізніше 01 листопада та 01 березня відповідно), та протягом року в аспірантуру та докторантуру.

Університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ПРОГРАМИ ІСПИТІВ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ОТРИМАТИ СТУПІНЬ БАКАЛАВРА

ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ПРОГРАМИ ІСПИТІВ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЄНТІВ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ ОТРИМАТИ СТУПІНЬ МАГІСТРА

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Студенти-іноземці денної форми навчання розміщуються компактне в гуртожитках поруч з навчальними корпусами Університету, в номерах, обладнаних сучасними меблями, окремою душовою кабіною та туалетом, підключенням до Інтернету. Вартість проживання в гуртожитку не включена у вартість навчання.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ВСТУПУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»:
- проректор з міжнародних зв'язків, професор Туляков В'ячеслав Олексійович, тел. +(380-48) 719-88-09;
- начальник відділу міжнародних зв'язків Барський Вадим Рудольфович тел. + (380-48) 719-64-21,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Вступнику Інформація для вступників-іноземців