Боднарук Ю.В. – к.ю.н., доцент

Боднарук Ю.В. Щодо визначення категорії «податковий контроль» в Податковому кодексі України // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук. конф. 20-21 квітня 2012 р., м. Одеса. Т.2. - 2012. ─ С. 76-77.

Боднарук Ю.В. (у співавторстві) (теми 16 «Адміністрування податків і зборів», 17.5 «Плата за землю», 18 «Місцеві податки та збори») Латковська Т.А., Царьова Л.К., Пархоменко-Цироциянц С.В. та ін. Фінансове право України: навчальний посібник. - Одеса: Фенікс, 2012. – С.77-82, 91-95.

Боднарук Ю.В. Загальнопроцесуальні категорії у податковому праві України // Право та державне управління: Зб. наук. праць.- №2(7). - 2012.-С.28-33.

Боднарук Ю.В. Сучасне розуміння категорії «податковий процес» в Україні // Юридичний вісник.-№2.-2012.-С.50-54.

Боднарук Ю.В. Податкова система та система оподаткування: аналіз суперечностей діючого законодавства щодо переліку загальнодержавних податків та зборів // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права: Матер. Міжнар. наук.-пр. конф. 30 листопада 2012 р., м. Одеса. Т.2. - 2012. ─ С. 50-53.

Боднарук Ю.В. Певні недоліки правового регулювання інституту податкового представництва // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 16-17 травня 2013 р., м. Одеса. Т.2. - 2013. ─ С. 70-73.

Боднарук Ю.В. Підстави припинення податкового зобов’язання (боргу) // Фінансове право. - 2014.- №4. – С. 20-24. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fp_2014_4_8.pdf

Боднарук Ю.В. Податкове інформаційне провадження // Правове життя сучасної України: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 16-17 травня 2014 р., м. Одеса. Т.1. - 2014. ─ С. 97-99.

Боднарук Ю.В. Система підстав припинення податкових зобов’язань: недоліки правового регулювання //Молодий вчений. - 2015.- №1. – С. 721-725. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/468.pdf

Боднарук Ю.В. Застосування критерію «суб’єктивного інтересу» з метою класифікації суб’єктів податкових правовідносин / Ю.В. Боднарук //Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2015 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. М.В. Афанасьєва; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 95–97.

Боднарук Ю.В. Про деякі проблемні питання оподаткування транспортним податком за новими правилами/ Ю.В. Боднарук //Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2016 р.) Т. 2 / відп. за випуск д.ю.н., проф. М.В. Афанасьєва; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2016. – С. 95–97.