Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина

e-mail Друк
Начальник науково-дослідної частини
.
nauka/1.jpg
.
. МИХАЙЛЕНКО
ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ

к.ю.н., доцент кафедри кримінального права
/.....
. . .
Наукові співробітники науково-дослідної частини
nauka/2.jpg
nauka/3.jpg
nauka/4.jpg
НЕСТЕРЕНКО
СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА

к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин
РУЛЬОВ
ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ДИКИЙ
ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ

Фахівець 1 категорії науково-дослідної частини
nauka/5.jpg
nauka/6.jpg
КРАВЧУК
ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Фахівець 1 категорії науково-дослідної частини

АБАКІНА-ПІЛЯВСЬКА
ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Фахівець 1 категорії науково-дослідної частини

Належний рівень науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» забезпечується через діяльність науково-дослідної частини, яка безпосередньо підпорядкована проректору з наукової роботи.

Науково-дослідна частина Національного університету «Одеська юридична академія» створена на початку 2003 року та входить до складу університету на правах структурного підрозділу, користується правами і виконує обов'язки, що пов’язані з її діяльністю.

Метою діяльності науково-дослідної частини є одержання і використання нових наукових знань для забезпечення якісної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, фахівців у відповідних галузях права та економіки; розв'язання комплексних завдань у сфері наукового розвитку; впровадження та використання в Україні наукових і науково-практичних результатів.

Означена мета конкретизується у завданнях, які стоять перед підрозділом. Так, науково-дослідна частина сприяє формуванню і зміцненню наукових шкіл, створенню стабільних високоефективних дослідницьких колективів, забезпечує розвиток пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень, а також здійснює правове та організаційне забезпечення наукової діяльності.

Крім того, підрозділ займається плануванням та організацією наукових заходів (конференцій, круглих столів, наукових семінарів тощо), що відбуваються на базі або за участю університету, забезпеченням видавничої діяльності та рекламуванням досягнень вчених університету через засоби масової інформації, монографії і наукові праці, виставки, ярмарки, аукціони тощо.

Окремим напрямом роботи науково-дослідної частини є організація співпраці з іншими підприємствами, установами та організаціями державної та недержавної форми власності з метою спільного вирішення важливих наукових і практичних проблем. Так, серед замовників розробок університету є Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищі спеціалізовані суди України, Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування тощо.

З першого дня створення науково-дослідної частини і до липня 2007 року її очолював професор Василенко Микола Дмитрович. Саме в цей період на базі університету розпочинається проведення фундаментальних досліджень, що фінансуються з Державного бюджету Міністерством освіти і науки України. З липня 2007 року по вересень 2008 року науково-дослідна частина працювала під керівництвом професора Крижановського Анатолія Федоровича, а з вересня 2008 року по листопад 2010 року начальником підрозділу був доцент Кравченко Сергій Петрович. За ці роки творчими колективами вчених, що створені в рамках науково-дослідної частини, було завершено п’ять проектів фундаментальних наукових досліджень, які окремо фінансувалися за рахунок Державного бюджету України: «Трансформація українського суспільства до паритетної демократії: історичний досвід, проблеми, шляхи вирішення», під керівництвом проф. Кормич Л.І. (2003-2005 рр.), «Розроблення системної методології та прогнозування інноваційного розвитку України та її регіонів: теоретичні та науково-практичні аспекти» (2004-2006 рр.), під керівництвом проф. Василенка М.Д., «Розробка правового забезпечення діяльності технопарків: нові виміри інноваційної діяльності в Україні» (2007-2009 рр.), під керівництвом проф.Василенка М.Д., «Удосконалення нормативно-правової бази щодо ресурсо-енергозбереження України» (2007-2009 рр.), під керівництвом проф.Оборотова Ю.М. та «Проектно-законодавче та навчально-методичне забезпечення ювенальної юстиції в Україні» (2008-2010 рр.), під керівництвом проф. Оборотова Ю.М.

З початку 2011 року начальником науково-дослідної частини є доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук Михайленко Дмитро Григорович. З цього часу в університеті починають виконуватися нові фундаментальні наукові дослідження та вперше розпочинають проводитись прикладні дослідження, які фінансуються з Державного бюджету України. Так, вчені університету з 2011 року починають працювати над такими науково-дослідними роботами: «Розробка та удосконалення чинного законодавства щодо зміцнення правозахисного потенціалу судів, органів прокуратури та інших правоохоронних органів» (2011-2013 рр.), керівник – проф. Дрьомін В.М., «Наукове та законодавче забезпечення запровадження інноваційних інформаційних технологій в митну справу України» (2011-2013 рр.), керівник – проф. Додін Є.В. та «Особливості впровадження теоретичної моделі паритетної демократії у виборчому процесі в Україні» (2011-2012 рр.), керівник – проф. Кормич Л.І.

Продовжилася традиція щорічного нарощування кількості наукових проектів та обсягу їх державного фінансування, що повною мірою відповідало розвитку Одеської школи права. Так, у 2011 році за результатами Всеукраїнського конкурсу проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок ще шість наукових проектів вчених університету були рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до фінансування за рахунок Державного бюджету України. У зв’язку з цим, на сьогодні в університеті розробляються загалом сім фундаментальних та два прикладних наукових проекти. Починаючи з 2012 року під організаційним забезпеченням науково-дослідної частини окремо від робочого часу більше ніж 80 наукових працівників займаються проведенням наукових досліджень.

Окрім науково-дослідних робіт, що вказані вище, з початку 2012 року розробляються наступні наукові проекти: «Наукове та законодавче забезпечення ефективності виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» (2012-2014 рр.), керівник – академік Ківалов С.В., «Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків у кримінальному праві України» (2012-2014 рр.), керівник – проф. Туляков В.О., «Методологічне підґрунтя подальшого вдосконалення цивільного законодавства України» (2012-2014 рр.), керівник – проф. Харитонов Є.О., «Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату» (2012-2014 рр.), керівник – проф. Харитонова О.І., «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (2012-2014 рр.), керівники – проф. Кібік О.М. та проф. Подцерковний О.П. та «Комплексне дослідження доказової діяльності суду (судді) у кримінальному процесі України» (2012-2013 рр.), керівник – проф. Аленін Ю.П.

У 2013 році продовжилося нарощування кількості наукових проектів та обсягу їх державного фінансування. Так, у 2013 році за результатами Всеукраїнського конкурсу проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок ще два наукових проектів вчених університету були рекомендовані Міністерством освіти і науки України до фінансування за рахунок Державного бюджету України. Це «Історичні коріння та розвиток інституту адвокатури в Україні» (2013-2014 рр.) та «Інноваційний організаційно-правовий механізм створення та функціонування комунальних пароплавств в Україні» (2013-2014 рр.).

У 2014 році кількість наукових проектів збільшилася за рахунок ново замовлених, а саме: фундаментального дослідження «Міська правова система: загальнотеоретичні, інтегративні та нормативні засади» (2014-2016 рр.), керівник - проф. Оборотов Ю.М. та прикладного наукового дослідження «Нормативні та прикладні засади удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу» (2014-2015 рр.), керівник - проф. Туляков В.О. Окрім того, збільшилася кількість наукових працівників, які займаються проведенням наукових досліджень під організаційним забезпеченням науково-дослідної частини окремо від робочого часу. У зв’язку з цим, в 2014 році в університеті розроблялося загалом шість фундаментальних та три прикладних наукових проекти.

У сучасних умовах важливим чинником реформування правової системи України є розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень з проблем права. Зазначене разом з необхідністю ефективного використання наукового потенціалу університету зумовлює мету та значимість діяльності науково-дослідної частини.

Про Науково-експертний центр
Національного університету «Одеська юридична академія»

З ініціативи президента Національного університету «Одеська юридична академія», голови Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, члена Венеціанської комісії Ради Європи, почесного громадянина міста Одеси, народного депутата України, академіка Сергія Васильовича Ківалова було створено унікальний підрозділ Національного університету «Одеська юридична академія» – Науково-експертний центр.

Центр покликаний проводити наукові експертизи, розробляти проекти нормативних актів, готувати на основі наукового аналізу пропозиції до наявних проектів нормативних актів на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і організацій, громадян надавати правову допомогу в організації малого і середнього бізнесу, юридичний супровід господарської діяльності. Також завданнями Науково-експертного центру є проведення юридичних експертиз документів (договорів, угод тощо), сприяння в організації науково-практичних семінарів, практикумів, тренінгів, розробка та впровадження програм і заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіченості населення, співпраця з науковими та громадськими організаціями України та зарубіжжя.

Важливими напрямками роботи Центру є здійснення маркетингового, інформаційного та правового забезпечення науково-інноваційної діяльності, сприяння патентно-ліцензійного забезпечення та стандартизації наукової продукції, створення та правовий супровід технологічних парків, бізнес-інкубаторів й інших інноваційних структур.

Науковий потенціал вчених Одеської юридичної академії величезний: багато дослідників є членами Науково-консультативних рад при Верховному Суді України, Вищому господарському суді України, Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищому адміністративному суді України, академіками та членами-кореспондентами галузевих академій наук.

Університет тісно співпрацює з підприємствами, установами й організаціями державної та недержавних форм власності. З метою вирішення важливих наукових проблем вченими Університету надається близько 200 наукових висновків щорічно. Так, замовниками розробок Університету є Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Кабінет Міністрів України, Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, інші органи державної влади та місцевого самоврядування тощо. Крім того, протягом 2014 – 2015 років вчені НУ ОЮА підготували понад 100 законопроектів і проектів інших нормативно-правових актів органів публічної влади.

Матеріально-технічна база Університету передбачає наявність широких можливостей для здійснення науково-експертної діяльності. В Університеті функціонують 5 лабораторій (криміналістична, кримінологічна, соціологічних і політичних досліджень, морського права і митного права), 5 докторських рад із захисту дисертацій. Багатогалузевий фонд наукової бібліотеки налічує понад 700 000 примірників документів українською, російською, англійською та іншими мовами народів світу.

Невід’ємним структурним підрозділом Університету є науково-дослідна частина, що складається з понад дев'яноста співробітників і щорічно виконує найважливіші фундаментальні і прикладні наукові розробки за кошти Державного бюджету України, обсяг яких на дослідження у сфері юриспруденції є найбільшим в Україні.

Цим і зумовлено те, що Національний університет «Одеська юридична академія», як ніхто інший, має всі передумови для наявності у своїй структурі масштабного науково-експертного центру, який стане провідним підрозділом, справжнім флагманом української науки!

Центр як унікальний підрозділ Університету відкритий до співпраці на договірній основі з усіма зацікавленими фізичними та юридичними особами для вирішення юридичних проблем підвищеного рівня складності.

 

 Контакти:
  адреса: 65009, Одеса, вул. Піонерська, 2, каб. 1007.
- засоби зв’язку НДЧ НУ «ОЮА»:
телефон: (048) 719-64-32, факс 63-97-64,
адреса електронної почти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Наукова діяльність Науково-дослідна частина