Актуальні проблеми політики

Актуальні проблеми політики

E-mail Печать

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1997

Проблематика: висвітлення політичних та правових проблем сучасного соціального розвитку

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7364 від 02.06.2003

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів

доктора і кандидата наук з юридичних та політичних наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. №1-05/7, від 10.02.2010 р. № 1-05/1).

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія», Південноукраїнський центр тендерних проблем

Головний редактор: д-р. юрид. наук, професор, академік НАПрН України, академік АПН України С.В.Ківалов. Заступник головного редактора: д-р. іст. наук, професор, академік УАПН. Л.І.Кормич. Члени редколегії: д-р. юрид. наук, професор Ю. П. Аленін, д-р. політ, наук, професор Б. П. Андресюк, д-р. філос. наук, професор В. С. Богданов, д-р. політ, наук, професор К. М. Вітман, д-р. філос. наук, професор Е. А. Гансова, д-р. юрид. наук, професор М. А. Дамірлі, д-р. юрид. наук, професор Є. В. Додін, д-р. політ, наук, професор І. М. Коваль, д-р. юрид. наук, професор Б. А. Кормич, д-р. філос. наук, професор М. П. Лукашевич, д-р. політ, наук, професор С. М. Наумкіна, д-р. соціол. наук, професор В. М. Оніщук, д-р. політ, наук, професор А. О. Сіленко, д-р. юрид. наук, професор Є. О. Харитонов, д-р. політ, наук, доцент Д. В. Яковлев.

Відповідальний секретар: Польовий М.А., канд. іст. наук, доцент.

вул. Піонерська, 2 к. 404, м. Одеса, 65009. Тел.: заст. гол. ред.: (048)68 86 83; відп. секр. : 048719 88 07. E-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Вимоги оформлення та подачі статей

Редакционно-издательская работа Актуальні проблеми політики