Часопис цивілістики

Часопис цивілістики

e-mail Друк

Архив номеров

Сайт издания: www.часопис-цивілістики.укр

Рік заснування: 2006

Проблематика: актуальні проблеми цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності, земельного права, питання рецепції римського права, дослідження догми римського права.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10996 від 15.02.2006

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Головний редактор: д.ю.н., професор, академік АПН України Ківалов С.В. Заступники головного редактора: д.ю.н., професор, член-кореспондент НАпН України Харитонов Є.О. Члени редколегії: к.ю.н., доцент Борисова В. І., д.ю.н., доцент Васильєва В.А., д.ю.н., професор Вишняков О.К., д.ю.н., професор, член-кореспондент АПрН України Дзера О.В.; д.ю.н., професор, член-кореспондент АПрН України Довгерт А.С., д.ю.н., професор Дудченко В.В., к.ю.н., професор Каракаш І.І., д.ю.н., професор Ківалова Т.С., д.ю.н., професор, академік АПрН України Луць В.В., д.ю.н., професор, член-кореспондент АПрН України Майданик Р.А, д.ю.н., професор Мінченко Р. М., д.ю.н., професор, член-кореспондент АПрН України Оборотов Ю. М., д.ю.н., професор Харитонова О.І., д.ю.н., професор, член-кореспондент АПрН України Чанишева Г.І., д.ю.н., професор Шишка Р.Б. Відповідальний секретар: к.ю.н., доцент Голубєва Н. Ю.

Адреса редакції: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 23

Правила оформлення та подачі статей:

На початку статті у правій частині подаються ініціали і прізвище автора, посада та назва установи напівжирним курсивом. Назва статті подається з вирівнюванням по центру сторінки великими літерами та виділяється напівжирним шрифтом.

1. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали, верхнє і нижнє поле - 2 см, ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см. Графіки, таблиці, схеми тощо подаються окремими файлами і вміщуються також у тексті матеріалів.

Матеріали мають подаватися з рецензіями фахівців або рекомендаціями до друку; підпис рецензента має бути завіреним у встановленому порядку; Всі автори мають завізувати матеріал власноручним підписом.

2. Обсяг статті не повинен перевищувати 0,5 др. арк. (20 тис. знаків = 12 стор.), наукового повідомлення - до 0,25 арк. (до 6 стор.), рецензії - до 0,15 арк. (до 4 стор.).

3. Перелік використаної літератури подається наприкінці статті в порядку цитування згідно з бібліографічним Держстандартом та нумерується. Список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті.

4. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції джерела у списку літератури і сторінку, наприклад, [3, 234]. Якщо у одному посиланні є вказівка на праці декількох авторів, то номери позицій розділяти крапкою з комою, наприклад, [2, 135; 4; 8, 210].

5. В кінці тексту двома мовами - російською (якщо текст викладено українською) чи українською (якщо текст викладено російською) та англійською вказується прізвище та ініціали автора, назва статті та коротке(3 – 4 рядки) резюме двома мовами, в якому чітко формулюється основний науковий результат, що є новим та обґрунтовується в статті. Так само наводяться ключові слова.