Редакційно-видавнича діяльність

Редакційно-видавнича діяльність

Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"

e-mail Друк

Збірник наукових праць

Сторінка видання:www.naukovipraci.nuoua.od.ua

Рік заснування: 2002

Проблематика: актуальні питання філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні так і у країнах Європейського Союзу та світу

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18900-7680 ПР від 14.11.2011

Фахова реєстрація: внесено переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 10.12.2003 № 1-05/10, від 06.10.2010 N 3-05/6, від 09.03.2016 р. № 241.

Детальніше...

Актуальні проблеми держави і права

e-mail Друк

Сборник научных трудов

Сторінка видання: www.apdp.in.ua

Рік заснування: 1994

Проблематика: актуальні питання філософії права, загальнотеоретичної юриспруденції, галузевих юридичних наук, юридичної практики, питань судочинства як в Україні так і у країнах Європейського Союзу та світу

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 19035-7825 ПР від 14.11.2011

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. № 1-05/7, від 10.12.2003 р. № 1-05/10, від 06.10.2010 р. № 3-05/6, від 09.03.2016 р. № 241.

Детальніше...

Юридичний вісник

e-mail Друк

Сторінка видання: www.yurvisnyk.in.ua

Рік заснування: 1993

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19241-9041 ПР від 14.11.2011 р.

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постанов Президії Вищої атестаційної комісії України від 09.07.1999 № 1-05/7 та від 14.04.2010 р. № 1-05/3; Наказу МОН України від 21.12.2015 р. № 1328 (додаток № 8).

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія».

Детальніше...

Прикарпатський юридичний вісник

e-mail Друк

Сторінка видання:www.pjv.nuoua.od.ua

Рік заснування: 2011

Проблематика: у збірнику висвітлюються результати наукових досліджень проблем сучасної правової науки, зокрема актуальні питання теорії держави й права, конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального права, процесуальних і комплексних галузей права, правозастосовної практики, правової освіти, а також інші аспекти правової політики держави.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18118-6918Р від 16 серпня 2011 р.

Фахова реєстрація: внесено до Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук Наказом Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2013 р. № 893

Детальніше...

Альманах міжнародного права

e-mail Друк

Сайт видання: www.intlawalmanac.net

Рік заснування: 2009

Проблематика: теорія та історія міжнародного права; міжнародне право прав людини; дипломатичне і консульське право; право міжнародних організацій; міжнародне морське право; міжнародне гуманітарне право; міжнародне кримінальне право; міжнародне екологічне право; право Європейського Союзу; міжнародне приватне право.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16816-5488 Р от 25.05.2010

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Постановами Президії Вищої атестаційної комісії України від 06 листопада 2014 року № 1279 (додаток № 6).

Детальніше...

Часопис цивілістики

e-mail Друк

Архив номеров

Сайт издания: www.часопис-цивілістики.укр

Рік заснування: 2006

Проблематика: актуальні проблеми цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності, земельного права, питання рецепції римського права, дослідження догми римського права.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10996 від 15.02.2006

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська

Детальніше...

Одеський лінгвістичний вісник

e-mail Друк

Сторінка видання:www.oljournal.in.ua

Рік заснування: 2013

Проблематика:розвиток прикладних наукових напрямів, юрислінгвістики, законодавча техніка та документознавство, юридична дискурсологія, перекладознавство, практична стилістика, риторика і журналістика, виконання лінгвістичних експертиз, комунікативна інтеграція, проблеми порівняльно-історичного та змістовного вивчення мов, їх соціального та регіонального функціонування, когнітивної сутності, семантичної та стилістичної інтерпретації.

Свідоцтво про державну реєстрацію:  Серія KB 20331-10131 P

ISSN:2312-3192

Фахова реєстрація: журнал є фаховим виданням на підставі Наказу МОН України від 4 липня 2014 № 793

Детальніше...

Актуальні проблеми філософії та соціології

e-mail Друк

Сторінка видання: www.apfs.in.ua

Рік заснування: 2014

Проблематика:розгляд актуальних питань філософії та соціології як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу і світу.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20826-10626 Р від 25.06.2014 р.

ISSN: 2410-3071

Фахова реєстрація: журнал є фаховим виданням з філософських наук відповідно до Наказу МОН України від 29.12.2014 р № 1528

Періодичність: 6 разів на рік

Детальніше...

«S.P.A.C.E./Society, Politics, Administration in Central Europe»

e-mail Друк

Сторінка видання:www.space.nuoua.od.ua

Рік заснування: 2016

Проблематика:розгляд актуальних питаньполітології та державного управління, 6як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу і світу.

Фахова реєстрація: на оформленні

ISSN: 2414-9610

Періодичність: 6 разів на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Детальніше...

Актуальні проблеми політики

e-mail Друк

Збірник наукових праць

Рік заснування: 1997

Проблематика: висвітлення політичних та правових проблем сучасного соціального розвитку

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7364 від 02.06.2003

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів

Детальніше...