Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства

Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства

Наукові гутрки кафедри

e-mail Друк

6 листопада 2015 в стінах Національного університету «Одеська юридична академія» відбулося урочисте відкриття науково-освітнього клубу «Єдність у різноманітті» (далі – Клуб). Концепція створення Клубу була сформульована професорсько-викладацьким складом кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія» в рамках реалізації науково-дослідного проекту «Діалог сучасних правових систем. Адаптація правової системи України до європейського права».

Основною метою створення Клубу є організація науково-дослідної роботи в сфері європейського права та порівняльного правознавства, яка покликана сприяти розширенню загального та професійного рівнів світогляду учасників Клубу, популяризації знань про європейську інтеграцію і глобалізаційні процеси в цілому, становленню ораторської культури, збагачення знань як з правових , так і з інших гуманітарних дисциплін. Клуб – це сучасна форма комунікації між студентами, аспірантами, молодими вченими.

Концепція Клубу цікава і перспективна, а девіз, що фігурує в назві, в повній мірі відображає цілі і проблеми, на вирішення яких його члени мають намір направити свої зусилля.

Назва Клубу вибрана не випадково. Як відомо, з 2000 року «Єдність в різноманітті» є девізом Європейського Союзу, що символізує єдність народів, які проживають в державах-членах ЄС, їх мир і процвітання, при збереженні принципу поваги до різноманітності культур, традицій і мов в Європі.

Для найбільш ефективного функціонування Клубу і досягнення поставлених перед ним цілей і завдань, його діяльність здійснюється в рамках чотирьох основних напрямків: науково-інформаційного, навчально-педагогічного, культурного і спортивного.

В рамках науково-інформаційного напряму здійснюється організація наукових конференцій, круглих столів, презентацій, семінарів, лекцій, майстер-класів та видавництво інформаційного ресурсу, а саме – газети.

Перший номер газети був виданий з приводу проведення наукової конференції «Правові проблеми цивілізаційного вибору України», присвяченій пам'яті професора О.К. Вишнякова. Другий номер інформує про актуальність проведення симпозіуму на тему: «Міграційна політика ЄС: стан, виклики та перспективи», яка присвячується 15-річчю Міжнародного дня мігранта та 25-річчя від дня прийняття Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих мігрантів та членів їх сімей.

Складено план наукових заходів на 2016 – 2017 навчальний рік. Навчально-педагогічне спрямування активовано в форматі співпраці зі студентами та студентськими організаціями в рамках проведення брейн-рингів, майстер-класів, зустрічей з експертами, екскурсій, попереднього захисту дипломних і магістерських робіт, а також у наданні різного роду консультацій. В рамках культурного спрямування здійснюється організація різних поїздок і виставок, культурних програм і співпрацю з культурними та освітніми центрами. Діяльність спортивного спрямування полягає в залученні членів та учасників Клубу до прийняття участі в спартакіаді. Культурний і спортивний напрямки здійснюються паралельно з науково-інформаційним і навчально-педагогічним напрямками.

Основною метою Клубу, як було зазначено вище, є організація науково-дослідної роботи в сфері європейського права та порівняльного правознавства. Для досягнення цієї мети Клубом створюються умови для розкриття і реалізації особистих творчих навичок його учасників, сприяє розвитку, мотивування і стимулювання інтересу до науково-дослідницької діяльності. Функціонування Клубу сприяє активізації наукової діяльності молодих вчених і студентів; розвитку навичок самостійної наукової роботи; оволодіння сучасною методикою наукових досліджень; популяризації наукових знань і розробки нових напрямків досліджень; створення сприятливої «атмосфери» для самоосвіти та обміну досвідом в науковій сфері.

 

Наукова та навчально-методична робота

e-mail Друк

Навчальна література з наукового напряму досліджень і дисциплін кафедри представлена ​​більш ніж двадцятьма підручниками, посібниками та методичними розробками. Особливо слід відзначити такі видання як «Право Європейського Союзу: підручник» (під ред. О.К. Вишнякова, 2013 року з грифом МОН), «Право Європейського Союзу: підручник» (за авторством М.Р. Аракеляна, М.Д. Василенка, 2012 із грифом МОНіМС), «Право Європейського Союзу: Особлива частина» (під ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова, 2010 р. з грифом МОН) «Порівняльне правознавство» (за авторством Х. Бехруза, 2011 р., з грифом МОНіМС), «Порівняльне екологічне право» (за авторством О.О. Сурілової, 2010 р.) «право Ради Європи: таблиці, визначення, коментарі» (за авторством М.А. Дамірлі, Т.О. Анцупової, 2007) «Порівняльне правознавство. Практикум» (за авторством Х. Бехруза, 2009р.); «Порівняльне правознавство: робочий зошит для студентів» (за авторством М.А. Дамірлі, І.С. Кривцової, 2011), «право Ради Європи: навчально-методичний посібник» (за авторством Т.О. Анцупової 2013). «Підприємницьке право ЄС» (за авторством О.К. Вишнякова, 2003); «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: навчальний посібник» (за авторством О.К. Вишнякова, 2005).

Викладачі кафедри брали участь у підготовці п'яти видань навчального посібника «Право Європейського Союзу» (під ред. Р.А. Петрова, 2013 роки (з грифом МОН)). Слід зазначити також навчальні та навчально-методичні посібники на англійській мові, підготовлені професорсько-викладацьким складом кафедри «EU Economic Law. Textbook» (Економічне право ЄС. Навчальний посібник, 2011 р.) International Business Law: methodological manual (Міжнародне ділове право: Методичний посібник, 2012), Introduction to European Union law (Вступ до права Європейського Союзу (методичний посібник для студентів неправових спеціальностей), в 2014 р).

За результатами наукових досліджень науковцями кафедри опубліковано ряд монографій: доцент О.О. Сурілова «Організаційно-правовий механізм використання і охорони надр України» (2001 р.); професор М.А. Дамірлі «Право та історія. Епістемологічні проблеми» (2002 р.); професор Н.А. Баймуратов, доцент О.А. Делінський «Міжнародно-правові аспекти становлення та розвитку європейської системи безпеки на порозі ХХ століття» (2004 р.), професор Н.А. Баймуратов, професор Т.О. Анцупова «Міжнародно-правове співробітництво причорноморських держав: сучасний стан та перспективи» (2005 р.), професор Х. Бехруз «Ісламські традиції права» (2006 р.), професор О. К. Вишняков «Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України» (2007 р.), професор Х. Бехруз «Основи цивілізаційного підходу в порівняному правознавстві» (2007 р.) професор М.Д. Василенко (у співавторстві з С.Д. Василенко) «Геополітика України: монографія» (2007 р.), професор М.А. Дамірлі «Порівняльно-правова наука в Україні: теоретико-методологічні традиції (XIX – початок XX ст.)» (2007 р.), професор М.Д. Василенко «Спеціальні господарсько-правові режими технопарків і технополісів: досвід України і зарубіжних країн» (2012 р.), професор М.А. Дамірлі «Порівняльне правознавство. Ч.1: Статус, предмет і система» (2013 р.), професор Т.О. Анцупова «Процесуальне право Ради Європи: питання теорії і практики» (2013 р.) доцент О.О. Сурілова «Державне управління використанням і охороною надр України» (2014 р.). Значним науковим внеском є ​​праці членів кафедри, опубліковані в наукових збірниках і періодичних наукових виданнях, загальна чисельність яких становить близько півтисячі.

Історія кафедри

e-mail Друк

Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства була створена наказом № 550а- 5 від 19 травня 2004 року на підставі рішення Вченої ради Одеської національної юридичної академії (протокол № 5 від 1 березня 2004). Вона була заснована в рамках європейського напрямку як основний вектор внутрішнього і зовнішнього розвитку України. Кафедра до 2005 року структурно входила до факультету державного управління і міжнародно-правових відносин, з 2005 р. – до факультету міжнародно-правових відносин та юридичної журналістики, а з 2013 р. – до факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія».

За десять років існування кафедри її очолювали професор Н.А. Баймуратов (2004-2005 р.р.), професор М.Р. Аракелян (2005-2009 р.р.), професор О.К. Вишняков (2009-2015 рр.), професор Х.Н. Бехруз (з 2015 по теперішній час).

Кафедра права Європейського Союзу та порівняльного правознавства за час свого існування стала однією з провідних кафедр, яка забезпечує цикл дисциплін: «Право Європейського Союзу», «Порівняльне правознавство», «Право Ради Європи», «Порівняльна адвокатура», «Порівняльне кримінальне право», «Порівняльне екологічне право», «Порівняльне трудове право», «Порівняльна адміністратівістіка», «Порівняльне цивільне і торгове право», «Система європейської безпеки» та інших. З усіх вказаних дисциплін розроблені й опубліковані методичні посібники та рекомендації для вивчення студентами. Вивчення цих дисциплін сприяє розширенню юридичного мислення, осмислення державно-правових явищ і проблем, виходячи за рамки національного права, а також допомагає процесу інтеграції правової системи України у Загальноєвропейський правовий простір. Також на кафедрі читаються спецкурси: «Практика ЄСПЛ», «Практика Венеціанської комісії» та інші.

Кафедра бере участь у міжнародних проектах і грантах, зокрема, у магістерській програмі з міжнародного та європейського права проекту «Темпус». Майже вісім років кафедра представляє Одеський регіональний центр Української асоціації європейських студій та є одним з наукових центрів цієї всеукраїнської громадської організації. Члени кафедри підтримують міжнародні та всеукраїнські наукові зв'язки з професійними організаціями та навчальними закладами, зокрема, Російською та Українською історико-правовими асоціаціями (членом цих асоціацій є М.А. Дамірлі), з Українською асоціацією порівняльного правознавства (члени асоціації – Х.Н. Бехруз, М.А. Дамірлі, І.С. Кривцова), асоціацією болгар України, Міжнародною асоціацією філософії права і соціальної філософії, Інститутом законодавства та порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації (участь в міжнародних семінарах під егідою цієї організації беруть І.С. Кривцова, Н.Д. Янчук), Одеським національним університетом ім. І.І. Мечникова (спільна участь в організації наукових конференцій, семінарів). Істотним внеском у розвиток міжнародних наукових зв'язків кафедри були, зокрема, зустрічі, обговорення, семінари та ін. з представниками Місії Європейського Союзу з надання прикордонної допомоги Молдові та Україні, юридичного факультету Зальцбурзького університету (Австрія), Генерального консульства Російської Федерації в Одесі та ін.

На момент створення на кафедрі працювало сім викладачів: один доктор наук, професор, п'ять кандидатів наук, доцентів, один – асистент. На сьогоднішній день кафедра у складі 20 викладачів.

Колектив кафедри проводив наукові дослідження за темою «Діалог сучасних правових систем. Адаптація правової системи України до європейського права». За результатами наукових досліджень у 2006 році опубліковано монографію «Основи цивілізаційного підходу у порівняльному правознавстві» (Х.Н. Бехруз), в 2007 році опубліковані монографії «Порівняльно-правова наука в Україні: теоретико-методологічні традиції (XIX – початок ХХ ст.)» ( М.А. Дамірлі) і «Геополітика України» (М.Д. Василенко).

За час існування кафедри захищено три дисертації доктора юридичних наук М.А. Дамірлі (2004.), Х.Н. Бехруз (2006 г.), М.Д. Василенко (2014 г.).

Кафедра веде активну роботу з методичного забезпечення кафедральних дисциплін. Так у 2007 році опубліковано навчальний посібник «Право Ради Європи: схеми, таблиці, визначення і коментарі» (М.А. Дамірлі, Т.О. Анцупова).

Членами кафедри ведуться заняття з факультативів англійською мовою та розроблені методичні рекомендації для забезпечення цих дисциплін.

Члени кафедри беруть участь у міжнародних, республіканських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах та засіданнях «круглих столів».

Слід виділити організацію кафедрою права ЄС та порівняльного правознавства всеукраїнських та міжнародних конференцій, круглих столів та симпозіумів.

Активно проводиться на кафедрі наукова студентська робота в рамках наукового студентського гуртка.

Главная