Библиография кафедры

Библиография кафедры

E-mail Печать

Лефтеров Василий Александрович - заведующий кафедрой, доктор психологических наук, профессор

Монографии:

Лефтеров В.О. Довгостроковий прогноз успішності професійної діяльності фахівців екстремальних видів діяльності: психологічний аналіз і засоби удосконалення: Монографія / В.О. Лефтеров, Т.В. Гостєєва. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2013. – 208 с.

Лефтеров В.О. Експериментальне дослідження впливу психологічного тренінгу на особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності / В.О. Лефтеров // Психологічне здоров’я і благополуччя людини: теоретико- методологічний аналіз, емпіричні дослідження [Текст]: Монографія / За заг. ред. канд. психол. наук, доцента А.В. Гордєєвої, канд. психол. наук, доцента А.О. Кацеро. – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2013. – С. 257-277.

Читать полностью
E-mail Печать

Яковлев Денис Викторович - профессор кафедры, доктор политических наук, профессор

1. Інтеграція суспільства як передумова ефективного урядування / Д. В. Яковлев // Вісник ОНУ : соціологія і політичні науки. – Одеса : Астропринт, 2008. – Том 13, вип. 5. – С. 776–778.

2. Медіатизація політики в умовах становлення демократичного режиму / Д. В. Яковлев // Вісник СевДТУ : Політологія : зб. наук. праць. – Севастополь : Вид-во СевНТУ, 2008. – Вип. 91. – С. 103–105.

Читать полностью
E-mail Печать

Бондарь Александр Николаевич - доцент кафедры, кандидат исторических наук, доцент

1. Національна політика СРСР та міжнаціональні відносини у військах УВО 1922-1925 рр. спеціальність 07.00.01 історія України 1995р.

2. Проекти конституції УНР часів директорії - як відображення політичної нестабільності суспільства // Правове життя сучасної України. - 2012. - С. 189-191

Читать полностью
E-mail Печать

Мельников Андрей Сергеевич - доцент кафедры, кандидат социологических наук, доцент

1.    Melnikov A. Existential Sociology of Edward Tiryakian: Toward an Integrated Paradigm // The Art and Science of Sociology / Edited by R. Robertson and J. Simpson. – London: Anthem press, 2016.
2.    Мельников А.С. Проблемы  девиантного поведения и морали в экзистенциальной социологии Дж. Дугласа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – 2016. – Вип. 36. – С. 42-46.

Читать полностью
E-mail Печать

Яценко Николай Анатольевич - доцент кафедры, кандидат социологических наук, доцент

1. Яценко М.А. Рівні накопичення соціального капіталу // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 20 травня 2016 р. у двох томах. –Т1. – С.199-201.

2. Яценко М.А. Основні функції соціального капіталу // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.) / Укладачі А.А. Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – С. 299-300.

Читать полностью
E-mail Печать

Каретная Ольга Александровна - доцент кафедры, кандидат политических наук, доцент

1. Каретна О.О. Сучасні підходи до визначення поняття «молодь» / О.О.Каретна // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць – Одеса, 2009. – Вип. 37. - С. 287-291.

2. Каретна О.О. Специфіка та основні характеристики молоді в сучасному суспільстві / О.О. Каретна // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Одеса, 2011 – Вип. 43. – с.187-192.

Читать полностью
E-mail Печать

Игнатьева Ирина Игоревна - доцент кафедры, кандидат политических наук

1. Симовалічний вимір іміджу в сучасній політиці / І. І. Купцова // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць. – Одеса, 2012 – Вип. 46. – С. 236 - 248

2. Імідж державного службовця у сучасному суспільстві / І. І. Купцова // Лідерство в державному управлінні: збір. наук. доповід. щорічних Рішельєвських академічних читань / ред. кол.: В. В. Толкованов (голов. ред.. та ін.) – Одеса : Юридична література, 2012. – С. 250 - 252.

Читать полностью
E-mail Печать

Третьякова Татьяна Николаевна - доцент кафедры, кандидат политических наук

1.    Третьякова Т.М. Історична ретроспектива духовних основ права / Т. М. Третьякова// Духовні засади сучасного правогенезу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІХ Прибузькі юридичні читання». – Миколаїв, 2013. - С. 112-114.
2.    Третьякова Т.М. Процес виховання студентської молоді – прерогатива освіти глобалізованого сьогодення / Т. М. Третьякова// Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 2013. – Т.1 – С. 259-261.

Читать полностью
E-mail Печать

Короход Ясмина Джановна - доцент кафедры, кандидат политических наук

1. Короход Я.Д. "Політичні маніпуляції та маніпулятори"// Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / відп. ред. д-р юрид. наук, проф.В.М.Дрьомін. Націон.ун-т "Одеська юридична академія. – О.: Фенікс, 2012.

2.Теоретичні аспекти розуміння політичного конфлікту / Я.Д. Короход // Політичний менеджмент : наук. журнал / голов. ред. Ю. Ж. Шайгородський - 2013. - № 59 – С.30

Читать полностью
E-mail Печать

Лазор Екатерина Петровна - доцент кафедры, кандидат политических наук

1. Можарова К. П. Політична криза в Україні на початку 2016 року : генеза чи деструкція / К. П. Можарова // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 2016 р.) – Одеса, 2016. – С. 223-225.

2. Можарова К. П. Юридико-політичний статус Президента України як головного актора в системі стабильного розвитку сучасної Української держави / К. П. Можарова // Наукова дискусія : питання соціології, політології, філософії та історії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 2015 р.) – Одеса, 2015. – С. 65-68.

Читать полностью
E-mail Печать

Курова Анастасия Владимировна – старший преподаватель кафедры, кандидат психологических наук

Курова А.В. Проблема суб’єктивного благополуччя в психологічній науці / А.В. Курова //Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.  – Том 18. – Випуск 22. – Ч.2. Психологія. – С. 190-195. (фахове видання).

Курова А.В. Суб’єктивне благополуччя як складова частина задоволеності життям / А.В. Курова // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. – 2013. – Том 18. – Випуск 23 Психологія. – С. 158-164. (фахове видання).

Читать полностью
Библиография кафедры