Bibliography of the Department

Bibliography of the Department

E-mail Print

Maryana Afanasyeva - Acting Head of the Department, Doctor of Law, Professor

Монографії

 1. Афанасьева М.В. Избирательные технологии в Украине: конституционно-правовое обеспечение: монография / М.В. Афанасьева. – Одесса: Юридическая литература, 2007. – 200 с.
 2. Афанасьєва М.В. Виборча інженерія в Україні : монографія / М. В. Афанасьєва. – О. : Юрид. л-ра, 2014. – 384 с.
Read more...
E-mail Print

Natalya Mishina - Professor of the Department, Doctor of Law, Professor

1.    Мішина Н.В. Формування бюджетів муніципальних органів (на матеріалах країн – членів Ради Європи) / Н.В. Мішина // Юридический вестник. – 1999. - № 2. – С. 130 – 136.
2.    Мішина Н.В. Випуск облігацій: практика органів місцевого самоврядування в Україні та в США / Н. В. Мішина // Актуальні проблеми держави та  права: Зб. наук. праць. – Одеса, 1999. – Вип. 6. – Ч. 1. – С.130 – 136.

Read more...
E-mail Print

Boris Perezhnyak - Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences, Professor

 1. Пережняк Б.А.  Конституция, рожденная Великим Октябрем / Б.А. Пережняк // Одесса: обл. орг-ция об-ва «Знание», 1977. – 26 с.
 2. Пережняк Б.А.   Нормативно-правове забезпечення соціально-культурного будівництва в Україні // Право та культура: теорія і практика: Матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 травня 1997 р. / За ред. Ю.Шемшученка, В.Кампо. М.Поплавського. К.: МП „Леся”, 1977. – С. 162-163.
Read more...
E-mail Print

Angelica Krusyan - Doctor of Law, Professor

Монографії

 1.  Крусян А. Р. Современный конституционализм в Украине. Введение в украинское конституционное право : монография / М. Ф. Орзих, А. Р. Крусян. – К. : Алерта, 2006. – 290 с.
  2.    Крусян А. Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія / Крусян А. Р. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 560 с.
Read more...
E-mail Print

Yuriy Baltsiy - Associate Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences, Docent

 1. Бальцій Ю. Ю. Основні моделі місцевого самоврядування в містах України / Ю. Ю. Бальцій // Актуальні проблеми держави і права. – № 61. – Одеса, 2011. – С. 189-197 (0,5 др.арк.)
 2. Бальцій Ю. Ю. Конституційно-правові засади локальної нормотворчості / Ю.Ю. Бальцій // Юридичний вісник. – № 3. – Одеса, 2011. – С. 45-52 (0,5 др. арк.)
Read more...
E-mail Print

Vadim Barskiy - Associate Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences, Docent

 1. Барський В. Правова природа регламентів місцевих рад  //  Актуальні проблеми держави і права* : зб. наук. праць . 1994 -.  --  Вип. 12 . C. 222-226.
 2. Барський, В.Р.    Процедурно-процесуальна форма діяльності представницьких органів місцевого самоврядування //  Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць . 1994-.  --  Вип.11 : Матеріали 4-ї (56-ї) звітн. наук. конф. проф.-виклад. складу ОНЮА "Правові проблеми становлення та розвитку сучасної Української держави", Одеса, 2001 р. C.175-180.
Read more...
E-mail Print

Darya Volkova - Assistant Lecturer of the Department, Candidate of Juridical Sciences

 1. Волкова Д., Корчевская О. Всеобщая декларация прав человека и Украина (Материалы обсуждения) / Д. Волкова, О.Корчевская // Юридический вестник. - №1, 1999. – С.56-102 (1,9 друк. арк.)
 2. Волкова Д.Є. Взаємодія Уповноваженого з прав людини з Конституційним Судом України щодо захисту прав людини / Д.Є. Волкова // Юридичний вісник. - 2009. -   №1. - С. 22-27. (0,2 друк. арк.)
Read more...
E-mail Print

Albert Ezerov – Associate Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences, Docent

1.    Єзеров А.А. Наукове дослідження конфліктності конституційно-правових відносин як перспективний напрямок розвитку науки конституційного права // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. — Вип. 22. — Одеса: Юрид. л – ра, 2004. — С. 274 – 277.
2.    Езеров А.А. Конфликтность в системе конституционно-правовых отношений — предмет науки конституционного права // Юридический вестник. — 2004. — № 4. — С. 60 – 63.

Read more...
E-mail Print

Ksenya Kuli-Ivanchenko - Assistant Lecturer of the Department, Candidate of Juridical Sciences

1. Кулі К.К. Професіоналізм як передумова впровадження організаційно-правових   інновацій в місцевому самоврядуванні в Україні / К.К. Кулі / Моральність та професіоналізм конституційного реформування в Україні. (До десятиріччя Конституції України) (м. Одесса, 23 червня 2006 р.) : тези доп. Наук. конф. // Юридический вестник. – 2006. – № 4. – С. 86–87.

2. Кулі К.К. Становлення та розвиток соціального замовлення як інновації у місцевому самоврядуванні в Україні / К.К. Кулі // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали IV Всеукр. наук. конф. правників-початківців, присвяч. пам’яті видатних учених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова (м. Одеса, 10-11 листопада 2006 р.). – О., 2006. – С. 302–306.

Read more...
E-mail Print

Arkadiy Nazarko - Associate Professor of the Department, Candidate of Juridical Sciences

 1. Назарко А. Т. Конституционно-правовое понятие города / А. Т. Назарко // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. – Вип. 6. Ч.І. – Одеса : Астропринт, 1999. – 223 с. – С. 166-171.
 2. Назарко А. Т. Нормативно-правове забезпечення статусу міст України / А. Т. Назарко // Актуальні проблеми політики: Збірник наукових праць. – Вип. 8. – Одеса : Юридична література, 2000. – 451 с. – С. 283-287.
Read more...
E-mail Print

Dmitriy Terletskiy - Associate Professor of the Department, Candiae of Juridical Sciences, Docent

 1. Терлецький Д.С. Конституційно-правове регулювання дії міжнародних договорів в Україні: Монографія / Д.С. Терлецький — О. : Фенікс, 2009. —с.
 2. Конституція України у судових рішеннях / М.П. Орзіх, А.А. Єзеров, Д.С. Терлецький. — К. : Юрінком Інтер, 2011. —с.
Read more...

Page 1 of 2

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Bibliography of the Department