Бібліографія кафедри

Бібліографія кафедри

e-mail Друк

Харитонова Олена Іванівна - доктор юридичних наук, професор, завідуюча кафедрою

Монографії

  1. Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини : моногр. / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса: Фенікс, 2011. – 456 с.
  2. Харитонова О.І. Правовідносини інтелектуальної власності, що виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні засади): монографія / О.І. Харитонова. – Одеса: Фенікс, 2011. – 346 с. (20, 26 д.а.)
Детальніше...
e-mail Друк

Петренко Володимир Сергійович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук

1. Петренко В.С. Юридична особа як суб'єкт цивільних правовідносин / Актуальні проблеми держави і права: Збір. наук. праць. – 2011. - вип. 57 – С.455-464

2. Петренко В.С. Програма гармонізації та уніфікації корпоративного права Європейського Союзу / Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. - 2012 . - Вип. 63. - С. 502-508

Детальніше...
e-mail Друк

Кирилюк Алла Володимирівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

1. Кирилюк А.В. Правове регулювання перевезень в Україні: Навчальний посібник / Харитонов Є. О., Харитонова О. І., Сафончик О. І. та ін., За ред. Є. О. Харитонова – Харків: Одіссей, 2006. – 560 с. (розділ 3, глава 8, п. 8.3)

2. Кирилюк А.В. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене / Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова та ін., За ред. Є. О. Харитонова. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 1200 с. (глава 64 ст.ст. 912-921)

Детальніше...
e-mail Друк

Ульянова Галина Олексіївна - доцент кафедри, доктор юридичних наук, доцент

Ульянова Г. О. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (проблеми теорії): монографія / Г. О. Ульянова. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. – 348 с.

Захист авторських прав від плагіату : монографія / О. І. Харитонова, Г.О. Ульянова; за заг. ред. О.І. Харитонової. — Одеса : Юридична література, 2014. – 212 с. (Г.О. Ульянова «Правові засади захисту авторських прав від плагіату». – частина друга. – С. 113–199).

Детальніше...
e-mail Друк

Кулініч Ольга Олексіївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Зобов’язальне право України: Підручник / За ред. Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2011. – 848 с. (особистий внесок: п. 3 гл. 11, п. 5 гл.24, п. 12 гл. 42 – С. 534-536, 789-793).

Відшкодування моральної та матеріальної шкоди: навч.посіб. / М. К. Галянтич, А. Б. Гриняк, А. І. Дрішлюк, Т. С. Ківалова [та ін.]; за ред. М. К. Галянтича. К.: Юрінком Інтер, 2011. – 624 с. (особистий внесок: теми 9, 11 – С. 354-387, 422-448) (з грифом МОН України, лист від 31.01.2011 р. № 1/11-814).

Детальніше...
e-mail Друк

Бігняк Олександр Валентинович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

1. Бігняк О.В. Юридична і соціальна відповідальність суб’єктів підприємництва // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права.-2006.-№1.- С. 150-154. -0,2 д.а.

2. Kiriluk A.V., Bignyak A.V. Intellectual property right: working programmer for curs of Lexus // Odessa national academia of law. Odessa : Feniks, 2008 - 21 C. (1,05 д.а.)

Детальніше...
e-mail Друк

Симонян Юлія Юріївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

1 Симонян Ю.Ю. Плагіат як спосіб порушення авторських прав / Ю.Ю. Симонян // Митна справа. – 2012. – С.440-445.

2 Симонян Ю.Ю. Щодо визначення термінів «піратство» і «контрафакція» / Ю.Ю. Симонян // Митна справа. – 2012. №5. – С.85-91.

Детальніше...
e-mail Друк

Сопілко Ганна Андріївна - асистент кафедри, кандидат юридичних наук

  1. Кетрарь А.А. Поняття та ознаки об’єкта авторського права /А.А. Кетрарь //Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип. 59. – Одеса: Юридична література, 2011. – С. 416-422.
  2. Кетрарь А.А. Твори у галузі науки, літератури й мистецтва, як об’єкти авторського права /А.А. Кетрарь //Південноукраїнський правничий часопис: науковий вісник. №3. – Одеса: вид. організація Одеський державний університет внутрішніх справ, 2011. – С. 127-130.
Детальніше...
e-mail Друк

Еннан Руслан Євгенович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Еннан Р.Є. Право інтелектуальної власності та митні засоби його захисту у Європейському Союзі / Р.Є. Еннан // Митна справа. – 2006. – № 3. – С. 53-58.

Еннан Р.Є. Проблеми правового регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі / Р.Є. Еннан // Часопис цивілістики. – 2006. – Вип. 1. – С. 37-40.

Детальніше...
e-mail Друк

Бааджи Наталія Пилипівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

1. Бааджи Н.П. Відшкодування моральної ( немайнової) шкоди за порушення авторських прав / Н.П. Бааджи //Актуальні проблеми права інтелектуальної власності : Зб.мат. І Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-й річниці святкування Міжнародного дня інтел.власн. 16 червня 2010р. – О., 2010. –С.96-102.

2.Бааджи Н.П. Неправомірне використання авторських прав їх набувачем в межах договірних зобов’язань // Римське право і сучасність (Шерешевські читання): Тези доповідей Міжнародної наукової конференції м.Одеса, 4 грудня 2010р.).-Одеса: Фенікс, 2010.-С.213-217

Детальніше...
e-mail Друк

Позова Діна Дмитрівна - асистент кафедри, кандидат юридичних наук

Позова Д. Д. Правове становище житлово-будівельних кооперативів за радянським законодавством / Д. Д. Позова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2010. – Вип. 14, ч. 2. – С. 267–269. – (Серія «Право»).

Позова Д. Д. Деякі проблемні питання набуття членом житлово-будівельного кооперативу права власності на квартиру / Д. Д. Позова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2011. – Вип. 15, ч. 1. – С. 201–204. – (Серія «Право»). – 0,5 д.а.

Детальніше...

Сторінка 1 з 2

Бібліографія кафедри