Друк

Аверочкіна Тетяна Володимирівна - заведуюча лабораторією, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент

1. Аверочкина Т.В. Режим морского порта, судоходных путей и транзита в документах Лиги Наций / Т.В. Аверочкина, С.А. Кузнецов // Митна справа. – 2008. - № 4. – С. 47-48 (фах).
2.    Аверочкина Т.В. Таможенные формальности в двусторонних соглашениях Украины о торговом мореплавании / Т.В. Аверочкина, С.А. Кузнецов // Митна справа. – 2009. - № 1. – С. 5-11 (фах).

3.    Аверочкіна Т.В. Адміністративно-правова функція держави з реєстрації морських торговельних суден / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2010. - № 1. – С. 52-56 (фах).
4.    Аверочкіна Т.В. Історичні затоки як вид внутрішніх морських вод держави / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2010. - № 4. – С. 88 – 93 (фах).
5.    Аверочкіна Т.В. Генеза нормативно-правового забезпечення режиму історичних вод / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2010. - № 5. – С. 56-60 (фах).
6.    Аверочкіна Т.В. Правове дослідження прецедентів встановлення статусу історичних вод в Арктиці / Т.В. Аверочкіна // Актуальні проблеми політики. – 2011. – Вип. 42. – С. 159 – 165 (фах).
7.    Аверочкіна Т.В. Адміністративно-юрисдикційний аспект класифікації морських просторів / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2011. - № 3. – С. 122-126 (фах)..
8.    Аверочкина Т.В. Роль Комиссии международного права в подготовке Первой конференции ООН по морскому праву (режим территориального моря) / Т.В. Аверочкина // Митна справа. – 2011. - № 4. – С. 73-84 (фах)..
9.    Аверочкіна Т.В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів у прибережних водах України / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2011. - № 6. – С. 85-99 (фах).
10.    Аверочкіна Т.В. Адміністративна юрисдикція України в прибережних водах: теоретичні та практичні проблеми / Т.В. Аверочкіна // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 64. – С. 76 – 82 (фах.).
11.    Аверочкіна Т.В. Деякі аспекти здійснення адміністративної юрисдикції України в морських просторах / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2012. - № 2. – С. 62-72 (фах).
12.    Аверочкіна Т.В. Сучасний стан здійснення суверенітету державами в морських просторах / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2012. – № 5. – С. 113 – 121 (фах.)
13.    Аверочкіна Т.В. Прилеглі зони: історія, перспективи України та деякі аспекти адміністративної юрисдикції / Т.В. Аверочкіна // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. - № 65. – С. 348-354 (фах).
14.    Аверочкіна Т.В. Деякі аспекти використання понять «юрисдикція» та «суверенітет» в морському праві / Т.В. Аверочкіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 1028. Серія «Право». – 2012. - № 12. – С. 38 – 41 (фах).
15.    Аверочкіна Т.В. Юрисдикція України стосовно штучних островів, установок і споруд в її виключній (морській) економічній зоні / Т.В. Аверочкіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – Випуск 19. – Том 4. – С. 176 – 178 (фах.)
16.    Аверочкіна Т.В. Митна адміністративна юрисдикція України у прибережних морських просторах / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2014. – № 5. – С. 19-29 (фах.)
17.    Аверочкина Т.В. «Исторические воды» и «исторические заливы»: проблема определения понятий / Т.В. Аверочкина // Юридическая наука. – 2013.– № 1. – С. 83 -87 (заруб.)
18.    Аверочкина Т.В. Мирный проход в территориальном море: пределы действия административной юрисдикции прибрежного государства / Т.В. Аверочкина // «Закон и жизнь» (“Legea si Viata”). – 2013. – № 10/3 (262). – С. 7 – 10 (заруб.).
19.    Аверочкина Т.В. Административная юрисдикция Украины в морских пространствах / Т.В. Аверочкина // Административное право и процесс. – 2014. – № 2. – С. 66 – 69 (заруб.).
20.    Аверочкина Т.В. Морская доктрина Украины на период до 2035 года – основа административной юрисдикции государств в морских пространствах / Т.В. Аверочкина // Академический юридический журнал. – 2014. – № 2. – С. 44-52 (заруб.)
21.    Аверочкина Т.В. К вопросу о проблемах правового обеспечения правомерной деятельности в исключительной (морской)экономической зоне Украины / Т.В. Аверочкина // Правовая инициатива. – 2014. – № 2. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://49e.ru/ru/2014/2/13 (заруб.)
22.    Аверочкина Т.В. Суверенные права прибрежного государства в отношении правомерной деятельности на континентальном шельфе: проблемные аспекты законодательного обеспечения на Украине / Т.В. Аверочкина // Юридична наука. – 2014. – № 10. – С. 129-136 (укр. фах та наукометр.)
23.    Аверочкіна Т.В. Митна адміністративна юрисдикція України у прибережних морських просторах / Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2014. – № 5. – С. 19-29 (фах.)
24.    Аверочкина Т.В. Нормативно-правовое обеспечение режима морского порта, судоходных путей международного значения и транзита в документах Лиги Наций / Т.В. Аверочкина // Сучасний вимір держави та права: Збірник наукових праць / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2008. – С. 27-28.
25.    Аверочкина Т.В. Двусторонние договоры о морском торговом судоходстве как основа правового режима пребывания судов в иностранных портах / Т.В.Аверочкина // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Правове життя сучасної України» / Відп. ред. д-р юрид. наук., проф. Ю.М.Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – С. 223-225.
26.    Аверочкіна Т.В. Режим як основа правопорядку морського порту / Т.В. Аверочкіна // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: Тези Міжнародної науково-практичної конференції / За аг. ред. Ю.М. Оборотова. – О.: Фенікс, 2008. – С. 148-150.
27.    Аверочкина Т.В. Нормы о таможенных формальностях в двусторонних соглашениях Украины о торговом судоходстве / Т.В. Аверочкина // Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму курсантів, студентів та молодих вчених «Актуальні проблеми правового регулювання в сфері реалізації сучасної митної політики держави», 27-28 березня 2009 р., Академія митної служби України. – С. 19-20.
28.    Аверочкина Т.В. К вопросу о правовом режиме судна в морском порту / Т.В. Аверочкина // Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2009. – С. 5-7.
29.    Аверочкина Т.В. Режим экипажей судов в двустооронних соглашениях Украины о торговом мореплавании / Т.В. Аверочкина // Правове життя сучасної України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук. проф. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2009. – С. 283 – 285.
30.    Аверочкина Т.В. Административно-правовая функция государства по регистрации морских торговых судов / Т.В. Аверочкина // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2010» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев, А.В. Андриянов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader. – С. 1 – 3.
31.    Аверочкіна Т.В. Історичні права держав на морські простори / Т.В. Аверочкіна // Міжнародні читання присвячені пам’яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є.Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м. Одеса, 22-23 жовтня 2010 року). – Одеса, 2010. – С. 255-257.
32.    Аверрочкіна Т.В. До питання про правовий режим історичних заток прибережної держави / Т.В. Аверочкіна // Юридична наука: політичні, економічні та соціальні витоки сьогодення: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29-30 жовтня 2010 року. – Київ: у 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2010. – Т. 2. – С. 100-101.
33.    Аверочкіна Т.В. Практика встановлення статусу історичних вод в Арктиці / Т,В. Аверочкіна // Генезис публічного права: від становлення до сучасності: збірник наукових праць / за ред.. С.В. Ківалова, В.О. Тулякова, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2010. - С. 385-386.
34.    Аверочкіна Т.В. Адміністративно-юрисдикційна класифікація морських просторів / Т.В. Аверочкіна // Актуальні питання сучасної юридичної науки: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 5-6 жовтня 2011 року. – Київ:у 2-х томах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2011. – Т. 1. – С. 35-37.
35.    Аверочкіна Т.В. Адміністративна юрисдикція України стосовно штучних островів, установок і споруд в її виключній (морській) економічній зоні / Т.В. Аверочкіна // Правопорядок у державному та суспільному розвитку: національний і міжнародний вимір: Збірник матеріалів юридичної науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 24 лютого 2012 року. Тези наукових доповідей. - К. - 2012. – С. 55-57.
36.    Аверочкина Т.В. Административная юрисдикция Украины в прибрежных водах: теоретические и практические проблемы / Т.В. Аверочкина // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, М.В. Чистякова. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2012. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Систем. требования: ПК с процессором 486+; Windows 95; дисковод DVD-ROM; Adobe Acrobat Reader.
37.    Аверочкіна Т.В. До питання про адміністративно-юрисдикційний аспект класифікації морських просторів / Т.В. Аверочкіна // Права людини: проблеми забезпечення, реалізації та захисту: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2012 року. – Запоріжжя: у 4-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012. – Ч. 4. – С. 25 – 27.
38.    Аверочкіна Т.В. Щодо адміністративно-юрисдикційної діяльності митних органів у прибережних водах України / Т.В. Аверочкіна // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) [Текст]: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2012. – Т. 2. – С. 16-17.
39.    Аверочкіна Т.В. Встановлення прилеглих зон: історія, перспективи України та деякі аспекти адміністративної юрисдикцї / Т.В. Аверочкіна // Новітні наукові дослідження держави і права – 2012: збірник наукових праць / за ред. П.М. Шапірка, О.В. Козаченка. – Миколаїв: Іліон, 2012. – С. 9 – 14.
40.    Аверочкіна Т.В. Щодо співвідношення термінів «юрисдикція» та «суверенітет» в морському праві / Т.В. Аверочкіна // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук. конф.проф.-викл. складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т. 2 / відп. За випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. - С. 111 – 113.
41.    Аверочкіна Т.В. До визначення поняття «юрисдикція» в морському праві / Т.В. Аверочкіна // Питання удосконалення методології сучасної юриспруденції: тези Другої Міжнар. наук. конф., присвяч.. пам’яті проф. О.В. Сурілова (м. Одеса, 30-31 березня 2012 р.) / За заг. ред. Ю. М. Оборотова. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 253 -255.
42.    Аверочкіна Т.В. Історичні права держав на водні простори: теоретико-правовий аналіз / Т.В. Аверочкіна // Закарпатські правові читання: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів, 9 – 10 квітня 2012 р. / За заг. ред. Ф.Г.Ващука, П.А. Трачука. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – С. 25 -30.
43.    Аверочкіна Т.В. Адміністративна юрисдикція України у внутрішніх морських водах / Т.В. Аверочкіна // Міждисциплінарні дослідження в науці та освіті: Юридичні науки [Текст] / Збірник праць Першої Міжнародної науково-методичної конференції (1 вересня 2012 р.): [Електронний ресурс]. Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – №1 К. – С. 52 – 55.Режим доступа URL: http://www.es.rae.ru/mino/158(дата звернення: 14.09.2012).
44.    Аверочкіна Т.В. До визначення поняття «прибережні морські води» / Т.В. Аверочкіна // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П.Є.Казанського: матер. третьої між нар. наук. конф. (м. Одеса, 2-3 листопада 2012 р.) / відп. За випуск к.ю.н., доц.. М.І. Пашковський; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 504 – 507.
45.    Аверочкіна Т.В. Здійснення мирного проходу через територіальне море України іноземними невійськовими суднами / Т.В. Аверочкіна // Актуальные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: Материалы международной научно-практической конференции / Институт фундаментальных исследований (29-30 октября 2012 г., Харьков, Украина). – Х.: ИФИ, 2012. – 100 с.- С. 23 – 28.
46.    Аверочкіна Т.В. Генеза правового регулювання права мирного проходу територіальним морем іноземних військових кораблів / Т.В. Аверочкіна // Збірник тез доповідей Тринадцятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (Тернопіль, 15 листопада 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 80 – 82.
47.    Аверочкіна Т.В. Здійснення санітарної адміністративної юрисдикції України в морських портах / Т.В. Аверочкіна // Правова система України в умовах державних реформаційних процесів сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 26-27 жовтня 2012 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2012. – 262 с.C. 153-154.
48.    Аверочкіна Т.В. Правовий режим здійснення іноземними військовими кораблями мирного проходу територіальним морем України / Т.В. Аверочкіна // Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VІІІ Прибузькі юридичні читання», 23 – 24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, доц. О.В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2012. – С. 184 – 186.
49.    Аверочкіна Т.В. Пріоритетні напрями розвитку законодавства України про прилеглу зону / Т.В. Аверочкіна // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : матер. Міжнар. наук. конф. (Одеса, 30 листопада 2012 р.) Т. 1 / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін ; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2012. – C. 526-528.
50.    Аверочкина Т.В. Нормативно-правовое обеспечение административной юрисдикции Украины в прибрежных морских пространствах / Т.В. Аверочкина // Актуальні проблем законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 06 – 07 вересня 2013 р.). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2013. – С. 65 – 69.
51.    Аверочкина Т.В. Административная юрисдикция Украины в морских пространствах в соответствии с Морской доктриной на период до 2035 года / Т.В. Аверочкина // Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 07-08 вересня 2013 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – С. 17 – 21.
52.    Аверочкина Т.В. Административная юрисдикция прибрежного государства при мирном проходе в территориальном море / Т.В. Аверочкина // Юридическая наука в ХХІ веке: перспективные и приоритетные направления исследований: материалы международной научно-практической конференции, г. Симферополь 13-14 сентября 2013 года. – Симферополь? Научное объединение «Юридическая мысль», 2013. – С. 76 – 80.
53.    Аверочкина Т.В. Административная юрисдикция Украины в морских пространствах / Т.В. Аверочкина // Право и политика: теоретические и практические проблемы: сборник материалов ІІ-й Международной научно-пракической конференции, посвященной 20-летию юридического факультета Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, 4 ноября 2013 года / отв. ред. А.В. Малько; Ряз. Гос. Ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань: Издательство «Концепция», 2013. – Вып. 2. – С. 425 – 429.
54.    Аверочкина Т.В. Проблемы законодательного обеспечения режима исключительной экономической зоны Украины / Т.В. Аверочкина // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2014» / Отв. ред. А.И. Андреев, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2014. – Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2014/2774/2200_2550_fe4535.pdf
55.    Аверочкина Т.В. Проблемные аспекты законодательного обеспечения правомерной деятельности на континентальном шельфе Украины / Т.В. Аверочкина // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 351 – 353.
56. Аверочкіна Т.В. Концепция административной юрисдикции государства в морских пространствах / Т.В. Аверочкіна // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України:  матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 478-480.
57. Аверочкіна Т.В. Окремі аспекти здійснення адміністративних (митних) формальностей фіскальних (митних) органів у внутрішніх водах України / Т.В. Аверочкіна // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – К.: Прінт- Сервіс, 2015. – 575 c. – С. 58-59.
58. Аверочкіна Т.В. Концепція адміністративної юрисдикції у морських просторах – новий погляд на устояний правовий інститут / Т.В. Аверочкіна // Актуальні питання реформування правової системи України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 3–4 липня 2015 р.). – Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ», 2015. – С. 64-67.
59. Кузнецов С.О. Реєстрація суден в альтернативних реєстрах: правовий аналіз / С.О. Кузнецов, Т.В. Аверочкіна // Митна справа. – 2015. – № 4. – С. 83-91.
60. Averochkina T.V. Lawful activity in an exclusive (marine) economic zone of Ukraine: the ways of improvement of legal regulation / T.V. Averochkina // European Political And Law Discourse, Volume 2, Issue 6, Praha-2015. – Р. 38-42.
61. Аверочкина Т.В. Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного морского права в ХІХ – начале ХХ веков / Т.В. Аверочкина // Lex Portus. – 2016. – №1. – С. 120-139.
62. Аверочкіна Т.В. Генеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства / Т.В. Аверочкіна, Т.М. Плачкова // Lex Portus. – 2016. – №2. – С. 150-168.
63. Аверочкина Т.В. Современные тенденции осуществления государственного суверенитета в морских пространствах / Т.В. Аверочкина // #АЮРМосква. – 10.04.2016. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alrf.msk.ru/journal/publikacii/averochkina-tv-sovremennye-tendencii-osuschestvlenija#blog_body (0,2 д.а.)
64. Аверочкіна Т.В. Альтернативні реєстри суден: чи забезпечується головна мета реєстрації? / Т. В. Аверочкіна // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави і права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 1 /відп. ред. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 395-397.