Библиография
кафедры

 

Кройтор Артем Викторович – доцент кафедры, кандидат политических наук

Політичні партії як суб’єкти демократичних перетворень в Україні / А.В. Кройтор // Науковий вісник, збірник наукових праць. Одеський національний економічний університет, Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Одеса, 2014. - Вип. 29 (208). - с. 126-133.

Внутрішньопартійна взаємодія через призму теорій політичних еліт / А.В. Кройтор // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2014. -Вип. 51.-С. 283-297.

Роль виборів у процесі демократизації політичних партій / А.В. Кройтор // «Перспективи». Соціально-політичний журнал. Філософія, політологія, соціологія. - Одеса, 2013. - Вип. 3(57). - С. 56-62.

Елементи демократії у діяльності політичних партій / А.В. Кройтор// Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину: IV Конвент МАСПН (Україна): (м. Одеса, 20-21 березня 2014 р.) / за загальною ред. д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. - Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. - С. 32-34.

Політичні партії як інститут панування еліт / А.В. Кройтор// Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-прак. конф. (16-17 травня 2014р.). Т.ІІ / відп. за випуск д.ю.н., проф. В.М Дрьомін; Націон. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса: «Юридична література», 2014. – С. 178-180

Внутрішньопартійна взаємодія через призму теорій політичних еліт / А.В. Кройтор // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2014. – Вип. 51. – с. 283-297.

Політичні партії як суб’єкти демократичних перетворень в Україні / А.В. Кройтор // Науковий вісник, збірник наукових праць. Одеський національний економічний університет, Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Одеса, 2014. – Вип. 29 (208). – с. 126-133.

Функціональні особливості внутрішньопартійної взаємодії у сучасному політичному процесі в Україні / А.В. Кройтор// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. – Одеса, 2014. - Випуск № 7

Ґенеза політичних партій: від «клубів» до інституту політичного представництва / А.В. Кройтор// Політологія, філософія, соціологія: Контури міждисциплінарного перетину. Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса, 10-11 жовтня 2014 р. – С. 86-89.

Українські партійні проекти як інститути представництва: між «Левіофаном» та «Майданом» / А.В. Кройтор// Сучасний український соціум: доцентрові та відцентрові тенденції. Матеріали VІІІ Львівського соціологічного форуму. – Львів, 17 жовтня 2014р.

Національна ідея як чинник конструювання модерної нації в Україні / А.В. Кройтор// Стихія політики: соціологічна, філософська, політологічна рефлексія. Матеріали Першого Південноукраїнського конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м. Одеса, 20-21 березня 2015 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015 р. – С. 30-34.

Феномен «партії влади» в Україні / А.В. Кройтор// Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 травня 2015 р., м. Одеса): у 2 т. Т.1/ відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 210-214.

Теорія прийняття суспільно-політичних рішень (соціологія) : навчально-методичний посібник / А.В. Кройтор – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Теорія прийняття суспільно-політичних рішень (політологія) : навчально-методичний посібник / А.В. Кройтор – Одеса : Фенікс, 2015. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).

Проблеми демократизації внутрішньопартійної взаємодії в Україні /А.В. Кройтор// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 57– Одеса, 2016. – С.142-154. (Google Scholar)

Кройтор А.В. Теорія ризику: історія та сучасні підходи/ А.В. Пехник, А.В. Кройтор, Ю.В. Завгородня// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 63– Одеса, 2019. – С.33-47.

Кройтор А.В. Технології маніпуляції у конструюванні порядку денного  /А.В. Кройтор// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 62– Одеса, 2018. – С.36-44.

Кройтор А.В. Криза політичного транзиту в Україні /А.В. Кройтор// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 61– Одеса, 2018. – С.215-226.

Кройтор А.В. Реструктуризація внутрішньопартійної організації як виклик сучасної доби /А.В Кройтор, А.В. Полухіна// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 60– Одеса, 2017. – С.223-234.

Кройтор А.В. Конституційні засади становлення парламентаризму /А.В. Кройтор// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 59– Одеса, 2017. – С.142-156.

Кройтор А.В. Проблеми демократизації внутрішньопартійної взаємодії в Україні /А.В. Кройтор// Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць. Випуск 57– Одеса, 2016. – С.142-154.

Кройтор А.В. Інноваційні політичні технології: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А.В.Кройтор , А.М. Вайєр. –  Одеса : Фенікс, 2018. – 40 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»).