Для розвитку у студентів творчого мислення та самостійності, підвищення рівня професійно-творчої підготовки, залучення молоді до наукових досліджень, на першому засіданні кафедри було прийнято рішення про створення Дискусійного соціологічного клубу.

ДСК – це обговорення проблем, з якими стикаються молоді люди, це формування картини світу та розуміння свого місця в ньому.

ДСК – це дискусії, де можна дізнатися про щось нове, поділитися своїми роздумами, враженнями, переживаннями, можливість проявити та спробувати себе в нових якостях.

Інформація про час засідань клубу буде розміщуватись на Інтернет-сторінках Університету,у соціальних мережах ВКонтакте, Faсebook, на офіційному сайті Університету. Матеріали засідань будуть розміщуватись на вищенаведених інтернет-сторінках, а також на сторінках газети «Слово». Клуб відкритий щодо пропозицій тем для обговорення.

Керівництво: Яценко Микола Анатолійович - кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та психології НУ «ОЮА», член Соціологічної асоціації України, e-mail: sociology@ukr.net

На сьогоднішній день викладачі кафедри є авторами таких видань:

Лефтеров В. А. Основы психологии и педагогики для будущих врачей: учебно–методическое пособие / /В. А. Лефтеров, Ю. Е. Кокорина, А. С. Зиневич. – Одесса: Одесский национальный медицинский университет, 2014. – 209с.

Лефтеров В.О. Довгостроковий прогноз успішності професійної діяльності фахівців екстремальних видів діяльності: психологічний аналіз і засоби удосконалення: Монографія / В.О. Лефтеров, Т.В. Гостєєва. – Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2013. – 208 с.

Лефтеров В.О. Експериментальне дослідження впливу психологічного тренінгу на особистісно-професійний розвиток фахівців екстремальних видів діяльності / В.О. Лефтеров // Психологічне здоров’я і благополуччя людини: теоретико- методологічний аналіз, емпіричні дослідження [Текст]: Монографія / За заг. ред. канд. психол. наук, доцента А.В. Гордєєвої, канд. психол. наук, доцента А.О. Кацеро. – Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2013. – С. 257-277.

Лефтеров В.О. Психологія самотності моряків далекого плавання: монографія / Г.С. Криворотько, В.О. Лефтеров. – Харків: Видавництво НТМТ, 2015. – 172 с.

Лефтеров В.О. Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами: монографія / В.Є. Гурський, В.О. Лефтеров. – Одеса: Видавничий дом «Гельветика», 2017. – 164 с.

Яковлев Д.В. Час великого вибору: лідерство, раціональність, влада / Яковлев Д.В. //  Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: колективна монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева, - Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015.- с. 211 – 226.

Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія / Ч24 за заг. Ред. О. А. Івакина, Д.В.Яковлева. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 472с.

Яценко М.А. Сучасні соціологічні теорії: навчально-методичний посібник / М.А. Яценко. – Одеса: Фенікс, 2015. – 28с.

Каретна О.О. Соціологія комунікації: навчально-методичний посібник / О.О. Каретна. – Одеса: Фенікс, 2015. – 64с.

Каретна О. О. Політологія: вступ до спеціальності: навчально-методичний посібник / О.О. Каретна. – Одеса: Фенікс, 2015. – 52с.

Купцова І.І. Методика викладання соціально – політичних дисциплін (соціологія): навчально-методичний посібник / І.І. Купцова. – Одеса: Фенікс, 2015. – 36с.

Kuptsova I. I. Political Science: methodological manual / Odesa: Feniks, 2016. – 138 pp.

Короход Я.Д. Соціологія політичної сфери: навчально-методичний посібник / Я. Д. Короход. – Одеса: Фенікс, 2015. – 68с.

Лефтеров Василь Олександрович завідувач кафедри, доктор психологічних наук, професор

Дисципліни: загальна психологія, юридична психологія, організаційна поведінка, соціологія конфлікту, основи науково-дослідної роботи в галузі соціології.

Сфера наукових інтересів: юридична психологія, психологія діяльності в особливих умовах, теорія і практика психологічного тренінгу, соціальна і організаційна психологія, психологія управління.

Практична діяльність - проведення соціально-психологічних і професійно-орієнтованих тренінгів, психологічний супровід впровадження інтерактивних, імітаційних методів в навчання правоохоронців, рятувальників, лікарів та інших фахівців. Участь в реформуванні Національної поліції України в якості тренера-викладача з професійного навчання різних категорій поліцейських

 

Яковлев Денис Вікторович професор кафедри, доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології

Дисципліни: сучасні теорії раціонального вибору та суспільної політики, теорiя вибору, парадигми соціально-політичної реальностi, парадигми соціально-політичної раціональності.

Сфера наукових інтересів: політологія посткомунізму, теорія політичного вибору, е-демократія (електронна демократія), концепція «Людина вибирає».

 

Мельніков Андрій Сергійович доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни: історія соціології, якісні методи в соціології, екзистенційна соціологія, cучасні соціологічні теорії, cоціологія критичних ситуацій.

Сфера наукових інтересів: історія і теорія соціології, екзистенційна соціологія, соціологія культури і якісні методи дослідження.

 

Яценко Микола Анатолійович доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни: соціальна стратифікація, кількісні методи в соціології, методологія і методи соціологічних досліджень, соціологія економіки, обробка та аналiз результатiв соцiологiчного дослiдження, теорія соціальних змін, cоцiологiя iнтернету.

Сфера наукових інтересів: соціальний капітал як фактор відтворення українського суспільства.

 

Каретна Ольга Олександрівна доцент кафедри, кандидат політичних наук, доцент

Дисципліни: вступ до спеціальності, соціологія, соціологія массової комунікації, соціологія сім'ї та молоді, cоціологія культури, електоральна соціологія.

Сфера наукових інтересів: проблеми соціології сім'ї та молоді, молодіжна політика, соціальні комунікації в сучасному суспільстві.

 

Алексенцева-Тiмченко Катерина Cергiївна доцент кафедри, кандидат соціологічних наук, доцент

Дисципліни: соціологія релігії, соціологія моди, соціологія особистості, основи демографії та соціальної статистики, соціальне управління.

Наукові інтереси: якісні методи, соціологічні аспекти public relations, соціологія кар'єри.

 

Ігнатьєва Ірина Ігорівна доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни: загальна соціологія, візуальна соціологія, соціальне проектування і соціальна інженерія, соціологія міста, cоціологія права, методологія викладання соціології.

Сфера наукових інтересів: політичні технології, гендерні дослідження, питання євроінтеграції, психологія соціальної і політичної активності, соціальне проектування і інженерія, інновації в соціальній сфері, соціологія міста, візуальна соціологія.

 

Третьякова Тетяна Миколаївна доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни: загальна психологія, соцiальна психологія, соціально-політичні процеси, cоцiологія емоцій, соціологія освіти і науки, соціологічні концепції глобалізації.

Сфера наукових інтересів: роль гуманізації у внутрішньодержавних і світових політичних процесах, проблеми реформування вищої освіти та його вплив на формування громадянського суспільства, процеси політичної соціалізації та інституціоналізації.

 

Лазор Катерина Петрівна – доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни: соціально-політичні процеси, полiтична психологія.

Сфера наукових інтересів: генезис інституту президентства; взаємодія церкви, держави і суспільства; полiтологiчне бачення мiсця православної церкви у взаємовідносинах з міжнародними суб’єктами.

 

Короход Ясміна Джанівна доцент кафедри, кандидат політичних наук

Дисципліни: історія психології, юридична психологія, етносоцiологiя.

Сфера наукових інтересів: специфіка механізмів і технологій інформаційного впливу в умовах політичного конфлікту.

 

Курова Анастасія Володимирівна старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук

Дисципліни: загальна психологія, психологія особистості.

Сфера наукових інтересів: гендерні аспекти і психологічні детермінанти суб'єктивного благополуччя особистості психолога.

 

Форманюк Юлія Валеріївна старший викладач, кандидат психологічних наук

Дисципліни: основи біології та генетики людини, психофізіології, основи психіатрії, нейропсихологія, загальна психологія, вікова психологія, психологія.

Сфера наукових інтересів: нейропсихологія, психологія розвитку, вікова і диференціальна психологія, психосоматика, медична психологія, формування і розвиток емоційного інтелекту, профорієнтація, теорія і практика психологічних ігор

 

Гриньова Алла Василівна – старший лаборант кафедри

 

Історія кафедри починається з 1997 року, коли була створена кафедра соціальних теорій під керівництвом доктора історичних наук, професора Л.І. Кормич.

У зв'язку з відкриттям нових напрямків підготовки, за спеціальностями - «соціологія» і «політологія», виникла необхідність створення окремих кафедр, які випускають фахівців для вищезазначених спеціальностей. Для цього в червні 2016 року на базі кафедри соціальних теорій були створені дві кафедри: кафедра політичних теорій і кафедра соціологічних теорій.

29 серпня 2016 рішенням Вченої ради НУ «ОЮА» кафедра соціологічних теорій була перейменована на кафедру соціології та психології. Таке рішення було прийнято з метою вдосконалення навчального процесу, більш системного викладання навчальних дисциплін соціологічного та психологічного спрямування.

Завідувачем кафедри був призначений доктор психологічних наук, професор В. О. Лефтеров.

Протягом 2016-2017 навчального року кафедрою здійснено заходи з підготовки ліцензійної справи на відкриття нової спеціальності «Психологія». У квітні 2017 року університет отримав ліцензію на зазначену спеціальність, ліцензійний обсяг - 100 осіб. У 2017-2018 навчальному році здійснено перший набір студентів за освітньою програмою підготовки бакалаврів - психологів.

У 2018 році НУ «Одеська юридична академія» отримує ліцензію Міністерства освіти і науки України на навчання психологів - магістрів.

Освітня програма для навчання в магістратурі розроблена на основі новітніх досягнень психологічної науки і практики, відображає міжнародний досвід і передові технології підготовки психологів. Новаціями у магістерському курсі стали вивчення психології бізнесу, економічної психології, психології сім'ї та шлюбу, кіберпсихологіі, психології інтернету.

Всього на кафедрі соціології та психології викладається 65 навчальних дисциплін, кількість яких зростає з кожним роком.

Щорічно кафедра проводить конференції міжнародного рівня.

Так, 2 червня - 4 червня 2017, на базі Національного університету «Одеська юридична академія» пройшла IX Міжнародна науково-практична конференція з позитивної психотерапії Н. Пезешкіана: «Життя, конфлікти і любов в транскультуральному світі» за участю президента Всесвітньої асоціації позитивної і транскультуральної психотерапії доктора мед. наук Хаміда Пезешкіана (Німеччина).

31 травня - 1 червня 2018 року кафедра провела міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграційний розвиток особистості і суспільства: психологічний та соціологічний виміри». У програмі конференції були представлені 97 доповідей, які подали 114 вчених і практиків, аспірантів і студентів, в тому числі 24 доктори наук і 27 кандидатів наук з багатьох регіонів України, а також з Росії, Молдови та Сполучених Штатів Америки.

Також перед кожним навчальним роком на кафедрі традиційно проводяться тренінг-семінари для співробітників кафедри. Вони присвячені вдосконаленню педагогічної майстерності викладачів, підвищення рівня і якості проведення навчальних занять у вищій школі, а також розвитку командних відносин у колективі кафедри.

Дочірні категорії