Гловюк Ірина Василівна – завідувач кафедри доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри

Кримінальний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С.В. Ківалов, С.М. Міщенко, В.Ю. Захарченко. - Х.: Одіссей, 2013. - 1104 с. (ст.ст. 21, 24 гл. 2, ст.ст. 55-57 гл. 3, гл. 10-17, 26, ст.ст. 342-350 гл. 28, ст.ст. 351-353 гл. 28 (у співавторстві із Т.В. Лукашкіною), гл. 32 (у співавторстві із С.М. Міщенком), гл. 35 (у співавторстві із Д.В. Шиліним) – С. 67-71, 75-76, 165-178, 322-379, 588-603, 644-659, 758-792, 819-835.

Гловюк І.В. Оскарження недотримання розумних строків у досудовому провадженні // Перспективи розвитку діяльності органів досудового розслідування: процесуальний та організаційний аспекти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 29 квітня 2013 р. / редкол.: Л.В. Черечукіна, О.Г. Русанова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013. – С. 259-264.

Детальніше...

Аленін Юрій Павлович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України

Аленин Ю.П. Расследование тяжких преступлений: Науч.-практ. пособие / Ю.П. Аленин, В.В. Тищенко, Л.И. Аркуша ; ОНЮА . – Х. : Одиссей, 2006 . – 256 с. Аленін Ю.П. Організація розслідування і тактика слідчих дій.Методичний посібник – Одеса, 2000. Аленін Ю.П. Прийняття процесуальних рішень за новим кримінальним процесуальним законодавством України: навч.-метод. посібник / Ю.П. Аленін, В.Г. Пожар, І.В. Гловюк та ін. – Одеса: Фенікс, 2012. – 138 с.

Аленін Ю. Гловюк І. Щодо судової юрисдикції скарг на рішення, дії, бездіяльність органів дізнання, досудового слідства, прокуратури // Право України. – 2008. – № 8. – С. 98-103.

Детальніше...

Волошина Владлена Костянтинівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Щодо визначення принципу обов’язковості процесуальних рішень у системі принципів кримінального процесу // Правове життя сучасної України: тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу(Одеса, 20-21 квітня 2012р.)/ За ред. д-ра юрид.наук, проф. В.М. Дрьоміна // Націон.ун-т «Одеська юридична академія». – О.: Фенікс, 2012. – С.346-348.

Визначення принципу публічності та його зміст на досудових стадіях// Актуальні проблеми держави таправа: збірник наукових праць.Вип.64/ ред.кол.: С.В. Ківалов та ін.; відп.за вип.В.М. Дрьомін.-О.: Юрид.літ.,2012.- С.511-517.

Детальніше...

Гуртіева Людмила Миколаївна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Гуртієва Л. М. Теорія доказів у кримінальному судочинстві : навч.-метод. посібник / Л. М. Гуртієва, Т. В. Лукашкіна. – Одеса : Фенікс, 2016. – 80 с.

Гуртієва Л. М. Судові рішення у кримінальному провадженні України : навч.-метод. посібник / Л. М. Гуртієва, Т. В. Лукашкіна. − Одеса : Фенікс, 2017. − 112 с.

Детальніше...

Пожар Вадим Георгійович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Пожар В.Г. Ґенеза та деякі перспективи розвитку інституту представництва у кримінальному судочинстві України // Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. Вип. 60 / Редкол.: С.В. Ківалов та ін.; відп. за вип.. В.М. Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2011. – С. 231-240.

Пожар В.Г. Щодо підстав втрати особою процесуального статусу представника у кримінальному судочинстві // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Спеціальний випуск № 8. – 2011. – С. 401-408.

Детальніше...

Смирнов Максим Іванович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Смирнов М.І. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України як ключовий елемент системи кримінальної юстиції // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т.2 / відп. ред. д-р. юрид. наук В.М. Дрьомін // Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2011. – С. 170-172.

Смирнов М.І. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу (Одеса, 20-21 квітня 2012 р.). Т.2. / Відп. за вип. д.ю.н., проф. В.М. Дрьомін / Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 359-361.

Детальніше...

Стоянов Микола Михайлович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Стоянов Н. М. Дифференцированный подход к нарушениям правил допустимости доказательств // Актуальні проблеми держави і права. – 2006. – Вип. 27. – С. 134-136.

Стоянов Н. М. Основания, порядок и последствия признания доказательств недопустимыми в уголовном процессе Украины / Н. М. Стоянов // Проблемы совершенствования правовых средств и механизмов противодействия преступности в современном обществе: материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13-14 окт. 2006 г. / редкол. : А. В. Барков (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – С. 189-192.

Детальніше...

Шилін Денис Вікторович - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Шилін Д. В. Дія загальноправових преюдицій у кримінальному процесі / Д. В. Шилін // Актуальні проблеми держави і права. - 2011. - Вип. 60. - С. 186-192.

Шилін Д. В. Роль преюдицій актів органу дізнання, слідчого, прокурора / Д. В. Шилін // Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Вип. 64. - С. 504-511.

Детальніше...

Мудрак Інна Василівна - кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Мудрак І. Концепція національного кримінально-процесуального судочинства в контексті судово-правової реформи / І. Мудрак // Віче. - 2010. - № 22. - С. 18-20.

Мудрак І. В. Судова промова в кримінальному судочинстві: поняття і процесуальне значення / І. В. Мудрак // Вісник Академії адвокатури України. - 2011. - Число 1. - С. 140-142.

Детальніше...

Підгородинська Анастасія Вікторівна - доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

М.І. Пашковський. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні: навчально-методичний посібник / М.І. Пашковський, А.В. Підгородинська, В.К. Волошина. – Одеса, 2015. – 138 с.

Підгородинська А.В. Новели у регламентації інституту визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних судових установ // Правове життя сучасної України: тези доповідей Всеукр. наук. конфер. (16-17 травня, 2013 р.). – О., 2013. – С. 444-446.

Детальніше...