Сергеев Юрий Владимирович – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

1.  Сергеев Ю.В. История создания международных морских организаций: Центральная комиссия судоходства по Рейну // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – Ч. ІІ – Одеса: Астропринт, 1999. – С. 204 – 211.

2.  Сергеєв Ю.В. Міжнародні морські організації та перспективи участі в них України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 3. – С. 65 – 68.

3.  Сергеев Ю.В. Организационно-правовые основы деятельности Международного морского комитета // Юридический вестник. – 1999. – № 4. – С. 41 – 44.

4.  Сергеєв Ю.В. Передумови створення, цілі та функції Міжнародної морської організації (ІМО) // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 4. – С. 135 – 139.

5.  Сергеев Ю.В. Правовые проблемы участия государств в деятельности международных морских организаций // Актуальные проблемы политики. – 1999. – № 6-7. – С. 94 – 100.

6.  Сергеєв Ю.В. Стандарти Міжнародної морської організації (ІМО), їх юридична обов'язковість і проблеми імплементації в національне законодавство // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999. – С. 555 – 559.

7.  Сергеев Ю.В. Международный морской комитет  (ММК) и его роль в  унификации морского права // «Торговое мореплавание». - 1999. - № 1. - С. 15-22.

8.  Сергеев Ю.В. Таможенные операции на морском транспорте. Международная конференция // Митна справа. - 1999. - № 5. - С. 84-90.

9.  Сергеев Ю.В. Организационная структура Международной морской организации // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління: Зб. наук. праць. Т.2. - Одеса, Астропринт, 1999. – C.443-450. 

10. Сергеев Ю.В. Классификация международных морских организаций // «Торговое мореплавание». - 2000. - № 1. - С. 51-56.

11. Сергеев Ю.В. Внутриорганизационный механизм международных морских организаций // Актуальные проблемы политики. – 2000. – № 8. – С. 253 – 256.

12.  Сергеев Ю.В. Правовой статус Всемирной таможенной организации // Митна справа. – 2003. - № 4.- С.41-43.

13.  Сергеев Ю.В. Про стягнення помилково сплаченого податку на додану вартість товару // Митна справа. – 2003. - № 6. – С.36-39.

14.  Сергеев Ю.В. Правовое регулирование труда и защита прав украинских моряков // "Судоходство". - 2008. - №4-5. - С.72-73

15.  Сергеев Ю.В. Правовое регулирование труда и защита прав моряков // "Компас моряка". - 2008. - № 1. - С. 18-21.

16.  Сергеєв Ю.В. Конвенція МОП «Про працю в морському судноплавстві» 2006 року: рухаючись у напрямку ратифікації // Митна справа. - 2010. -  № 5.  -  С. 61-65.

17.  Сергеєв Ю.В. Правове регулювання посередництва у працевла-штуванні українських моряків за кордоном // Митна справа. - 2010. - № 6. -  С. 71-76.

18.  Сергеєв Ю.В. Особливості розгляду судами спорів, пов'язаних з торговельним мореплавством // Митна справа. - 2011. - № 1. - С. 99-103.

19.  Сергеєв Ю.В. Законодавство про морські порти України: в очікуванні змін // Митна справа. - 2011. - № 2.- С. 86-92.

20.  Сергеєв Ю.В. Правове регулювання оподаткування та декларування доходів українських моряків, що працюють за кордоном // Актуальні проблеми політики: зб.наук. пр. - Одеса: Національний університет “Одеська юридична академія”: Південноукраїнський центр гендерних проблем, 2011. - Вип.41. -  С. 260-267.

21.  Сергеєв Ю.В. Міжнародні морські організації та їх роль у формуванні норм морського права // Міжнародні читання присвячені пам'яті професора Імператорського Новоросійського університету П.Є. Казанського: матеріали Міжнародної конференції (м.Одеса, 21-22 жовтня 2011 року). - Одеса: Фенікс 2011. - С. 467-470.

22. Сергеєв Ю.В. Правовий статус морських професійних спілок України // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць / за ред. С.В. Ківалова. – О. : Юридична література, 2011. – Вип. 62. – С. 670–677.

23.  Сергеєв Ю.В. Правове регулювання діяльності приватних агентств зайнятості // Митна справа. - 2012. - № 3. -  С. 141-144.

24.  Сергеев Ю.В. Защита прав и законных интересов украинских моряков // Морське право: актуальні питання теорії та практики: збірник наукових праць ОНМА. - Вип.6 - Одеса: ОНМА, 2012. -  С. 132-134.

25.  Сергеєв Ю.В. Проблеми реалізації морської політики України у сфері захисту прав моряків // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права. – Одеса, Фенікс 2012. – Т.1. – С. 528-530.

26. Сергеев Ю.В. О новых международно-правовых стандартах в сфере труда моряков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Серія: ЮРИСПРУДЕНЦІЯ: науковий збірник № 6-1, том 2. -  2013. -  С. 246-248.

27.  Сергеев Ю.В. Конвенция МОТ “О труде в морском судоходстве” 2006 года: за месяц до вступления в силу // Вестник крюинга. - 2013. - № 24. - С.24-26.

28.  Сергеєв Ю.В. Європейські стандарти адвокатської діяльності // Адвокатура: минуле та сучасність: матер. IV міжнар. наук. конф. адв., мол. вчен., асп. та студ. “Адвокатура: минуле та сучасність” (м.Одеса, 22 листопада 2014 р.) / за заг.ред. д.ю.н., професора Дрьоміна.- Херсон., 2014. - С. 338-340.

29.  Сергеєв Ю.В. Застосування «зручного прапора»: міжнародно-правове регулювання реєстрації суден // Юридична газета. – 2015. – № 32-33 від 18.08.2015. - С.16-17.

30. Сергєєв Ю.В. Дерегуляція господарської діяльності: ризики у сфері посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном / Ю. Сергєєв // Lex Portus: юридичний науковий журнал. – 2016. – № 1 – С. 162-169.

31. Сергєєв Ю.В. Міжнародно-правові інструменти арешту морських суден та їх застосування в Україні / Ю.В. Сергєєв // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 20 травня 2016 року. – Одеса. – 2016. – С. 408-410.

32. Сергєєв Ю.В. Щодо змін міжнародних трудових норм у морському судноплавстві. Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т. 1 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 484 – 486.

33. Сергєєв Ю.В. Нові вимоги до судновласників щодо фінансового забезпечення. Юридична газета. 2017. № 8 (558) від 21.02.2017. С. 20-21.

34. Сергєєв Ю.В. Важно сохранять уверенность в своей правовой позиции и отстаивать интересы клиента. Закон і Бізнес. 2018. № 14 (1364) від 07.04.2018. С. 1,14.

35. Сергєєв Ю.В., Романішина К.В. Про підводні камені трудових контрактів моряків. Юридична газета. 2018. № 29-30 від 11.07.2018. С. 14-15.

36. Сергеев Ю.В. Отформатировать иск: о практике ареста морских судов в обеспечение морского требования в гражданском процессе. Юридическая практика. 2018. № 37 (1081) от 11.09.2018. С. 20-21.

37. Сергеев Ю.В. Водный курс: адаптация украинского законодательства к регламентам и директивам ЕС в сфере морского и внутреннего водного транспорта. Юридическая практика. 2018. № 40 (1084) от 02.10.2018. С. 20.

38. Сергєєв Ю.В. Міжнародно-правовий статус трудящих-мігрантів. Юридична газета. 2018. № 49 від 04.12.2018. C.36-37.

39. Сергеев Ю.В. И в море и в радости (О ратификации Конвенции МОТ “О труде в морском судоходстве” как ключевом элементе сохранения позиции Украины на мировом рынке труда моряков). Газета «Юридическая практика». 2019, № 36 (1132). 03.09.2019. С.15.

40. Сергеев Ю.В., Сергеева С.И. Открытое море. Газета «Юридическая практика». 2019. № 51 (1147) от 17.12.2019. С.15.