Кибик Ольга Николаевна – заведующая кафедрой, доктор экономических наук, профессор

Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія / [О.М. Кібік, О.П. Подцерковний, Ю.З. Драпайло, В.О. Котлубай та ін.]; за ред. О.М. Кібік, О.П. Подцерковного. – Херсон, 2014. – 442 с.

Забезпечення конкурентоспроможності економічної системи України: монографія / [О.М. Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова та ін.]; за ред. проф. О.М. Кібік. – Одеса, 2015. – 160 с.

Кібік О.М. Транспортний потенціал у системі розвитку експортних можливостей країни / О.М. Кібік // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: збірник. – Одеса: Феникс, 2016. – Вип. 26. – С. 45–49. (0,5 д.а.).

Економіко–правові засоби стимулювання експорту в Україні на євроо5ієнтованих засадах / [О.М. Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова та ін]; за ред. проф. О.М. Кібік. – Одесса: Фенікс, 2017. – 284 с.

Організаційно–економічні засади реалізації експортного потенціалу України / [О.М. Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова та ін]; за ред. проф. О.М. Кібік. – Одеса, 2017. – 158 с.

Кібік О.М. Теорія бізнесу: навч. посібн. / О.М. Кібік, К.М. Белоус, В.О. Котлубай. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2017. – 225 с.

Кібік О.М., Котлубай В.О., Хаймінова Ю.В., Редіна Є.В., Примаченко І.Ф. Економічна безпека: навч.–метод. посібн. / О.М. Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова, Є.В. Редіна, І.Ф. Примаченко. – Одеса: Фенікс, 2018. – 124 с.

Кібік О.М. Стратегічне управління. Антикризове управління: навч. посіб. / О.М. Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова, Є.В. Редіна, К.В. Белоус – Одеса, 2019. – 130 с.

Кібік О.М. Менеджмент організацій. Проектний менеджмент: навч. посіб. / О.М. Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова, Є.В. Редіна, К.В. Белоус – Одеса, 2018. – 140 с.

Кібік О.М. Основи економічної теорії. Економіка та врядування: навч. посібн. / О.М.Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова, Є.В. Редіна. – Одеса: Фенікс, 2019. –216 с.

Кібік О.М. Потенціал зростання ринкової сили посередницьких структур / О.М. Кібік, В.О. Котлубай, К.В. Белоус // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали П’ятнадцятої науково-практичної міжнародної конференції, (6–8 червня 2019 р., м. Харків) Харків: УкрДУЗТ, 2019. – № 66 дод. – С. 30–32.

Кібік О.М. Формування моделей відповідального співробітництва бізнес-структур / О.М. Кібік // Правове життя сучасної України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17 травня 2019 р. , м. Одеса). – С. 510–512.

Кібік О.М. Передумови розвитку агентських відносин в економічних системах / О.М. Кібік// Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та проблеми матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17 квітня 2019 р., м. Одеса). – С. 220–223.

Кібік О.М. Інститут корпоративної відповідальності в системі створення цінностей для зацікавлених сторін / Kівалов С.В., Kiбiк O.М. // Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: матеріали 15 міжнародної науково–практичної конференції (6–8 червня 2019 р. , м. Харків) ( Index Copernicus). – С. 45–47.

Kibik О. Growth Potential of the Market Force of Intermediary Structures / O. Kibik, V. Kotlubay, I. Khaiminova, K. Belous // Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI–UkrSURT 2019), SHS Web of Conferences, Volume 67, 2019, 04006.

Kibik O. Institute of corporate responsibility in the system of valuation for stakeholders / Kivalov S., Kibik O. // SHS Web of Conferences.
Kibik O. Economic and organizational preconditions for the development of agency relations in a crisis period / Kivalov S., Kibik O. // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 5, No 2 (2019). – P. 73–79.