Голубева Нелли Юрьевна – заведующая кафедрой, доктор юридических наук, профессор

Голубєва Н.Ю. Розгляд судами справ про перебудову чи знесення об’єктів самочинного будівництва // Юридичний вісник. – 2016. – № 4.

Голубєва Н.Ю. Впровадження інформаційних технологій у судочинство в Україні та світі // Юридичний вісник 2017. - № 2. – 0,3 д.а.

Подробнее...

Андронов Игорь Владимирович – профессор кафедры, доктор юридических наук, доцент

Андронов І.В. Сутність рішення суду в цивільному процесі / І.В. Андронов // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 11. – С. 5-9. – 0,3 д.а. (наукометрична база: Index Copernicus International)

Андронов І.В. Законна сила судової ухвали в цивільному судочинстві / І.В. Андронов // Часопис цивілістики. – 2017. – №27. – С. 129-132. – 0,24 д.а.

Подробнее...

Волкова Наталья Васильевна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

Волкова Н.В. Щодо участі прокурора у цивільному процесі (окремі аспекти) / Н.В. Волкова // Правова держава. – Випуск №21. – 2016. – С. 115-121. – 0,42 д.а.

Волкова Н.В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо оспорювання батьківства у цивільному судочинстві (окремі аспекти) // Юридичний вісник. – 2016. – № 4. – С. 105 -110. – 0,36 д.а.

Подробнее...

Гонгало Регина Францевна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

Гонгало Р.Ф. “Термін касаційного оскарження” / Р.Ф. Гонгало // Фахове наукове видання “Правова держава”. – Випуск №21. – 2016. – С. 126- 131. – 0,4 д.а.

Гонгало Р.Ф. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на процес реформування цивільного процесуального законодавства України // Юридичний вісник. – 2016. – № 4. – 0,4 д.а.

Подробнее...

Стоянова Татьяна Анатольевна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

Стоянова Т.А. Аналіз впливу окремих положень Європейської конвенції про усиновлення при розгляді судами справ про усиновлення / Т.А. Стоянова //Правова держава. – Випуск №21. – 2016. – С. 159 - 162. – 0,24 д.а.

Стоянова Т.А. Процесуальні особливості зупинення провадження у справі в апеляційній інстанції // Юридичний вісник. – 2016. – № 4.

Подробнее...

Цал-Цалко Юлия Юльевна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

Цал-Цалко Ю.Ю. Особливості інституту третіх осіб у цивільному процесі // Правова держава. Науковий журнал. – Одеса. − №21. – 2016. – С. 163-169. 0,5 д.а.

Цал-Цалко Ю.Ю. До визначення сутності моменту виникнення права спільної сумісної власності подружжя // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. − Одеса : Юридична література. − 2009. − Вип. 45. – С. 207−212.  0,5 д.а.

Подробнее...

Островская Людмила Анатольевна – доцент кафедры, кандидат юридических наук

Островська Л. А. Реалізація права на запит щодо надання консультативних висновків Євопейським судом з прав людини на підставі протоколу № 16 до Європейської конвенції з прав людини

Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. Ред. Г. О. Ульянова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика»2019. – Т. 2. – 788 с. С. – 601 – 604 0.24 д.а.

Подробнее...

Яницкая Инна Анатольевна – доцент кафедры, кандидат юридических наук

Яніцька І.А. «Поняття та значення інституту опіки та піклування, їх розмежування». // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Вип. 2. Ужгород, 2013. – С. 313-317. – 0,2 д.а. Index Copernicus; International Scientific Indexsng.

Яніцька І.А. Правовая природа института опеки / І.А.Яніцька // Legea si viata.  – 2014. - №3/3. – С. 242-244. – 0,18 д.а. (Молдова) (Аcademic Resourse Index Resource Index Research Bib, Index Copernicus; International Scientific Indexsng.)

Подробнее...

Трипульский Григорий Яковлевич – доцент кафедры, кандидат юридических наук

Цивільний процес України: Підручник / За ред. Р.М. Мінченко та І.В. Андронова. – Х.: Одіссей, 2012. – 496 с. (Тріпульський Г.Я.  – глави 3,4, параграф 3 глави 21. С – 31-71, 280-283. – 2,58 д.а.)

Цивільний процес України: Навчальний посібник для підготовки до іспиту /Видання друге, доповнене і перероблене/ Погрібний С.О., Гонгало Р.Ф., Волкова Н.В. та ін. – Х.: Одіссей, 2014. – 200 с.

Подробнее...

Илиопол Инна Михайловна – кандидат юридических наук, доцент кафедры

Іліопол І.М. “Забезпечення конституційного права на апеляційне оскарження судових рішень у цивільному процесі України” / І.М.Іліопол // Правова держава. – 2016. – Випуск № 21. – С. 144-148.

Іліопол І.М. Забезпечення права на апеляційний перегляд судових рішень про позбавлення батьківських прав за цивільним процесуальним законодавством України / Іліопол І.М. // Visegrad journal/ On human rights/ - 2016/ - № 4/2. – С. 92-98.

Подробнее...