Библиография
кафедры

 

Токар Людмила Викторовна – ассистент

Свобода и творчество как основа диалектического единства труда и досуга  //Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Вип. 6-1 -  С.225-229.

Сущность труда  как воплощение диалектики единичного, особенного и всеобщего //Право і суспільство: Науковий журнал.  – 2014. – Вип.1 -  С.56-62

Сродный труд как основа диалектического единства единичного, особенного и всеобщего //«Теорія і практика сучасної юриспруденції»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 19-20 грудня 2014  р.: у 2-х частинах. – К.: Центр правових і наукових досліджень. 2014. – ч. ІІ. -  С.126-129.

Tokar L.V, Husenko A.A., Petrunenko I.V., Kulinich O.O., Herashenko V.V. Professional competences of jurisprudence educators International Journal of Higher Education. 2020. Volume.9. no7. p. 345-355.

Токар Л.В. Примусова хімічна кастрація як прикладна проблема етики / Л.В.Токар // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» Запорізького національного університету // гол. редактор Т.О. Коломоєць. -  2020.– № 3. –ст. 477-480.

Токар Л.В. Штучний інтелект на варті справедливості: утопія чи перспектива людства / Л.В.Токар // Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2020. - № 2. – ст. 273-275.

Токар Л.В. Антиандрогенна терапія – ілюзія ненасилля / Л.В.Токар // Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.)/ відп. ред. М.Р.Аракелян. – Одеса: видавничий дім «Гельветика», 2020. –Т.1 – С.35-39.

Токар Л.В. Суддя VS штучний інтелект / Л.В.Токар //  Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення : матер. Всеукр. наук.-теоретич. конф. (м. Одеса, 18–19 червня 2020 р.) / за заг. ред. академіка С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2020. – С. 50-53.