Библиография
кафедры

 

Палий Оксана Николаевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры

Палий О.Н. Сущность правоприменения / О.Н. Палий // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право» – 2014. – Вип. 27. – С. 191–195.

Палій О.М. Дійсність суб’єктів правозастосування / О.М. Палій // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 4. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2014/64.pdf

Палій О.М. Історія розвитку категорій можливості та дійсності в філософії права / О.М. Палій // Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юридична» – 2014. – Вип. 9-1. – С. 18–20.

 

Палий О.Н. Правоприменение в аспекте соотношения возможности и действительности / О.Н. Палий // Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину: Тема IV конвента МАСПН (Україна): «Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину» (м. Одеса, 20-21 березня 2014 р.) \ за заг. ред. д.ю.н., проф. В.М. Дрьоміна. – О. : Гельветика, 2014. – С. 306-308. 

Палий О.Н. Соотношение истинности и правильности как проблема логики / О.Н. Палий // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : Матер. доп. та вист. / редкол. : А.Є. Конверський [та ін.]. – К. : Київський університет, 2014. – 83-85.

Палий О.Н. Общие требования к субъекту правоприменения / О.Н. Палий //  Правове життя сучасної України : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2014 р.). Т. 2 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – О. : Юрид. л-ра, 2014. – С. 30-32.

Палий О.Н. Объективность содержания права / О.Н. Палий // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2015 р.). Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – О.: Юрид. л-ра, 2015. – С. 22-24.

Палий О.Н. Возможность и действительность в правотворчестве и правоприменении / О.Н. Палий // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – 484 с.

Палий О.Н. Роль философских категорий в осознании правовых проблем / О.Н. Палий // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (20 травня 2016 р.). Т. 1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. – О.: Юрид. л-ра, 2016. – С. 18-20.

Палий О.Н. Понимание диспозитивности правовых норм и поведения субъектов права как результат осмысления проблемы правового выбора / О.Н. Палий // Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія / за заг. ред. О.А. Івакіна, Д.В. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 472 с. 

Палий О.Н. Юридическая практика как источник и цель формирования правового сознания / О.Н. Палий // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал / Гол. ред. Д.В. Яковлев. – Одеса, 2017. – Вип. 20. – С. 94 – 96.

Палий О.Н. Философские категории как универсальные формы правовой деятельности / О.Н. Палий // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (19 травня 2017 р.). Т. 1 / відп. ред. Г.О. Ульянова – Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 22-23.

Палій О.М. Можливість і дійсність у праві / О.М. Палій // Велика українська енциклопедія: у 20т. – Х.: Право, 2017. Т. 2: Філософія права / редкол.: С.І. Максимов (голова) та ін..; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. – 1128 с. :іл.

Палий О.Н. Роль юридической практики в развитии теории / О.Н. Палий // Правовi та iнституцiйнi механiзми забезпечення розвитку Украiни в умовах европейськоi цивiлiзацii: матерiали Мiжнародноi науково-практичноi конференцii (м. Одесса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 1 / вiдп. ред. Г.О. Ульянова. - Одеса: Видавничий дiм "Гельветика", 2018. - С. 27-29

Viktoriia Formaniuk, Oksana Kanienberh-Sandul, Oksana Palii, Anastasiia Borysova, Anna Manuilova Protection of Personal Non-Property Rights in the Field of Information Communications: A Comparative Approach // Journal of Politics and Law. – 2020. - Vol.13. - № 3. (Web of Science)

Палий О.Н. Причина и следствие в праве. Порівняльно-аналітичне право. – 2020. – № 1. – Режим доступу: http://pap.in.ua/1_2020/174.pdf.

Палий О.Н. Взаимодействие философии и науки на пути достижения истинных знаний. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 154 (№3). – 350 с. http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=222.

Палий О.Н. Причина и следствие в правовой действительности. Правове життя сучасної України: матер. міжнародної науково-теоретичної конференціі (Одеса, 15 травня). Т. 1 / відп.ред. М.Р. Аракелян – Видавничий дім «Гельветика», 2020. –С. 27–30.

Палий О.Н. Целостная личность как основа гармонии человека с миром.. Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення: матер. всеукраїнської науково-теоретичної конференції (Одеса, 18-19 червня), 2020. – С. 18–21.