Матюшина Инна Ивановна – кандидат философских наук, доцент кафедры

Матюшина І.І. Розуміння смислу як підсистема мовленнєвої комунікації  // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 108 (5). – С.169-172.

Матюшина І.І. Системність слова в контексті комунікації  // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. ‒ 2016. ‒ №11. ‒ С. 91-95.

Матюшина И.И. Смысл как системное образование // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – 2016. – Вип.10. – С.83-86.

Матюшина І.І.  Концепт, структура й субстрат системи смислоутворення // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – 2016. – Вип.11. – С.76-79.

Матюшина И.И. Грани выбора: выбор в синхронической и диахронической перспективе / И.И. Матюшина // Час вибору: виклики інформаційної епохи : колективна монографія /за заг. ред. О.А. Івакіна, Д.В. Яковлева. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 109-122.

Матюшина І.І. Комунікативна модель дослідження смислу: методологічні засади та труднощі / І.І. Матюшина // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 110 (7). – С.233-237.

Матюшина І.І. Дві теорії комунікативної дії: Ю.Габермас і М. Попович / І.І. Матюшина // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – 2017. – Вип.20. – С.67-70.

Матюшина І.І. Раціональна комунікація як необхідна умова розвитку суспільства (за Ю. Габермасом) // Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину: Тема ІV Конвента МАСПН (Україна): «Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину» (м. Одеса, 20-21 березня 2014 р.) / за загальною редакцією Д.Ю.Н., професора В.М. Дрьоміна. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 299-300.

Матюшина И.И. Коммуникативная функция логики как мотивационная основа ее изучения //  «Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку»,  VI Міжн.наук.-практ. конф. (2014 ; Київ). VI Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку», 15-16 трав. 2014 р.  : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – С. 74-75.

Матюшина И.И.Категория «смысл» в философской системе Э.Гуссерля // Правове життя сучасної України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. В.М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 20 -22.

Матюшина И.И. «Этика логики» как основа коммуникативной рациональности (по работам К.-О.Апеля) / Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р., м. Одеса) : у 2 т. Т.1 / відп. ред. М.В. Афанасьєва. ‒ Одеса : Юридична література, 2015. – С. 13-15.

Матюшина И.И. Логико-семиотический анализ структуры политической коммуникации /Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 12-13 лютого 2016 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В.Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 105-108.

Матюшина И.И. Практико-ориентированные тенденции в преподавании логики // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку. VII Міжнародна науково-практична конференція, 13-14 травня 20016 р. :[матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є.Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – С. 38-39.

Матюшина И.И. Методологические принципы интерпретации в философии Э.Бетти // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м.Одеса) : у 2 т. Т.1 / відп. ред.. М.В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 13-16.

Матюшина И.И. К пониманию концепции смысла Жиля Делеза / И.И. Матюшина // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (М. Одеса, 19 травня 2017 р.) У 2-х т. Т.1 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.19-22.

Логічне та нелогічне у вимогах до вступних випробувань із загальних навчальних правничих компетентностей / І.І. Матюшина // VIІІ Міжнародна науково-практична конференція "Викладання логіки та перспективи її розвитку", 17-18 травня 2018 р. : [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2018. – С.44.

Запит на Критичне мислення: модний бренд чи симптом? / І.І. Матюшина // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т.1 /відп. ред.. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 21-24.

Матюшина І.І. Виклики онлайн освіти: несподіваність чи закономірність?// Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення: матер. Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Одеса, 18-19 червня, 2020 р.) / заг. ред. академіка С.В.Ківалова. – Одеса: Фенікс, 2020. – С.100-103.

Матюшина І.І. Підготовка до складання тестів загальної навчальної правничої компетентності: можливості й проблеми// Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 1. – С.25-27.