Шамша Игорь Владимирович – доцент кафедры, кандидат философских наук, доцент

Шамша И.В. Остановить время / И.В.Шамша // Materiály X mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2014». – Díl 14. Politické vědy.Filosofie.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Stran. 89–92.

Шамша И.В. Материалистическое понимание времени в науках об обществе / И.В.Шамша // Політична наука. контури міждисциплінарного перетину: Тема IV Конвента МАСПН (Україна): «Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину» (м. Одеса, 20–21 березня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 285–286.

Шамша И.В. Синтез модусов времени в работе И.Пригожина «От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках» / И.В.Шамша // Правове життя сучасної України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В.Ківалова (16–17 травня 2014 р., м. Одеса): У 2-х т. – Т.2 / відп. ред. В.М.Дрьомін. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 16–18.

Шамша И.В. Прошлое как возможный смысловой центр онтологии времени / И.В.Шамша // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 22–23 травня 2014 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 157–161.

Шамша І.В. Етика: Навчально-методичний посібник / І.В.Шамша / Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – 96 с. – (Серія: «Навчально-методичні посібники»).

Шамша И.В. Политическое время как вид времени / И.В.Шамша // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 жовтня 2014 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В.Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 210–213.

Шамша И.В. Прошлое как модус времени / И.В.Шамша // Оралдың ғылым жаршысы: Научно-теоретический и практический журнал. – 2014. – № 39 (118). – С. 54–61. – (Серия: История, философия, политология).

Шамша И.В. Роль «цивилизации досуга» в возникновении и развитии философии / И.В.Шамша // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2014» Volume 8. Historia. Filozofia.: Przemyśl. Nauka i studia – S. 57–61.

Шамша І.В. Чи можлива філософія небуття? / І.В.Шамша // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2014. – №1. – С. 80–86.

Шамша І.В. Трагізм і протест абсурду як відповідь на вихідну суперечливість буття / І.В.Шамша // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2014. – №2. – С. 70–77.

Шамша И.В. «Цивилизация досуга» как контекст философствования / И.В.Шамша // Оралдың ғылым жаршысы: Научно-теоретический и практический журнал. – 2014. – № 48 (127). – С. 5–12. – (Серия: Философия, право, история, филологические науки, политология).

Шамша И.В. Является ли «третье время» временем человеческого бытия? / И.В.Шамша // Materiały X Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Wykształcenie i nauka bez granic – 2014» Volume 13. Filozofia. Politołogija.: Przemyśl. Nauka i studia – S. 19–21.

Шамша И.В. Линейный режим политического времени как время человеческого бытия / И.В.Шамша // Чорноморські політологічні читання: матеріали третьої науково-практичної конференції (м. Одеса, 12–13 грудня 2014 р.) / за загальною редакцією д.політ.н, професора Д.В.Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 109–113.

Шамша И.В. Необходимость конкретного понимания времени / И.В.Шамша // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 13–14 лютого 2015 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С.31–34.

Шамша І.В. Небуттєва природа часу: Монографія / І.В.Шамша. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – 257 с.

Шамша И.В. Антропология политики: темпоральность человеческого бытия / И.В.Шамша // Виступ на пленарному засіданні Першого Південноукраїнського конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки «Стихія політики: соціологічна, філософська, політологічна рефлексія» (Одеса, 20–21 березня 2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=UdaVpilzXno.

Шамша И.В. Небытийность человека в экзистенциализме Ж.-П.Сартра / И.В.Шамша // Правові та інституційні механізми забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15–16 травня 2015 р., м.Одеса): У 2-х т. – Т.1 / відп. ред. М.В.Афанасьєва. – Одесса: Юридична література, 2015. – С. 15–17.

Шамша І.В. Мислення модусів часу в єдності як необхідна і достатня умова буття людини / І.В.Шамша // Перші академічні читання пам’яті Г.І. Волинки: «Філософія, освіта, наука». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 15–16 травня 2015 року. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 125–128.

Шамша И.В. «Третье время» как время человеческого бытия / И.В.Шамша // თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული. Телавский Государственный Университет. Сборник Научных Трудов. Telavi State University.  Transactions. – 2015. – №1(28). – С.358–362.

Шамша И.В. Понимание времени в работе И.Пригожина «От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках» / И.В.Шамша // Оралдың ғылым жаршысы: Научно-теоретический и практический журнал. – 2015. – № 11 (142). – С. 98–104. – (Серия: Экономические науки, философия, государственное управление, право).

Шамша И.В. Единство и раздвоенность миров в идеализме Платона / И.В.Шамша // Розвиток методології сучасної юриспруденції: матер. Четвертої наук. конф. (м. Одеса, 27–28 березня 2015 р.) / відп. ред. Ю. М. Обо¬ротов. – Одеса: Фенікс, 2015. – С.20–23.

Шамша И.В. Политическое время как время человеческого бытия / И.В.Шамша // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: Колективна монографія / За заг. ред. О.А.Івакіна, І.В.Шамши, Д.В.Яковлева. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С.57–69.

Івакін О.А. Філософія політики: Навчально-методичний посібник / О.А.Івакін, І.В.Шамша. – Одеса: Фенікс, 2016. – 31 с. – (Серія: «Навчально-методичні посібники»).

Розова Т.В. Соціальна антропологія: Навчально-методичний посібник / Т.В.Розова, І.В.Шамша. – Одеса: Фенікс, 2016. – 43 с. – (Серія: «Навчально-методичні посібники»).

Шамша И.В. Антропологическая революция в политическом сознании: необходимость синтеза сущности и существования человека / И.В.Шамша // Стихія політики: революція та еволюція: матеріали Другого Південноукраїнського конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (м.Одеса, 18–19 березня 2016 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В.Яковлева. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. – С. 119–122.

Шамша І.В. Філософський зміст предметної зацікавленості професійної етики юриста / І.В.Шамша // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м.Одеса): У 2 т. – Т.1 / відп. ред. М.В.Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2016. – С. 11–13.

Шамша И.В. Время как прошлое в концепции истории Ж.Ле Гоффа / И.В.Шамша // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2016. – №10. – С. 174–177.

Шамша И.В. Феномен города в философском измерении / И.В.Шамша // Інтернет-конференція «Сучасні міждисциплінарні дослідження: правова урбаністика» (26 грудня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://onua.edu.ua/downloads/nauka/2016_12_26-konf-tgp.pdf. – С. 85–90.

Шамша И.В. Три синтеза времени в «Различии и повторении» Жиля Делеза / И.В.Шамша // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.): У 2-х т. – Т.1 / Відп.ред. Г.О.Ульянова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 10–13.

Шамша И.В. Расколотый субъект как точка восхождения времени в «Различии и повторении» Ж.Делеза / И.В.Шамша // Другі академічні читання пам’яті Г.І.Волинки: «Філософія, наука і освіта»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 25–26 квітня 2017 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – С. 90–94.

Шамша І.В. Розуміння часу у «Філософії теперішнього» Дж.Г.Міда / І.В.Шамша // VII Національний конвент: Матеріали VII Національного конвенту Міжнародної асоціації студентів політичної науки (21–22 квітня 2017 р.) / За заг. ред. Телешуна Я.А., Яковлева Д.В. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017. – С. 38–41. 

Шамша И.В. Время как тройной синтез в «Различии и повторении» Жиля Делеза / И.В.Шамша // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – №17. – С. 136–139.

Шамша И.В. Концепт ВРЕМЯ как тройной синтез в «Различии и повторении» Жиля Делеза / И.В.Шамша // Концепты и контрасты: Монография / Н.В.Петлюченко, С.И.Потапенко, О.А.Бабелюк, Е.Л.Стрельцов и др.: под ред. Н.В.Петлюченко. – Одесса: Издательский дом «Гельветика», 2017. – С. 146–153. – (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»).

Шамша І.В. «Філософія теперішнього» Дж.Г.Міда як онтологія процесу / І.В.Шамша // Актуальні проблеми філософії та соціології. – 2017. – №20. – С. 163–166.

Шамша И.В. Философское содержание проекта судебной этики А.Ф.Кони / И.В.Шамша // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, 18 травня 2018 р.): У 2-х т. – Т.1 / Відп. ред. Г.О.Ульянова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 19–21.

Шамша И.В. Софистика в политическом дискурсе как абсолютизация конвенциональности истины / И.В.Шамша // S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe – 2019. – № 11. – С.29–35. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://space.onua.edu.ua/index.php/space/article/view/135/125.

Шамша И.В. Развитие технологий психологического насилия в информационном обществе: этико-антропологический взгляд / И.В.Шамша // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 1. –  С.15 – 18.

Шамша И.В. Красота (мира) как искомое в философском поиске / И.В.Шамша // Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення: матер. Всеукр. наук.-теоретич. конф. (м. Одеса, 18–19 червня 2020 р.) / за заг. ред. академіка С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2020. – С. 54–58.