Капустина Надежда Борисовна – доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

Капустина Н.Б. Генезис социальной ответственности (историко-философский анализ) // Юридический весник – Одесса, 2014. -  №3 – С. 31-36.

Капустіна Н.Б. Розуміння категорії влади в класичній філософії // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: колективна монографія / за заг. ред. О.І. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева. – Одесса: Видавничий дім «Гільветіка», 2015. – С. 20-32.

Капустіна Н. Б. До питання про розвиток юридичної освіти в Одесі в радянський період // Правова держава – Одесса, 2016. -  №22 – С. 5-10  (у співав. Попсуенко Л.А.) 

Капустіна Н. Б. Ірраціональне і влада [Текст] / Н. Б. Капустіна // Молодий вчений. –2016. – №6.    – С. 505-509

Філософія трансгуманізму: історія формування ідей / Н.Б. Капустіна // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. – 2017. – Вип.20. – С.42-46-79

Капустіна Н.Б. Класичне уявлення про владу доби Нового часу та Поросвітництва (13-14 лютого 2015р., м. Одеса)

Капустина Н.Б. Власть и ценности: историко-аксиологический аналіз(15-16 травня 2015р., м. Одеса.)

Капустіна Н.Б. До проблеми визначення поняття «легітимність влади»  // матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 11-12 листопада 2016 р.) 

Капустіна Н.Б. Лібералізм як тип політичної свідомості// матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутне» (м. Одеса, 19 травня 2017  р.) 

Еволюція ідеї трансгуманізму в історії західної філософської думки / Н.Б. Капустіна // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.)

Трансгуманізм як проблема політичної філософії  / Н.Б. Капустіна //  «Нові завдання суспільних наук у ХХІ столітті» міжнародна науково-практичній конференція (Київ15–16 червня 2018 р. ). 

Капустіна Н.Б. Історичний досвід конституційних засад становлення національної державності країн Балтії / Н.Б.Капустіна, Л.О.Попсуєнко // Юридичний науковий електронний журнал. Запоріжжя. №3/2020. C. – 57-60.

Капустіна Н.Б. Мережеве суспільство: введення в концептуальні основи теорії М.Кастельса // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) С.22-26.

Капустіна Н.Б. Філософсько-правове тлумачення категорії випадок. «Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності»: світоглядний рівень осмислення: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференція (м. Одеса, 18-19 червня 2020 року.) С.109 -112.