Библиография
кафедры

 

Смазнова Ирина Сергеевна - доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

Смазнова І.С. Філософсько-правові аспекти насильства в політиці // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: кол. монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – 468 с. -  С. 135-155.

Смазнова І.С. Еволюція тероризму в процесі його глобалізації // Час вибору: виклику інформаційної епохи: кол. монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна,  Д.В. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – 472 с. – С. 405-417.

Смазнова І.С. «Парні категорії: аспекти виміру агресії і толерантності в юриспруденції» у колективну монографію //  Методологія та інноватика загальнотеоретичної юриспруденції / За заг. ред. Ю.М. Оборотова. – Одеса, 2018.

Смазнова І.С. Природа тероризму: філософсько-правова характеристика: Навчально-методичний посібник / І.С. Смазнова / – Одеса: Фенікс, 2014. –  42 с. – (Серія: «Навчально-методичні посібники»).

Смазнова И.С., Капустина Н.Б., Матюшина И.И. Философия: Программа и методические материалы для студентов заочного отделения /  Н.Б. Капустина, И.И. Матюшина, И.С. Смазнова  /  Национальний университет «Одесская юридическая академия». – Одесса: Национальний университет «Одесская юридическая академия»,  2014. – 84 с. – (Серія: «Навчально-методичні посібники»).

Смазнова И.С. Применение выводов синергетики в исследовании права // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць. Вип.67 / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) та ін.; відп. за вип. В.М. Дрьомін. - Одеса : Юридич. Літ-ра, – 2013. – с. 148-153 (Обсяг - 0,35 д.а.).

Смазнова І.С. Онтологічні засади феномену насильства / І.С. Смазнова // Право і суспільство. – 2016. – № 5. – С. 30-35.

Смазнова І.С. Глобалізація насильства: філософсько-правовий аспект / І.С. Смазнова // Актуальні проблеми політики. – 2016. - № 57. – С. 186-195.

Смазнова И.С. Философские основания современного социокультурного кризиса / І.С. Смазнова // Актуальні проблеми політики. – 2016. - № 58. – С. 214-221.

Смазнова І.С. Насильство як метод маніпулювання людською свідомістю / І.С. Смазнова // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. - № 4. – С. 282-285.

Смазнова І.С. Діалектика категорій “агресія” і “толерантність” в умовах глобалізації // Вчені записки Таврійського націионального університету імені В.І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. – 2018. - Том 29 (68) № 5. – С. 123-129.

Смазнова І.С. Природа  та проблема застосування насильства в суспільстві // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова : у 2 т. Т.2 / відп. ред..В.М.Дрьомін. – Одеса : Юр. Література, 2014. – С.23-25.

Смазнова И.С. Этические основы деятельности адвоката // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені 20-річчю НУ ОЮА та 170-річчя Одеської школи права: у 2 т. Т.1 / відп. ред. Г.О.Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С.13-15.

Смазнова І.С. Агресія і толерантність в международных отношениях / І.С. Смазнова //  Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної Науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.). У 2-х т. Т.1 / відп. ред.. Г.О. Ульянова. – Одеса : Гельветика, 2018. – С.13 – 15.

Смазнова І.С. Агресія і толерантність в международных отношениях //  Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної Науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.). У 2-х т. Т.1 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Гельветика, 2018. – С.13-15.

Смазнова І.С. До питання класифікації проявів агресії і толерантності // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11–12 травня 2018 р.) / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. – Запоріжжя, 2018. – 108 с. – С. 102-106.

Смазнова І.С. Парність агресії і толерантності в сучасних тенденціях розвитку суспільства // Треті Таврійські юридичні наукові читання: Матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2018 року) / Таврійський націиональний університет імені В. І. Вернадського. -  Київ, 2018. – 100 с. – С. 16-19.

Смазнова И.С. К вопросу о парности категорий «агрессия» и «толерантность» // Юридична наука в сучасному світі: здобутки та перспективи:Матер. Міжнародної науково-практичної конференції (17 вересня 2018 р.). / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Гельветика, 2018. – С. 11–14.

Смазнова І.С. До питання антропологічного змісту парності агресії і толерантності / І.С.Смазнова // Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Т. 1. –  С. 18-21.

Смазнова І.С. Феномен насильства у релігійній традиції / І.С.Смазнова // Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення: матер. Всеукр. наук.-теоретич. конф. (м. Одеса, 18–19 червня 2020 р.) / за заг. ред. академіка С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2020. – С. 27-31.