Библиография
кафедры

 

Ерёменко Александр Михайлович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой

Релігієзнавство: історія та теорія релігії: підручник / [О. М. Єременко, Н. С. Звонок, Я. В. Кічук та ін.]; за аг. ред.. О. М. Єременка, О. О. Смоліної. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. -  268 с. (Вышел в свет в январе 2018). – Разделы: Вступ. Розділ 1. Релігія як суспільне явище. Ранні форми релігії. Розділ 2. Національні релігії. Розділ 3. Світові релігії. 3.1 Буддизм. 3.2. Християнство. 3.2.1. Виникнення й початок розвитку християнства. 3.2.3. Католицизм. 3.2.4. Протестантизм. – С. 4-41, 57-64.

Толкование К. Г. Юнгом предсказания М. Нострадамуса: к вопросу о различии предсказания и пророчества. // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейскої інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) Т. 1/відп. Ред. Г. О. Ульянова. – Одеса, 2018. – 672 с. – С. 8-10.

Некоторые особенности восприятия инсайдерами событий в экстремальных ситуациях. // Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 31 травня – 1 червня 2018 р.) – Одеса, 2018. – 290 с. – С. 89-92.

Феномены искажённой идентичности и искажённой памяти в контексте современного конфликта в Донбассе. // Докса. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1 (27). Пам’ять та ідентичність. – Одеса, 2017. – 326 с. – С. 207-212.

Основы философской комбинаторики с элементами оксюморонной диалектики. // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. Випуск 1 (40) 2018. Одеса, 2018. – 145 с. – С. 51-61.

Луганский мятеж в сравнении с подобными историческими событиями .// Криминологические исследования: сб. науч. труд. / [гл. ред.В.И. Поклад, канд. филос. наук]; Луган. гос. универ. внутр. Дел им. Э.А. Дидоренко; Луган. гуман. центр. – Северодонецк: РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2018. – Вып. 10: Луган. ученые о луган. событиях. – 198 с. - С. 10-41.

Историческое событие глазами участников и наблюдателей. История, которая происходит прямо сейчас. - LAP LAMBERT Academic Publishing RU (Німеччина). – 2018. – 51 с.

Событема как свёрнутая история. // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 вересня 2018 р.) / за ред. Г. О. Ульянової; уклад.: О. В. Дикий, І. І. Братінов. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 592 с. – С. 7-11.

Yeremenko A. Nostradamus’s Prophecies and Uncertainty of Future // Philosophy and Cosmology, Volume 24, 2020. P. 170-179.

Ерёменко А. М. Донбасский конфликт: формационный, цивилизационный и антропологический аспекты // Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмиислення: матер. Всеукр. наук.-теоретич. конф. (м. Одеса, 18-19 червня 2020 р.) – Одеса: Фенікс, 2020. – 126 с. – С. 68-72.

Kroytor A. V., Yeremenko A. M. LUGANIAN CHARACTER TWENTY YEARS LATER: NECESSARY CORRECTION // Human community: topical issues of the scientific researches : collective monograph / K. S. Brenzovych, N. R. Holubiak, M. M. Korol, M. M. Palinchak, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – 108 p. P/ 82-102.

Yakovlev D. V., Yeremenko A. M. POLITICAL DISCOURSE IN A TRANSITIONAL SOCIETY: BETWEEN THE SCYLLA OF ANARCHY AND THE CHARYBDIS OF TYRANNY // The level of efficiency and the need for the influence of social sciences on the development of modern civilization : collective monograph / K. S. Brenzovych, Yu. O. Ostapets, M. M. Palinchak, M. I. Tsalan, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – 100 p. P/ 74-93.

Kutsepal S.V., Yeremenko A. M. COGNITIVE-COMMUNICATIVE TRANSFORMATION OF THE PERSON IN THE CONTINUUM OF THE INTERNET NETWORK // Contemporary issues of the world community and the role of social sciences in ensuring its development : collective monograph / A. V. Kroytor, D. V. Yakovlev, S. V. Kutsepal, O. M. Yeremenko, etc. – Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. – 92 p. P. 30-42.

Ерёменко А.М., Окороков В.Б. Метафористика «Критики чистого разума» // Грані. Т.23 №4 (2020). С.118-131.

Ерёменко А.М. Личность и история: сотворчество и противоборство. // Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри [Текст] : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 12 червня 2020 року) / за ред. д. ю .н., проф. Аракелян М. Р.; Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 316 с. - С. 69-73.

Ерёменко А. М. 2024. Роман. – К.: Український письменник, 2020. – 224 с.