Библиография
кафедры

 

Крусян Анжелика Романовна – заведующая кафедрой, доктор юридических наук, профессор

Крусян А. Р. Конституційно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції.Вища рада юстиції – 15 років діяльності. – К. : Вид-во ЛОГОС Україна, 2013. 200 с. С. 127-130.

Крусян А. Р. Методологічні питання оновлення Конституції України.Вісник Конституційної Асамблеї (журнал засновано як додаток до юридичного журналу «Право України»). 2013. №1. С. 94-102.

Подробнее...

Голосниченко Иван Пантелеевич – заместитель директора института, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины

Голосніченко І.П. Роль технічного прогресу в реформуванні правового регулювання суспільних відносин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (збірник матеріалів). К.: НТТУ «КПІ», 2013 – С. 13-16.

Голосніченко І.П. Кодифікація законодавства, що встановлює відповідальність за адміністративні та кримінальні проступки / І.П. Голосніченко, Д.І. Голосніченко // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного, морського і транспортного права. ІІІ Міжнародна наукова конференція. К.: Київська державна академія водного транспорту. – 2013. – С.11-16.

Подробнее...

Сидор Виктория Дмитриевна – профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор

Сидор В. Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України: монографія Чернівці: Технодрук, 2013. 208 с.

Набуття і реалізація прав на землю в Україні: Навчальний посібник; за ред. проф. І.І. Каракаша. Одеса: Юридична література, 2016. 332 с. (Розділ 1. Правове забезпечення сучасної земельної реформи в Україні. С. 7-31.).

Подробнее...

Щербак Надежда Александровна - профессор кафедры, доктор исторических наук

Щербак Н.О. Європейський вплив на процеси українського відродження ХІХ ст. // Українознавчий альманах. – Вип.11. – К., 2013. – С.70-73.

Щербак Н.О. Історичний досвід реформування цензурного відомства у складі Міністерства внутрішніх справ Російської Імперії та взаємодії його з органами місцевої влади //Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи: матеріали У Всеукраїнської науково-теоретичної конференції : у 2 ч. - Ч.1. – К.:НАВС, 2013. – С.124-125.

Подробнее...

Маложон Елена Ивановна – доцент кафедры, кандидат юридических наук

Україна в литовсько-польський період (XIV-XVI СТ.): еволюція соціально-економічних відносин та культури. - Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. Журнал. – К.: Міленіум, 2013. - №4. – с. 215-220.

Свобода віросповідання в історії України - Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта – 2014». – Том 16. Історія: Praha. PublishingHouse “EducationandScience” s.r.o. – 96 stran.

Подробнее...

Заболотная Людмила Владимировна - старший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук

Маслій Л.В. Систематизація способів подолання колізій у законодавстві: окремі підходи щодо здійснення / Л.В. Маслій // Роль права та закону в громадянському суспільстві: міжнародна науково-практична конференція. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 7-9.

Маслій Л.В. Співвідношення категорій «правова колізія» та «правовий конфлікт» / Л.В. Маслій // Новое в науке: материалы ХХХ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, социологическим и политическим наукам. – Горловка : ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. – С. 40-43.

Подробнее...

Рыбачек Валентин Кондратьевич – старший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук, доцент

Рибачек В.К. До питання майнових прав автора на літературний твір  /В.К.Рибачек // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід :матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 18-19листопада  2016року).  – Харків : ГО «Асоціація аспірантів –юристів», 2016.-- 168с. – С.122-123.

Рибачек В.К. Щодо вдосконалення нормативно- правової бази з питань охорони праці в фермерських господарствах /В.К. Рибачек  // Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  м.Запоріжжя, 27-28січня 2017року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2017.- 108с.- С. 29-32.

Подробнее...

Чулинда Людмила Ивановна - доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент

Чулінда Л.І. Конституційні права, свободи та обов’язки. Посібник з грифом МОНУ. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. - 206 с. (у співавт.).

Чулінда Л.І. Правознавство. Посібник з грифом МОНУ. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 184 с. (у співав.).

Подробнее...