Научная
и учебно-методическая работа

 

Учебная литература по научному направлению исследований и дисциплин кафедры представлена более чем двадцатью учебниками, пособиями и методическими разработками. Особо следует отметить такие издания как: «Право Європейського Союзу: підручник» (під ред. О.К. Вишнякова, 2013 р. з грифом МОН), «Право Ради Європи: навчально-методичний посібник» (за авторством Т.О. Анцупової 2013 р.), «Право Європейського Союзу: підручник» (за авторством М.Р. Аракеляна, М.Д. Василенка, 2012 р. із грифом МОНіМС), «Порівняльне правознавство» (за авторством Х. Бехруза, 2011 р., з грифом МОНіМС), «Порівняльне правознавство: робочий зошит для студентів» (за авторством М.А. Дамірлі, І.С. Кривцової, 2011 р.), «Право Європейського Союзу: Особлива частина» (під ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова, 2010 р. з грифом МОН), «Порівняльне екологічне право» (за авторством О.О. Сурілової, 2010 р.), «Порівняльне правознавство. Практикум» (за авторством Х. Бехруза, 2009 р.), «Право Ради Європи: таблиці, визначення, коментарі» (за авторством М.А. Дамірлі, Т.О. Анцупової, 2007 р.), «Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: навчальний посібник» (за авторством О.К. Вишнякова, 2005 р.),«Підприємницьке право ЄС» (за авторством О.К. Вишнякова, 2003 р.).

Преподаватели кафедры принимали участие в подготовке пяти изданий учебного пособия «Право Європейського Союзу» (під ред. Р.А. Петрова, 2013 роки (з грифом МОН)). Следует отметить также учебное и учебно-методическое пособие на английском языке, подготовленное профессорско-преподавательским составом кафедры «EU Economic Law. Textbook» (Економічне право ЄС. Навчальний посібник, 2011 р.) International Business Law: methodological manual (Міжнародне ділове право: Методичний посібник, 2012 р.), Introduction to European Union law (Вступ до права Європейського Союзу (методичний посібник для студентів неправових спеціальностей), в 2014 г.)

По результатам научных исследований учеными кафедры опубликован ряд монографий: доцент Е.А. Сурилова «Організаційно-правовий механізм використання і охорони надр України» (2001 г.), профессор Х. Бехруз «Исламские традиции права» (2006 г.), професор О. К. Вишняков «Правове забезпечення зовнішньоекономічної інтеграції України» (2007 р.), професор Х. Бехруз «Основи цивілізаційного підходу в порівняному правознавстві» (2007 р.), професор М.Д. Василенко (у співавторстві з С.Д. Василенко) «Геополітика України: монографія» (2007 р.), професор М.Д. Василенко «Спеціальні господарсько-правові режими технопарків і технополісів: досвід України і зарубіжних країн» (2013 р.), професор О.О. Сурілова «Державне управління використанням і охороною надр України» (2014 р.), Харитонов Р.Ф. «Концепція галузевої юридичної компаративістики» (2019 р.).

Значительным научным вкладом являются труды членов кафедры, опубликованные в научных сборниках и периодических научных изданиях, общая численность которых составляет около полутысячи.. Андрейченко С.С. Міжнародна відповідальність держав за поведінку приватних акторів у розрізі міжнародної судової та квазісудової практики // Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В.В. Мицика : моногр. / авт. кол.; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ; Одесса : Фенікс, 2016. – С. 155-182.

Андрейченко С.С. Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського: монографія / авт. кол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника // Розуміння концепту «вина» держави крізь призму компромісних підходів. – Львів; Одеса: Фенікс, 2017. – С. 123-151.

Бєлогубова О.О. Правове регулювання праці моряків у міжнародному приватному праві: монографія / О.О. Бєлогубова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 176 с.

Мануїлова К.В. Міжнародна уніфікація норм про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки: монографія / К.В. Мануїлова. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 192 с.

За последние годы был издан ряд методических указаний и научно-методических пособий. Среди них:

Історія дипломатії: навчально-методичний посібник / А.О. Рябошапченко, М.В. Грушко, К.А. Жебровська під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Міжнародне кримінальне право: навчально-методичний посібник в електронному вигляді / С.С. Андрейченко під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В.- 2020 р.;

Міжнародне кримінальне правосуддя: навчально-методичний посібник / Форманюк В.В., Канєнберг-Сандул О.К. під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Міжнародні відносини і світова політика: Навчально-методичний посібник / Чайковський Ю. В. під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О. В. - 2020 р.;

Міжнародні контракти: навчально-методичний посібник / М.М. Семідубарська під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Міжнародне гуманітарне право: навчально-методичний посібник / Н.В. Хендель, Т.Р. Короткий, під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Міжнародний цивільний процес: навчально-методичний посібник / П.П. Войтович під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Міжнародне інвестиційне право: навчально-методичний посібник / П.П. Войтович під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Міжнародне правосуддя: навчально-методичний посібник / Канєберг-Сандул О.К. під загальною редакцією завідувача кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Конкурентне право в ЄС та Україні: навчально-методичний посібник / Ю.Ю. Акіменко під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Право Ради Європи: Навчально-методичний посібник / О.В. Бігняк, В.В. Форманюк, О.В. Пасечник, Р.Ф. Харитонов, під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Право захисту споживачів в ЄС та Україні: навчально-методичний посібник / М.М. Семідубарська під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Правове регулювання охорони здоров’я в ЄС: навчально-методичний посібник / О.В. Пасечник під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Практика ЄСПЛ: навчально-методичний посібник / Ю.Ю. Акіменко, О.О. Сурілова під заг.ред. зав. кафедри Бігняка О.В. - 2020 р.;

Теорія міжнародного права. Навчально-методичний посібник / за ред. завідуючого кафедри міжнародного та європейського права О.В. Бігняка. - Одеса: Гельветика, 2020. - 224 с.;

Вивчаючи міжнародне гуманітарне право в закладах освіти: навчально-методичний посібник / М. Єлігулашвілі, О. Козорог, Т. Короткий, Н. Хендель. Київ: Гельветика, 2019. - 137 с.;

Міжнародне право: навч.-метод. посіб. з тестовими завданнями для підготовки до ЗНО / за ред. М.Р. Аракеляна; НУ «ОЮА», уклад.: М.Р. Аракелян, Т.С. Ківалова, Т.Р. Короткий [та ін.]. - Одеса: Фенікс, 2019.  - 216 с.;

Міжнародно-правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. з тестовими завданнями для підгот. до зовн. незалеж. оцінювання (ЗНО) / за ред. М.Р. Аракеляна; рец.: С.С. Андрейченко, В.М. Лисик. - Одеса: Фенікс, 2019 р. - 76 с.;

Міжнародно-правовий захист прав людини: методичні вказівки / за ред. М. Р. Аракеляна; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса : Фенікс, 2019.  – 154 с. (Сер. «Науково-методичний посібник»);

Міжнародне право. Навчально-методичний посібник / за ред. проф. М.Р. Аракеляна; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс 2019. - 216 с.;

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини: навчально- методичний посібник / за ред. завідувача кафедри міжнародного та європейського права О. В. Бігняка. Одеса: Фенікс. 2019. - 165 с;

Право Європейського Союзу: навч.-метод. посіб. для практ. занять та самостійної роботи / за ред. М.Р. Аракеляна; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». Одеса: Фенікс, 2019. 144 с.;

Адвокатура в країнах ЄС: навч.-метод. посібник / Ю.Ю. Акіменко, А.О. Запорожченко – Одеса: Фенікс, 2018. – 55 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»);

Інституційна система Європейського Союзу: методичні вказівки / М.Д. Василенко, О.В. Пасечник, В.В. Форманюк, - Одеса: Симекс-прінт, 2018. – 184 с. (сер. «Науково-методичний посібник»);

Порівняльне цивільне та комерційне право. Порівняльне цивільне та комерційне право: навч.-метод. посібник / Ю.Ю.  Акіменко, М.Д. Василенко, О.В. Скрипник та ін. – Одеса: Фенікс, 2018. – 64 с. (Сер. «Навчально-методичні посібники»);