Научная
и учебно-методическая работа

 

Научная и учебно-методическая работа кафедры представлена результатами плодотворной деятельности научно-педагогических сотрудников. Интенсивная научная работа кафедры непосредственно выражается в количестве монографий, учебников, научных статей, учебно-методических пособий, практикумов, научных статей, тезисов выступления на научных конференциях. Так, в частности, научно-педагогические сотрудники были авторами одиннадцати коллективных монографий, из них – две международных (SENSE).

Монографии, подготовленные кафедрой

Криворотько Г.С., Лефтеров В.О. Психологія самотності моряків далекого плавання: монографія., Харків: Видавництво НТМТ, 2015., 172 с.

Цільмак О. М. Соціотехнологічні аспекти компетентностного професіогенезу фахівців соціономічної сфери діяльності. Соціальні технології: заради чого? яким чином? з яким результатом?: монографія. [Подольська Є.А. та ін. ; наук. ред. В.І. Подшивалкіна] ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса : ОНУ, 2015. 543 с. : табл., граф. Бiблiогр.: с. 508-541 (992 назв.) [С. 419-430]

Третьякова Т.М. Тенденції трансформаційних змін сучасного освітнього простору. Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія / за аг.ред. О.А. Івакіна, Д.В. Яковлева. О.: Видавничий дім «Гельветика», 2016. С. 265-277.

Гурський В.Є., Лефтеров В.О. Професійно-психологічний розвиток працівників спецпідрозділів поліції імітаційними засобами: монографія., Одеса: Видавничий дом «Гельветика», 2017. 164 с.

Татьянчиков А.О. Корекційно-розвивальна програма формування розумових операцій підлітків як засобу адаптації до навчання в основній школі / А.О. Татьянчиков // Сучасні проблеми спеціальної освіти: теорія, досвід, інновації: монографія / За заг. ред. проф. І.В.Татьянчикової. Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. С. 202 221.

Сервачак О.В., Лефтеров В.О. Психологія проведення масових спортивних заходів на великих стадіонах: монографія., Одеса: Фенікс, 2018. 254 с.

Татьянчиков А.О. Особливості розумових операцій учнів на етапі адаптації до основної школи / А.О. Татьянчиков // Сучасні проблеми спеціальної освіти: теорія, досвід, інновації: монографія / За заг. ред. проф. І.В.Татьянчикової. Вип.2. Слов'янськ : Вид-во Б.І. Маторіна, 2018. С . 279 306.

Татьянчиков А.О. Програма формування розумових операцій підлітків як засобу адаптації до навчання в основній школі / А.О. Татьяничокв // Сучасні проблеми спеціальної освіти: теорія, досвід, інновації: монографія / За заг. ред. проф. І.В.Татьянчикової. Вип. 3. Слов'янськ: Вид-во Б.І.Маторіна, 2019. С. 191-209.

Tsilmak O.М. Conseptual competency model of leader (by the example of National police of Ukraine agencies. Legal scholarly discussions in the XXI century : collective monograph / S. V. Albul, O. V. Dykyi, V. Dyntu, A. Ye. Fomenko, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. p.277-295 DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-121-6/277-294]:344 p. (SENSE)

Tsilmak O.М. Principal objective and subjective factors that determine corruption. Juridical scholarly discussions as a factor for the sustainable development of legal doctrine and legislation: collective monograph. S.S. Andreichenko, G.V. Chebotareva, L.V. Didenko, O.S. Kizlova, etc., Lviv Toruń : Liha-Pres, 2019. pp.255-270 DOI https://doi.org/10.36059/978-966-397-181-0/255-270]. (SENSE)

Cоціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства: монографія / за заг. ред. В. О. Лефтерова, А. С. Мельнікова. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 172 с. (авторський колектив: Ігнат’єва І. І., Каретна О. О., Короход Я. Д., Кpюкoвa М. A., Курова А. В., Лефтеров В. О., Лісовенко А. Ф., Мельніков А. С., Третьякова Т. М., Форманюк Ю. В., Цільмак О. М.).

Учебно-методическая работа кафедры реализуется как целостная система действий и мероприятий, направленных на обеспечение качества профессиональной подготовки соискателей высшего образования, на разработку учебных и рабочих программ дисциплин, издание учебно-методической литературы к учебным дисциплинам, повышение квалификации и профессионализма научно-педагогического состава, активизацию творческого потенциала преподавателей и соискателей высшего образования. Научно-педагогические сотрудники стали соавторами пяти учебников и одного учебного пособия.

Учебники и учебные пособия подготовлены кафедрой:

Цільмак О.М. Глава 12. Психодіагностика та психокорекція міжособистісних та внутрішньо особистісних конфліктів. Новейшие психологические технологии: диагностика, консультирование, психокоррекция, немедицинская психотерапия: ученик / за заг.ред. С.Д. Максименка, В.Є. Луньова. К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАП України. Monreal: Accent Graphics Communications. 2015. С. 205-219 URL: https://fdotadotr.files.wordpress.com/2016/09/3-d180d0b0d0b7d0b4d0b5d0bb-d186d196d0bbd18cd0bcd0b0d0ba-d0be-d0bc-d0b4d0bbd18f-wp.pdf

Криміналістичні засоби та методи розкриття та розслідування правопорушень: підручник // О.М. Цільмак., Користін О.Є., Шаптала О.С., Талалай Д.В. Одеса: РВВ ОДУВС, 2016. 302 с. з іл.

Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень: підручник. // Цільмак О.М., Користін О.Є., Заєць О.М. та ін. // [за заг. ред. О.М. Цільмак]. Одеса: ОДУВС, 2017. 352 с. з іл.

Цільмак О.М. Педагогічна компетентність викладача ВНЗ: підручник. Одеса: ОДУВС, 2017. 116 с. з іл.

Цільмак О.М. Підготовка працівника Національної поліції до отримання професійно важливої інформації в процесі спілкування. Професійне спілкування працівників Національної поліції: підручник. / автор. кол.: С.І. Яковенко, Л.І. Мороз, Є.В. Тягнирядно [та ін.]; за заг. ред. С.І. Яковенка. Одеса: Астропринт, 2017. С.48-68 (260 с.).

Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний посібник / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк, О.М. Цільмак, О.М. Заєць, К.Ю. Ісмайлов, В.А. Некрасов; МВС України, ДНДІ, ОДУВС. Одеса: РВВ ОДУВС, 2019. 216 с.

Цільмак О.М. Лефтеров В.О. Психологія сім’ї та шлюбу: таблиці, схеми, коментарі : навчально-наочний підручник / за заг. ред. О. М. Цільмак. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. 266 с. з іл.

В центре повседневного внимания коллектива кафедры - организация и проведение аудиторных занятий с соискателями высшего образования, консультаций, осуществления контроля и анализа успеваемости, помощь соискателям в их самостоятельном получении знаний и приобретении практических умений, привлечения соискателей к участию в научных семинарах, круглых столах, научно практических конференциях и тому подобное. Научно-педагогические сотрудники для повышения качества самостоятельной работы студентов подготовили более 25-ти учебно-методических пособий, практикумов и методических рекомендаций.

Учебно-методические пособия, практикумы, методические рекомендации:

Лефтеров В.А. История Украины : учебно-методическое пособие для иностранных студентов / Лефтеров В.А., Кулачинский Н. Н., Подкупко Т. Л., Мазанов В. В. Одесса : ОНМедУ, 2015. 242 с.

Короход Я.Д. Соціологія політичної сфери: навч.-метод. Посібник. Одеса: Фенікс, 2015. 68 с.

Короход Я.Д. Політичний менеджмент: навч.-метод. Посібник. Одеса: Фенікс, 2015. 48 с.

Цільмак О.М., Проценко О.О. Криміналістична тактика: методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів юридичних факультетів. Одеса: РВВ ОДУВС. 2015. 135 с.

Цільмак О.М. Криміналістична методика: методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів юридичних факультетів. Одеса: РВВ ОДУВС. 2015. 55 с.

Цільмак О.М. Основи побудови та перевірки криміналістичних версій при досудовому розслідуванні: методичні рекомендації. Розкриття і розслідування злочинів слідчими та оперативними працівниками органів внутрішніх справ: збірник. К.: ГСУ МВС України. 2015. 304 с. (40 с.)

Лефтеров В.О. Організаційна поведінка: навчально-методичні рекомендації (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА») / В.О. Лефтеров, К.С. Алексенцева-Тімченко. Одеса: Фенікс, 2018. 31 с.

Третякова Т.М., Короход Я.Д. Соціологія емоцій: навч.-метод. рекомендації для студентів магістерського рівня спеціальності «Соціологія». Одеса: Фенікс, 2018. 33 с.

Короход Я.Д., Третьякова Т.М. Історія психології: навч.-метод. рекомендації для студентів бакалаврського рівня спеціальності «Психологія». Одеса: Фенікс, 2019. 38 с.

Лефтеров В. О., Ігнатьєва І. І., Цуркан О. В. Соціологія конфлікту: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, 2019. 32 с.

Лефтеров В.О., Третьякова Т.М. Соціологія управління: навчально-методичний посібник (для студентів для студентів факультету психології, політології та соціології) Одеса : НУ «ОЮА», 2019. 36 с.

Лефтеров В.О., Цільмак О. М. Методика проведення практичних занять з елементами тренінгу з «Психології управління»: практикум. Одеса: Фенікс, 2019. 52 с.

Крюкова М.А. Диференціальна психологія: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, 2019. 31 с

Крюкова М.А., Курова А.В. Патопсихологія: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, 2019. 37 с

Курова А.В., Крюкова М.А., Загальна психологія (Вступ до спеціальності). Одеса: Фенікс, 2019. 37 с

Курова А.В. Психологія особистості: навчально-методичний посібник (для студентів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, 2019. 40 с.

Лефтеров В.О. Проведення інтерактивних практичних та контрольно-оціночних занять з навчальної дисципліни «Організаційна поведінка»: практикум. Одеса: Фенікс, 2020. 65 с.

Крюкова М.А. Етнопсихологія: навчально-методичний посібник (для магістрів факультету психології, політології та соціології НУ «ОЮА»). Одеса: Фенікс, Одеса: Фенікс, 2020. 102 с.

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління»: практикум. Одеса: Фенікс, 2020. 90 с. URI: https://hdl.handle.net/11300/12880

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія конфлікту»: навчально-методичний посібник. Одеса: Фенікс, 2020. 67 с. URI: https://hdl.handle.net/11300/12877

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія розвитку та особистісного зростання»: практикум. Одеса: Фенікс, 2020. 64 с. URI: https://hdl.handle.net/11300/12879

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка вищої школи»: практикум. Одеса: Фенікс, 2020. 65 с. URI: https://hdl.handle.net/11300/12878

Цільмак О.М. Методика проведення інтерактивних практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія сім’ї та шлюбу»: практикум. Київ : Видавництво Ліра-К, 2020, 216 с.

Цільмак О.М., Шустрова К. В. Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія управління»: методичні рекомендації. Одеса : НУ «ОЮА», 2020., 57 с.

Цільмак О.М., Лазор К. П. Плани практичних занять з навчальної дисципліни «Психологія конфлікту»: методичні рекомендації. Одеса : НУ «ОЮА», 2020. 49 с.

Научно-педагогическими сотрудниками получено более десяти авторских свидетельств о регистрации авторского права.

Свидетельства о регистрации авторского права на:

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу «Сценарне планування» для попередження та припинення скоєння умисного вбивства, що завчасно готується». Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75299 від 08.12.2017)

Тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до переживання самотності (ДИСПС)». Автори: О.П. Саннікова, В.Б. Бедан. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76765; опубл. 09.02.2018 р. 62 с.)

Комплекс психодіагностичних методик оцінки переживання самотності. Методика «Самооцінка стану переживання самотності», процедура «Експрес-діагностика переживання самотності за допомогою димензіональних шкал», методика «Функціональна спрямованість переживання самотності». Автори: О.П. Саннікова, В.Б. Бедан. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76766; опубл. 09.02.2018 р. 73 с.)

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу «Матрична діаграма» під час досудового розслідування кримінальних правопорушень». Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 76123 від 23.01.2018).

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу криміналістичного моніторингу під час досудового розслідування кримінальних правопорушень». Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №78200 від 11.04.2018);

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу Сакіші Тойода «П'ять Чому» під час досудового розслідування кримінальних правопорушень». Автор: Цільмак О.М.  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81014 від 16.08.2018).

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу Т. Бьюздена «Карта роздумів» під час досудового розслідування кримінальних правопорушень». Автор Цільмак О.М.  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81016 від 16.08.2018).

Науково-методичний твір «Комплекс психодіагностичних методик дослідження заздрощів особистості: «Методика «Соціальні настанови особистості відносно заздрощів»; «Процедура «Шкала самооцінки показників заздрісності»; «Тест-опитувальник «Диференціальна діагностика схильності особистості до заздрощів (ДІЗА)» 96 с. Автори: О.П. Саннікова, А.Ф. Лісовенко. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67445; заяв. 29.06.2016; реєстрац. 26.08.2016.).

Літературно-письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування методу діаграма мети та мотиву умисного вбивства». Автор Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 81015 від 16.08.2018).

Твір навчального характеру: «Методика застосування методу «Зернятко». Автор: Цільмак О.М.  (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85502 від 07.02.2019).

Твір навчального характеру: «Методика застосування методу «Побудуй дім». Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 85503 від 07.02.2019).

Літературний письмовий твір навчального характеру: «Методика застосування під час досудового розслідування кримінального правопорушення методу фактологічного аналізу» Автор: Цільмак О.М. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92748 від 09.10 2019).

Организация и проведение научно-практических конференций.

Научно-педагогические сотрудники кафедры не только принимают активное участие в научно-практических конференциях, но и были организаторами проведения 2-х международных научно-практических конференций на тему: «Интеграционное развитие личности и общества: психологическое и социологическое измерение» (2018 и 2020 гг.).

В частности, в 2018 году в программе конференции были представлены 97 докладов, которые подали 114 ученых и практиков, аспирантов и студентов, в том числе 24 доктора наук и 27 кандидатов наук из многих регионов Украины, а также из России, Молдовы и Соединенных Штатов Америки.

В 2020 году, несмотря на то, что конференция проходила дистанционно в формате видео-конференции на платформе «Zoom», она собрала ученых и практиков в области психологии, социологии, права, политологии, философии, медицины из многих регионов Украины, а также из Беларуси, Молдовы, России, Эстонии и Соединенных Штатов Америки. В программе конференции были представлены 86 докладов, которые подали 107 ученых и практиков, аспирантов и студентов. В том числе 22 доктора наук и 30 кандидатов наук. Среди участников конференции были представители руководства и психологических служб подразделений Национальной гвардии Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Департамента киберполиции, Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы Украины. Кроме заявленных участников в конференции дистанционно приняли участие в режиме видеотрансляции психологи и офицеры-воспитатели пограничных воинских частей Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, а также сотрудники Научно-практического медицинского реабилитационно-диагностического центра Министерства здравоохранения Украины.