ТЕМА
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

на 2016-2020 роки

«Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір»
(государственный регистрационный номер 0116U001842)

 

 

ПЛАН
НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМИЯ»

на вересень 2020 р. – серпень 2021 р.

Завантажити

 

 

ПЛАН
НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМИЯ»

на жовтень 2019 р. – грудень 2020 р.

Завантажити

 

ПЛАН
НАУКОВИХ ЗАХОДІВ

ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ПОЗА МІСТА ОДЕСА

на жовтень 2019 р. – грудень 2020 р.

Завантажити

 

ТЕМА
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЯ»

на 2011-2015 року

на тему: «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права»
(государственный регистрационный номер 0111U000671)

З ініціативи президента Національного університету «Одеська юридична академія», голови Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, члена Венеціанської комісії Ради Європи, почесного громадянина міста Одеси, народного депутата України, академіка Сергія Васильовича Ківалова було створено унікальний підрозділ Національного університету «Одеська юридична академія» – Науково-експертний центр.

Центр покликаний проводити наукові експертизи, розробляти проекти нормативних актів, готувати на основі наукового аналізу пропозиції до наявних проектів нормативних актів на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і організацій, громадян надавати правову допомогу в організації малого і середнього бізнесу, юридичний супровід господарської діяльності. Також завданнями Науково-експертного центру є проведення юридичних експертиз документів (договорів, угод тощо), сприяння в організації науково-практичних семінарів, практикумів, тренінгів, розробка та впровадження програм і заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіченості населення, співпраця з науковими та громадськими організаціями України та зарубіжжя.

Важливими напрямками роботи Центру є здійснення маркетингового, інформаційного та правового забезпечення науково-інноваційної діяльності, сприяння патентно-ліцензійного забезпечення та стандартизації наукової продукції, створення та правовий супровід технологічних парків, бізнес-інкубаторів й інших інноваційних структур.

Науковий потенціал вчених Одеської юридичної академії величезний: багато дослідників є членами Науково-консультативних рад при Верховному Суді України, Вищому господарському суді України, Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищому адміністративному суді України, академіками та членами-кореспондентами галузевих академій наук.

Університет тісно співпрацює з підприємствами, установами й організаціями державної та недержавних форм власності. З метою вирішення важливих наукових проблем вченими університету надається близько 200 наукових висновків щорічно. Так, замовниками розробок університету є Верховна Рада України, Конституційний Суд України, Кабінет Міністрів України, Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, інші органи державної влади та місцевого самоврядування тощо. Крім того, протягом 2015 – 2017 років вчені НУ ОЮА підготували понад 100 законопроектів і проектів інших нормативно-правових актів органів публічної влади.

Матеріально-технічна база університету передбачає наявність широких можливостей для здійснення науково-експертної діяльності. В університеті функціонують 5 лабораторій (криміналістична, кримінологічна, соціологічних і політичних досліджень, морського і митного права, виборчого права), 5 докторських рад із захисту дисертацій. Багатогалузевий фонд наукової бібліотеки налічує понад 800 000 примірників документів українською, російською, англійською та іншими мовами народів світу.

Невід’ємним структурним підрозділом університету є науково-дослідна частина, що складається з понад п’ятдесяти працівників і щорічно виконує найважливіші фундаментальні і прикладні наукові розробки за кошти Державного бюджету України, обсяг яких на дослідження у сфері юриспруденції є найбільшим в Україні.

Цим і зумовлено те, що Національний університет «Одеська юридична академія», як ніхто інший, має всі передумови для наявності у своїй структурі масштабного науково-експертного центру, який стане провідним підрозділом, справжнім флагманом української науки.

Центр як унікальний підрозділ університету відкритий до співпраці на договірній основі з усіма зацікавленими фізичними та юридичними особами для вирішення юридичних проблем підвищеного рівня складності.

Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування за кошти Державного бюджету України протягом останніх 10 років становлять:

Категорії
досліджень

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од. к-ть од.
Фундаментальні 1 2 7 7 6 7 6 6 1 1 1
Прикладні 0 1 2 3 4 5 4 0 0 0 0

 

Також НДЧ проводить активну співпрацю з Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Верховним Судом, вищими спеціалізованими судами України, Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України, іншими центральними та місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, Південним регіональним центром Національної академії правових наук України, юридичними та фізичними особами. Щороку надається 5 щодо надання їм допомоги стосовно доктринального тлумачення окремих положень відповідних законів та порядку їх застосування на практиці, розробки законопроектів чи проектів нормативних актів локального регулювання на запити як окремих фізичних осіб, так і на запити підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Протягом 2016-2017 років завдяки продуктивній роботі одразу вісім наукових фахових журналів, засновником яких є НУ ОЮА, було включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, що дозволяє науковим статтям, опублікованим у виданнях «Наукові праці НУ ОЮА», «Актуальні проблеми держави і права», «Юридичний вісник», «Прикарпатський юридичний вісник», «Альманах міжнародного права», «Актуальні проблеми філософії і соціології», «Одеський лінгвістичний вісник», «Lex portus» індексуватися у даній авторитетній для соціогуманітарних дисциплін наукометричній базі, що не тільки значно підвищує імідж зазначених журналів, а й створює для авторів можливість донести результати своїх досліджень широкої аудиторії, надає можливість вишу бути привабливим для абітурієнтів, співпрацювати з міжнародними фірмами щодо навчального обладнання тощо.

З метою впровадження оплатного виконання наукових досліджень у сфері юриспруденції з ініціативи президента НУ ОЮА, голови Південного регіонального центру Національної академії правових наук України, члена Венеціанської комісії Ради Європи, почесного громадянина міста Одеси, народного депутата України, академіка Сергія Васильовича Ківалова у 2016 році було створено унікальний підрозділ НУ ОЮА – Науково-експертний центр НДЧ.

Метою створення Науково-експертного центру є сприяння та безпосереднє проведення наукових експертиз, розробка проектів нормативних актів, підготовка на основі наукового аналізу пропозицій до наявних проектів нормативних актів на замовлення органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств і організацій, громадян, надання правової допомоги в організації малого і середнього бізнесу, юридичному супроводі господарської діяльності. Також завданнями Науково-експертного центру є проведення юридичних експертиз документів (договорів, угод тощо), сприяння в організації науково-практичних семінарів, практикумів, тренінгів, розробка та впровадження програм і заходів, спрямованих на підвищення рівня правової освіченості населення, співпраця з науковими та громадськими організаціями України та зарубіжжя.

Основними напрямками роботи Центру є здійснення маркетингового, інформаційного та правового забезпечення науково-інноваційної діяльності, сприяння патентно-ліцензійного забезпечення та стандартизації наукової продукції, створення та правовий супровід технологічних парків, бізнес-інкубаторів й інших інноваційних структур.

Завдяки активній діяльності Науково-експертного центру та виконанню в НУ ОЮА фундаментальних і прикладних досліджень у 2016 році начальником науково-дослідної частини, доцентом Михайленком Дмитром Григоровичем надано науковий висновок зі складних питань правозастосування та тлумачення законодавства щодо визнання ПАТ «Турбоатом» юридичною особою публічного права чи юридичною особою приватного права. На підставі укладеного договору між НУ ОЮА та замовником було отримано 100,0 тис.грн.

У 2017 році кандидату юридичних наук, доценту кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» О.П. Ващук було виділено грант Президента України для проведення дослідження на тему: «Теоретико-практичні основи отримання та використання невербальної інформації в кримінальному провадженні».

Також колектив НДЧ здійснює роботу з відслідковування соціального ефекту наукових розробок співробітників Укніверситету, який полягає в ухваленні закону, іншого нормативно-правового акту, внесення змін до нього, врахуванні правоінтерпретаційними та правозастосовними органами певного підходу тощо. З цією метою колективом НДЧ ініційовано та розроблено проект Положення «Про проведення моніторингу законодавства України та практики його застосування Національним університетом «Одеська юридична академія», який було затверджено вченою радою НУ ОЮА у 2015 році.

Крім того, колективом НДЧ ініційовано та розроблено проект Положення «Про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових роботах», який також було затверджено вченою радою НУ ОЮА у 2015 році.

З метою активізації вчених НУ ОЮА щодо публікацій результатів досліджень у зарубіжних журналах та виданнях України, що включені до наукометричних баз даних, об'єктивної оцінки наукових досягнень окремого науковця і наукових колективів, забезпечення моніторингу публікаційної активності науковців, популяризації наукових досягнень вчених НУ ОЮА та формування його іміджу у сфері міжнародних наукових зв’язків, створення сприятливих умов для залучення фінансування наукових досліджень, підвищення рейтингу НУ ОЮА та враховуючи вимоги Міністерства освіти і науки України щодо встановлення критеріїв якості наукових досліджень, НДЧ вжила організаційних заходів з метою:

1) спрямовання публікацій результатів наукових досліджень вченими університету у виданнях, що входять до наукометричних базах даних (зокрема, Web of Science, Scopus, Академія Google (Google Scholar), Web of Knowledge, PubMed, Springer, Kluwer, РИНЦ, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus), а також іноземними мовами;

2) реєстрації профілів вчених університету у наукометричній базі даних Академія Google (Google Scholar);

3) встановлення та підвищення соціального ефекту наукових розробок вчених та проведення аналізу стану використання суб’єктами владних повноважень законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів, наукових висновків, які підготовлені вченими НУ ОЮА.

Також кожного року проводиться близько 20 міжнародних заходів, у яких науково-дослідна частина виступає співорганізатором.

Окремо слід відзначити щорічну стабільно високу кількість учасників та переможців всеукраїнських студентських олімпіад, всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, кількість наукових публікацій студентів, найкращі з яких одержують стипендії Президента України, Верховної Ради України, інші стипендії, нагороди та заохочення. Деякі статистичні дані стосовно наукової роботи студентів за останні 10 років наведено в таблиці:

Рік Кількість переможців всеукраїнських та міжнародних олімпіад Кількість студентів-учасників всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт Кількість переможців всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт Кількість наукових публікацій студентів Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України
2010 2 25 6 715 2
2011 1 39 9 1318 2
2012 1 53 10 1924 2
2013 0 53 6 1510 2
2014 2 54 7 2216 4
2015 1 41 7 2433 4
2016 0 36 10 2607 4
2017 2 26 9 2526 4
2018 2 55 21 2121 4
2019 6 32 21 1946 4

 

Науково-дослідна частина Національного університету «Одеська юридична академія» створена на початку 2003 року та входить до складу університету на правах структурного підрозділу, користується правами і виконує обов'язки, що пов’язані з її діяльністю.

З першого дня створення науково-дослідної частини і до липня 2007 року її очолював професор Василенко Микола Дмитрович. Саме в цей період на базі університету розпочинається проведення фундаментальних досліджень, що фінансуються з Державного бюджету Міністерством освіти і науки України. З липня 2007 року по вересень 2008 року науково-дослідна частина працювала під керівництвом професора Крижановського Анатолія Федоровича, а з вересня 2008 року по листопад 2010 року начальником підрозділу був доцент Кравченко Сергій Петрович. За ці роки творчими колективами вчених, що створені в рамках науково-дослідної частини, було завершено п’ять проектів фундаментальних наукових досліджень, які окремо фінансувалися за рахунок Державного бюджету України: «Трансформація українського суспільства до паритетної демократії: історичний досвід, проблеми, шляхи вирішення», під керівництвом проф. Кормич Л. І. (2003-2005 рр.), «Розроблення системної методології та прогнозування інноваційного розвитку України та її регіонів: теоретичні та науково-практичні аспекти» (2004-2006 рр.), під керівництвом проф. Василенка М. Д., «Розробка правового забезпечення діяльності технопарків: нові виміри інноваційної діяльності в Україні» (2007-2009 рр.), під керівництвом проф. Василенка М. Д., «Удосконалення нормативно-правової бази щодо ресурсо-енергозбереження України» (2007-2009 рр.), під керівництвом проф. Оборотова Ю. М. та «Проектно-законодавче та навчально-методичне забезпечення ювенальної юстиції в Україні» (2008-2010 рр.), під керівництвом проф. Крестовської Н. М.

З початку 2011 року по квітень 2017 року начальником науково-дослідної частини був  доцент кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук Михайленко Дмитро Григорович. З 2011 в НУ ОЮА починають виконуватися нові фундаментальні наукові дослідження та вперше розпочато проведення прикладних досліджень, які фінансуються з Державного бюджету України. Так, вчені НУ ОЮА з 2011 року починають працювати над такими науково-дослідними роботами: «Розробка та удосконалення чинного законодавства щодо зміцнення правозахисного потенціалу судів, органів прокуратури та інших правоохоронних органів» (2011-2013 рр.), керівник – проф. Дрьомін В.М., «Наукове та законодавче забезпечення запровадження інноваційних інформаційних технологій в митну справу України» (2011-2013 рр.), керівник – проф. Додін Є.В. та «Особливості впровадження теоретичної моделі паритетної демократії у виборчому процесі в Україні» (2011-2012 рр.), керівник – проф. Кормич Л.І.

Продовжилася традиція щорічного нарощування кількості наукових проектів та обсягу їх державного фінансування, що повною мірою відповідало розвитку Одеської школи права. Так, у 2011 році за результатами Всеукраїнського конкурсу проектів фундаментальних досліджень та прикладних досліджень і розробок ще шість наукових проектів вчених НУ ОЮА були рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України до фінансування за рахунок Державного бюджету України.

Окрім науково-дослідних робіт, що вказані вище, з початку 2012 року розроблялися такі наукові проекти: «Наукове та законодавче забезпечення ефективності виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» (2012-2014 рр.), керівник – академік Ківалов С.В., «Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків у кримінальному праві України» (2012-2014 рр.), керівник – проф. Туляков В.О., «Методологічне підґрунтя подальшого вдосконалення цивільного законодавства України» (2012-2014 рр.), керівник – проф. Харитонов Є.О., «Правові проблеми захисту авторських та суміжних прав від контрафакції, піратства та плагіату» (2012-2014 рр.), керівник – проф. Харитонова О.І., «Організаційно-правове забезпечення державної підтримки розвитку морегосподарського комплексу України» (2012-2014 рр.), керівники – проф. Кібік О.М. та проф. Подцерковний О.П. та «Комплексне дослідження доказової діяльності суду (судді) у кримінальному процесі України» (2012-2013 рр.), керівник – проф. Аленін Ю.П.

У 2013 році продовжилося нарощування кількості наукових проектів та обсягу їх державного фінансування. Так, у 2013 році за результатами Всеукраїнського конкурсу проектів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок ще два наукових проектів вчених НУ ОЮА були рекомендовані Міністерством освіти і науки України до фінансування за рахунок Державного бюджету України. Це «Історичні коріння та розвиток інституту адвокатури в Україні» (2013-2014 рр.) та «Інноваційний організаційно-правовий механізм створення та функціонування комунальних пароплавств в Україні» (2013-2014 рр.).

У 2014 році кількість наукових проектів збільшилася за рахунок новозамовлених, а саме: фундаментального дослідження «Міська правова система: загальнотеоретичні, інтегративні та нормативні засади» (2014-2016 рр.), керівник - проф. Оборотов Ю.М. та прикладного наукового дослідження «Нормативні та прикладні засади  удосконалення інституту призначення покарання та інших заходів кримінально-правового впливу» (2014-2015 рр.), керівник - проф. Туляков В.О. Окрім того, збільшилася кількість наукових працівників, які займаються проведенням наукових досліджень під організаційним забезпеченням науково-дослідної частини окремо від робочого часу. У зв’язку з цим, в 2014 році у НУ ОЮА розроблялося загалом шість фундаментальних та три прикладних наукових проекти.

У 2015 році кількість наукових проектів збільшилася за рахунок новозамовлених, а саме: 6 фундаментальних досліджень та 2 прикладних дослідження. Так, з початку 2015 року вченими НУ ОЮА за рахунок коштів державного бюджету виконуються фундаментальні наукові дослідження: «Теорія кримінальної законотворчості: концептуальні основи» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Туляков В.О.; «Організаційно-правовий механізм реалізації експортного потенціалу України на інноваційних засадах» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Подцерковний О.П.; «Проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту в умовах ринкової економіки» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Чанишева Г.І.; «Цивільне судочинство у світлі судової реформи в Україні»(2015-2017 рр.), керівник – Голубєва Н.Ю.; «Проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури,інших правоохоронних органів, адвокатури» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Ківалов С.В.; «Захист прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет: теоретичні та практичні аспекти» (2015-2017 рр.), керівник – проф. Харитонова О.І. та прикладні наукові дослідження: «Правова адаптація до умов внутрішнього ринку ЄС в аспекті імплементації Угоди про асоціацію ЄС – Україна» (2015-2016 рр.), керівник – проф. Харитонов Є. О. (проф. Вишняков О.К. – до 31.05.2015 р.), «Комплексне дослідження забезпечення ефективності досудового провадження» (2015-2016 рр.), керівник – проф. Тіщенко В.В.

Окрім того, збільшилася кількість наукових працівників, які займаються проведенням наукових досліджень під організаційним забезпеченням науково-дослідної частини окремо від робочого часу. У зв’язку з цим, у 2017 році в НУ ОЮА за кошти державного бюджету розробляються загалом шість фундаментальних наукових проектів.

У 2017 – 2019 роках начальником науково-дослідної частини був доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, кандидат юридичних наук Дикий Олег Вікторович, а у 2019 році – доцент кафедри цивільного процесу, доктор юридичних наук Андронов Ігор Володимирович, який продовжує традиції розвитку наукової роботи у Національному університеті «Одеська юридична академія».

Адреса: м. Одеса, вул. Академічна, буд. 2, каб. 1009

Контактний телефон: +38 (048) 719-64-32

Електронна адреса: ndch@onua.edu.ua

Офіційна сторінка: https://www.facebook.com/ndch1009/

Лагутіна
Ірина Вікторівна
доктор юридичних наук, професор
начальник науково-дослідної частини

 

Належний рівень науково-дослідницької роботи Національного університету «Одеська юридична академія» забезпечується через діяльність науково-дослідної частини, яка безпосередньо підпорядкована першому проректору.

Метою діяльності науково-дослідної частини є одержання і використання нових наукових знань для забезпечення якісної підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, фахівців у відповідних галузях права та економіки; розв'язання комплексних завдань у сфері наукового розвитку; впровадження та використання наукових та науково-практичних результатів вчених Університету.

Означена мета конкретизується у завданнях, які стоять перед підрозділом. Так, науково-дослідна частина сприяє формуванню і зміцненню наукових шкіл, створенню стабільних високоефективних дослідницьких колективів, забезпечує розвиток пріоритетних фундаментальних і прикладних досліджень, а також здійснює правове та організаційне забезпечення наукової діяльності.

Крім того, підрозділ займається плануванням та організацією наукових заходів, що відбуваються на базі або за участю Університету, забезпеченням видавничої діяльності та рекламуванням досягнень науковців Університету через засоби масової інформації, монографії і наукові праці, виставки, ярмарки, аукціони тощо.

Науково-дослідна частина Національного університету «Одеська юридична академія» створена на початку 2003 р. та входить до складу Університету на правах структурного підрозділу, користується правами і виконує обов’язки, що пов’язані з її діяльністю.

Співробітники науково-дослідної частини

Дубінін
Юрій Сергійович
Рульов
Юрій Михайлович
Гуменюк
Аліна Сергіївна
Михальчук
Анна Миколаївна
Батан
Юрій Дмитрович

 

Науково-дослідна частина проводить активну співпрацю з Міністерством освіти і науки України, Верховною Радою України, Конституційним Судом України, Верховним Судом, Офісом Генерального прокурора, Міністерством внутрішніх справ України, іншими центральними та місцевими органами державної влади й органами місцевого самоврядування, Південним регіональним центром Національної академії правових наук України, юридичними та фізичними особами. Щороку надається понад 100 наукових висновків і рекомендацій щодо доктринального тлумачення окремих положень відповідних законів та порядку їх застосування, розробки законопроєктів чи проєктів нормативних актів локального регулювання на запити як окремих органів державної влади, так і фізичних та юридичних осіб.