ЦЕНТР ЗАОЧНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

 

Адреса: 65009, вул. Академічна, 5, каб. 1,2
Телефон: (048)719-64-03

Сайт: czdn.onua.edu.ua
E-mail: czdn@onua.edu.ua

facebook.com/czdn.nuoua
instagram.com/czdn_nu_oua

Графік роботи: Пн.-Пт. 10:00 - 18:00

КРАВЧЕНКО
Сергій Петрович
директор Центру заочного та
дистанційного навчання
кандидат юридичних наук, доцент

У Центрі заочного та дистанційного навчання НУ «ОЮА» є можливість отримати вищу освіту без відриву від виробництва, а також другу вищу освіту на базі вже існуючої вищої освіти.

Під час навчання студенти Центру отримують навчально-методичні матеріали з усіх навчальних дисциплін. Спираючись на методики, які викладені в навчально-методичних матеріалах, вони виконують індивідуальні завдання, вчаться синтезувати, узагальнювати і застосовувати на практиці знання з різних областей гуманітарних, юридичних, соціально-економічних дисциплін. Система установчих лекцій передує етапу самостійної роботи студента, а консультації та практичні заняття завершують цю роботу перед іспитами. Протягом одного навчального року проводяться дві заліково-екзаменаційні сесії. Студенти, які працюють, мають право на період сесій отримувати додаткову оплачувану відпустку.

У Центрі заочного та дистанційного навчання здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

«Право»;

«Міжнародне право»;

«Правоохоронна діяльність»;

«Менеджмент».

Особливістю Центру є підготовка здобувачів вищої овіти за спеціальністю «Право», яка охоплює всі ключові освітні програми:

- кримінальна юстиція;

- судова діяльність;

- цивільна та господарська юстиція.

Підготовка фахівців в сфері юриспруденції ведеться за навчальними планами денної форми навчання, скоригованих з урахуванням особливостей і специфіки заочної форми навчання. Таким чином, студенти отримують весь спектр знань із різних областей сфери юридичної освіти, яка дозволяє ефективно працювати за обраною спеціальністю відповідно до сучасних вимог ринку праці в Україні.

Організація навчального процесу в Центрі заочного та дистанційного навчання має ряд особливостей. На кожному курсі проводяться дві сесії. Тривалість однієї сесії на 1-му і 2-му курсах по 15 днів, а на старших по 20 днів. Таким чином, основне завдання Центру полягає в оптимізації навчального навантаження під час сесій, ефективній організації самостійної роботи та її максимальному науково-методичному забезпеченню.

Кафедрами Університету і деканатом Центру проводиться робота по вдосконаленню форм аудиторної роботи шляхом застосування спеціальних підходів надання лекційного матеріалу, які враховують особливості заочної форми навчання. Співробітники Центру постійно здійснюють пошук нових, більш досконалих технологій організації навчання для забезпечення підвищення якості знань студентів-заочників.

З огляду на специфіку заочного навчання, де самостійна робота студента відіграє важливу роль в навчальному процесі, деканатом вживаються заходи щодо організації індивідуально-консультативної роботи студентів, оновлення контрольних завдань і вказівок з написання письмових робіт, формування навчально-методичних комплексів дисциплін на електронних носіях.

У Центрі проводиться робота по впровадженню технологій дистанційного навчання. Зокрема створена електронна база навчальних курсів у віртуальному освітньому середовищі «Moodle», яка зосереджує у собі інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу, вона постійно оновлюється і стає більш інформативною.

Динаміка сучасного світу ставить перед успішною людиною і справжнім професіоналом високі вимоги — бути відкритим до змін і готовим постійно вдосконалюватися, а іноді — і перекваліфікуватися. Саме тому сьогодні все більше і більше людей ставлять своїм пріоритетом отримання другої вищої освіти європейського рівня. Це — світова тенденція, актуальна вимога XXI століття. Що ж дає друга вища освіта?

- здатність акумулювати знання, вміння компетентності відразу декількох спеціальностей;

- можливість стати багатопрофільним фахівцем, в якому будуть зацікавлені роботодавці відразу декількох сегментів сучасного ринку праці;

- розширення власного інтелектуального потенціалу;

- абсолютно нові горизонти для планування стрімкої кар'єри і успішного майбутнього.

Після успішного закінчення навчання їм присвоюється відповідна кваліфікація і видається диплом державного зразку єдиної форми (однаковий для очної та заочної форм навчання).

Високий рівень підготовки фахівців забезпечується за рахунок вдосконалення планів і освітніх програм з навчально-методичного забезпечення, розробки та видання навчальних посібників, компетентного використання сучасної обчислювальної техніки, спрямованості на індивідуалізацію навчання і розвиток творчої активності здобувачів вищої освіти, інтеграційних зв'язків університету з різними правоохоронними органами, судами, адвокатурою, нотаріатом, державними адміністраціями, органами юстиції.

Високий науковий і методичний потенціал кафедр Університету, сучасна матеріально-технічна база, безперервний зв'язок з правоохоронними органами та органами адміністративного управління, працевлаштування випускників — все підтверджує життєздатність заочної (дистанційної) форми навчання в Університеті та ефективність її функціонування в майбутньому.