Бібліографія
кафедри

 

Юрчишин Василь Миколайович – доктор юридичних наук, доцент

Юрчишин В.М. Функції і повноваження прокурора в досудових стадіях кримінального процесу України // Вісник Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна - X.: Серія Право № 945, 2011.-С 270-272

Юрчишин В.М. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України // Вісник прокуратури. – 2012. - №6, С. 89-97

Детальніше...

Кіцен Наталія Валентинівна - кандидат юридичних наук, доцент

Кіцен Н.В. Проблеми застосування домашнього арешту в кримінальному процесі/ Н.В.Кіцен// Вісник Чернівецького факультету Національного університету « ОЮА» : збірник наукових статтей.- Чернівці, 2018.- Вип.2.-с.183-192.

Кіцен Н.В. Екстадиція в кримінальному провадженні / Кіцен Н.В.//Scientific Edition Published ny: RS Global (Warsaw, Poland 2018 ).-Tom 2.- c.56-58.

Детальніше...

Попович Олена Василівна - кандидат юридичних наук, доцент

Попович Е.В. Влияние психологических детерминант криминальной субкультуры на криминализацию личности / Е.В. Попович // Евразийский юридический журнал. – 2012. – № 12 (55). – С. 176-180.

Попович О.В. Особа злочинця як об’єкт філософсько-правового дослідження / О.В. Попович // Митна справа. – 2012. – № 2. – С. 159-165.

Детальніше...

Савченко Василь Антонович - кандидат юридичних наук, доцент

Савченко В.А. До питання про упакування речових доказів: окремі пропозиції щодо їх вирішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки], (Київ, 23 січня 2015 р.) / В. А. Савченко, Т. В. Садова. – К. : НАВС, 2015. – С. 220–222.

Садова Т. В. Строки затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення : матеріали четв. Всеукр. наук.-прак. конф. [“Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми”], (Івано-Франківськ, 24-25 квіт. 2015 р.) / Т. В. Садова, В. А. Савченко. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 117–122.

Детальніше...

Бабій Алла Юріївна – аспірант

Бабій А. Ю. Неблагополучна сім’я як фактор виникнення адитивної поведінки / А.Ю. Бабій // Проблеми реформування кримінальної юстиції України: зб. матеріалів міжнар. Наук.- практ. Конференції. Ч., 2018. – 156-159.