Бібліографія
кафедри

 

Тіщенко Валерій Володимирович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор

 1. Тищенко В. В. Вопросы стратегии и тактики расследования преступлений. / В.В. Тищенко // Актуальные проблемы криминалистической тактики. Материалы международной научно-практической конференции (Москва, 26 марта 2014 г.). - М. : Юрлитература, 2014. - С. 261-264.
 2. Тищенко В. В. Комплексное восприятие информации при проведении допроса. / В.В. Тищенко // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали Міжнародного круглого столу. (м. Одеса, 30 травня 2014 р.) / відп. за вип. : проф. В. В Тіщенко, доц. О П. Ващук. – Одеса : Юридична література, 2014. – С. 239-241.
Детальніше...

Аркуша Лариса Ігорівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

 1. Аркуша Л.І. Місце та час як елементи обстановки вчинення легалізації доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. – Одеса : НУ «ОЮА», 2011. – Вип. 41. – С. 207-214
 2. Аркуша Л.І. Поняття та класифікація злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. - № 3. – С. 220-
Детальніше...

Подобний Олександр Олександрович – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

 1. Подобний О.О. Безпека учасників кримінального судочинства як завдання оперативно-розшукового забезпечення кримінального провадження / О.О. Подобний // Вісник кримінального судочинства. − 2015. – № 3. – С.74-80.
 2. Подобний О.О. Забезпечення практичної реалізації використання конфіденційного співробітництва як негласної слідчої (розшукової) дії / О.О. Подобний // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» Т. ХVІ / редкол.: С.В. Ківалов (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за випуск М. В. Афанасьєва. – Одеса: Юридична література, 2015. – С. 220-226.
Детальніше...

Загородній Віктор Євстафійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

 1. Загородній В. Є. До питання про професійну підготовку прокурорів / В. Є. Загородній // Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки. Мат. всеукр. н-п конф., присвяченої  50-річчю каф. кр-ки та суд. медицини НАВС (23.01.2015). – К., 2015. – С. 80-82.
 2. Загородній В. Є. Професійна підготовка прокурорів у контексті прийняття нового Закону України «Про прокуратуру» / В. Є. Загородній // Митна справа. – 2014. – № 5 (95). – Ч. 2., К. 2. – С. 109-113.
Детальніше...

Калугін Володимир Юрійович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

 1. Калугін В. Ю. Нетрадиційні спеціальні знання як засоби збирання значимої для розслідування інформації / В. Ю. Калугін // Юридичний науковий електронний журнал . – 2016 – №4. – С. 196 – 199.
 2. Калугін В. Ю. Специфіка використання у доказуванні протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій / В. Ю. Калугін // Право і суспільство: Науковий журнал. – Дніпропетровськ: ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет» – Фонд юрид. науки Акад.-ка права В. В. Сташиса, НАВС, 2016. – № 4. – С. 209 – 215.
Детальніше...

Комісарчук Руслан Васильович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

 1. Комисарчук Р. В. Криминалистическая характеристика транспортных катастроф / Р. В. Комісарчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». Випуск 27, ч. 1, Т. -3. – Ужгород – 2014. – С. 97-100.
 2. Комисарчук Р. В. Моделирование и оптимизация стратегий расследования, как одно из направлений формализации технологии расследования / Р. В. Комисарчук // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської школи права (м. Одеса, 30 листопада 2012р.) – Одеса : Фенікс, 2012. – Т.2. – 776 с. – С. 400-402.
Детальніше...

Самойленко Олена Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

 1. Самойленко О.А. Характеристика обстановки вчинення кримінальних правопорушень (за матеріалами розслідування злочинів із використанням інформаційних технологій) // Науковий вісник.  2014.  №3. С.58-63.
 2. Самойленко О.А. Характеристика обстановки вчинення кримінальних правопорушень (за матеріалами розслідування злочинів із використанням інформаційних технологій) // Науковий вісник. 2014. №3. С.58-63.
Детальніше...

Супруновський Андрій Іванович – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

 1. Супруновський А. І. Державне регулювання міграційних процесів в Україні / А. І. Супруновський // Вісник прокуратури – 2010 р. - № 3. – С. 56-62, – фах.
 2. Супруновський А. І. Правове регулювання міграційних процесів в Україні: історичний огляд / А. І. Супруновський // Митна справа. - 2010 - № 2, ч.2. - С. 192-199, – фах.
Детальніше...

Сушко Вячеслав Вікторович – доцент кафедри, кандидат медичних наук, доцент

 1. Sushko V. V. Alternative Medicine in Oncology // Abstract-book of the Perspectives In Lung Cancer : 15th European Congress 2014, 14 - 15 March 2014, Exeter. - 2014. - P. 204.
 2. Sushko V. V. An 8-week study of combination aripiprazole with acetylcysteine for treatment of the schizophrenia patients with breast cancer / V. V. Sushko // Abstract-book of the 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague, Czech Republic, 29 May-2 June 2011. – 2011. - P. 304.
Детальніше...

Бєлік Лариса Степанівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

 1. Бєлік Л. С. Удосконалення організації оперативно-розшукових заходів щодо протидії хабарництву у сфері земельних відносин / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис: (науковий журнал). Проблеми створення та використання легендованих підприємств в оперативно-розшуковій діяльності. – Одеса: ОДУВС, 2009. – № 1 (т) – С. 21-28.
 2. Бєлік Л. С. Тактика документування фактів хабарництва у галузі земельних відносин / Л. С. Бєлік // Південноукраїнський правничий часопис: (науковий журнал) – Одеса: ОДУВС, 2010. – № 3 (т) – С. 19-25.
Детальніше...