Бібліографія
кафедри

 

Петлюченко Наталія Володимирівна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор

 1. Петлюченко Н. В. Харизматична риторика публічного лідера в усному дискурсі / Н. В. Петлюченко // Науковий вісник ПДПУ імені К. Д. Ушинського. – Лінгвістичні науки. – 2012. – №15. – С. 135–145 (0,5 д.а.).
 2. Петлюченко Н. В. Лінгводискурсивна специфіка мовної особистості харизматичного політичного лідера у німецькій та українській лінгвокультурах / Н. В. Петлюченко// Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія "Філологія". – 2012.– Т.17. – Вип.4. – С.81-87 (0,4 д.а).
Детальніше...

Ладиненко Альбіна Павлівна – кандидат філологічних наук (доктор філософії), доцент

 1. Ладыненко А. П. Лингвостилистические особенности вкраплений иноязычных элементов в «романе потребления»/ А. П. Ладыненко// Науковий вісник Південноукраїнського національного університету ім. К.Д. Ушинського. – Одеса : «Астропринт», 2013. – №16. Лінгвістичні науки. – С. 129-137.
 2. Ладыненко А. П. Смысловая идентификация и интерпретация иноязычных вкраплений в художественном тексте (на примере романа Эрнеста Хемингуэя «Фиеста») / А. П. Ладыненко // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса : «Астропринт», 2013. – №19. – С. 114-118.
Детальніше...

Маслова Світлана Борисівна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Маслова С.Б., Мирошниченко М.В. Формальная и пропозициональная структура текста-антецедента, соотносимого с местоимением "that" / С.Б.Маслова, М.В.Мирошниченко // Тез. віст. совещания "Семантика целого текста". — М.: Наука. — 1987. — С. 107-108.
 2. Маслова С.Б. Об анафорической и дейктической функции лексемы "that" (на материале современного английского языка) / С.Б.Маслова // ИНИОН АН СССР. —1990. — № 42814 от 4.09.90. — 42 с.
Детальніше...

Томчаковська Юлія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Сафьян Ю.О. Концепт CHARMER/ ЧАРІВНА ЛЮДИНА в английской и украинской лингвокультурах / Ю.О.Сафьян //Науковий вісник ПДПУ імені К. Д. Ушинського. – Лінгвістичні науки. – 2013. – №16. – Одеса: “Астропринт”, 2013. – С. 196-204.
 2. Сафьян Ю.О. Вербализация лингвокультурного концепта CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в английском и украинском языках (контрастивний аспект)/ Ю.О.Сафьян //Наукові записки / Ред.О.Семенюк/. – Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград:Вид-во РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – Вип.127. – С.319-323.
Детальніше...

Фрумкіна Арина Леонівна – кандидат філологічних наук, доцент

 1. Вербицкая Т. Д., Фрумкина А. Л. Особенности реализации бифонемных сочетаний гласных в языке СМИ Германии / Т. Д. Вербицкая, А. Л. Фрумкина // Сучасні дослідження з іноземної філології. — Ужгород : Ужгородський національний університет, 2011. – Вып. 9. – С. 75 – 82.
 2. Verbitskaja T. D., Frumkina A. L. Einige Dekodifizierungserscheinungen anlautender Vokale in der Massenmediensprache/ Т. Д. Вербицкая, А. Л. Фрумкина // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 46. – С. 90–93.
Детальніше...

Кащи Олена Ростиславівна – старший викладач

 1. Кащи О. Р., Триморуш Н.О., Кайгер Ю.В. Методи навчання іноземної мови в немовному виші / О. Р. Кащи, Н. О. Триморуш, Ю. В. Кайгер // Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю знань студентів:матеріали наук.-метод. семінару- Вип. 6:Впровадження компетентностного навчання. – О:Наука і техніка, 2012.
 2. Кащи О. Р., Friedrich Krause, Семенюк В.Ф., Вудвуд О.М., Methode der Präzisionssteigerung bei der Positionierung des Robotermontagekomplexes / Кащи О. Р., Friedrich Krause, Семенюк В.Ф., Вудвуд О.М., // Третя українсько-німецька конференція «Інформатика. Культура. Техніка»:Збірник тез доповідей. – Одеса:ОНПУ, 2015.
Детальніше...

Коваленко Ніна Олександрівна – старший викладач

 1. Коваленко Н. О. Лексические трансформации при переводе немецкой юридической терминологии // Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності та права. Матеріали Міжнародної науково - практичної конференції, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165- річчю Одеської школи права. Том 1. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 695 – 697.
 2. Коваленко Н. О. Проблеми творення термінології у німецькій юридичній мові // Правове життя сучасної України. Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу, присвяченої 15-річчю Національного університету «Одеська юридична академія» та 165- річчю Одеської школи права. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 470 – 471.
Детальніше...

Лесневська Катерина Вікторівна – старший викладач

 1. Англійська мова наукового спрямування К.В. Лесневська Навчальний посібник рекомендований до друку Вченою радою ОНЕУ. ОДЕСА ОДЕУ 2012 236 стор.
 2. Ділова іноземна мова. Лесневська К.В., Руденко Г.О. Навчальний посібник. – Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013. – 150 с.
Детальніше...

Тарасова Ганна Михайлівна – старший викладач кафедри

 1. Тарасова Г. М.. Latina Iuridicalis. Латинский язык для юристов: учебное пособие / А.М. Тарасова. – Одесса: Фенікс, 2012. – 296 с (18,5 д.а.).
 2. Тарасова Г. М., Зайцев О. М. Методичний посібник для студентів факультету журналістики та юридичних факультетів «Латинські, німецькі та французькі прислів’я, приказки і крилаті вирази з аналогами в українській та російській мовах» / Г. М. Тарасова, О. М. Зайцев: Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса: Фенікс, 2015. – 36 с.
Детальніше...

Васильєва Ольга Олександрівна – викладач

 1. Васильєва О.О. Структурні типи англомовних ідеонімів /О. О. Васильєва// Мова: [наук.-теор.часопис з мовознавства]. – Одеса: Астропринт, 2016. – № 26. – С.66–71.
 2. Васильєва О.О. Мотивація ідеонімів /О. О. Васильєва // Записки з ономастики: [зб. наук. праць]. – Одеса: Астропринт, 2016. – Вип. 19. – С. 32–41.
Детальніше...