Бібліографія
кафедри

 

Власов Володимир Генадійович – кандидат політичних наук, доцент

Психологія у сфері соціального захисту / В. Г. Власов, Г. В. Власов, В. І.Хорунжук. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 174 с.

Власов В. Г. Політична думка в радянській Україні в період непу ( 20-ті рр. ХХ ст.) / В. Г. Власов // Історія політичної думки України. Підручник / за заг. ред. д. політ. н. Н. М. Хоми – Львів: «Новий світ –2000», 2017. – 632 с. – С. 292–317.

Детальніше...

Сугацька Наталья Василівна – кандидат історичних наук, доцент

Сугацкая Н.В. Вклад Вейнбергов в развитие науки и культуры / Н.В. Сугацкая // Запорожские еврейские чтения. Сборник статей и материалов (16 — 17 апреля 2015 г.). — Днепропетровск, 2016. — С. 5 — 13;

Сугацька Н. В. До питання про існування гетто у південній частині генерал-губернаторства Трансністрія / Н. В. Сугацька // Історичні мідраші Північного Причорномор’я. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції у 2 т. Т.1. — Миколаїв : Типографія Шамрай, 2016. — С. 134 — 143;

Детальніше...

Білик Наталя Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент

Билык Н.М., Факторизация модели отказа в мультисервисной телекоммуникационной сети на уровне управления услугами/ Билык Н.М.// Вісник УНДІЗ: Матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні телекомунікаційні та інформаційні технології», 28-30 вересня 2013 р.– К.: УНДІЗ.– №3. –2013. – С.63-65.

Билык Н.М., Інноваційні методи підвищення ефективності викладання курсу з інформатики на практичних заняттях/ Билык Н.М.// VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 30 листопада 2013 року – К.: УНУС. №11. – 2013. – С.78-81.

Детальніше...

Каліцева Олена Вікторівна – старший викладач

Каліцева О. В. Критерії визначення сформованості комунікативних умінь студентів-правників / О. В. Каліцева // Соціально-гуманітарний вісник : зб. наук. пр. / Гол. ред. С. П. Кучин. – Вип. 17. – Харків : Наука та знання, 2017. – С. 38 – 43.

Kalitseva O. Media and Information Literacy Skills as a Necessary Step for Integration of Youth in to Society / О. Kalitseva // Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Миколаїв 17 – 19 травня 2017 р.). – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 76 – 79.

Детальніше...

Іжицький Віктор Борисович – старший викладач

Іжицкий В.Б. Ставлення студентів до фізичного виховання та здорового способу життя у вищих навчальних закладах /  А.С. Яцунский, И.П. Данильчук, В.Б. Іжицкий // Гуманітарний вісник НУК :  збірник наукових праць. – Випуск 7. – Миколаїв : Іліон, 2014. – С. 82 – 86.

Іжицкий В.Б. Формування вольових якостей у веслярів-академістів/ Іжицкий В.Б. //Актуальні проблеми сучасної біології  та здоров’я людини 13 – 14 травня 2013 р.: Збірник наукових праць / Під. ред. С. В. Гетманцева. – 2013. – Випуск 13. – С. 36 – 38.

Детальніше...