Бібліографія
кафедри

 

Єременко Олександр Михайлович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри

Релігієзнавство: історія та теорія релігії: підручник / [О. М. Єременко, Н. С. Звонок, Я. В. Кічук та ін.]; за аг. ред.. О. М. Єременка, О. О. Смоліної. - Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. -  268 с. (Вышел в свет в январе 2018). – Разделы: Вступ. Розділ 1. Релігія як суспільне явище. Ранні форми релігії. Розділ 2. Національні релігії. Розділ 3. Світові релігії. 3.1 Буддизм. 3.2. Християнство. 3.2.1. Виникнення й початок розвитку християнства. 3.2.3. Католицизм. 3.2.4. Протестантизм. – С. 4-41, 57-64.

Толкование К. Г. Юнгом предсказания М. Нострадамуса: к вопросу о различии предсказания и пророчества. // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейскої інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) Т. 1/відп. Ред. Г. О. Ульянова. – Одеса, 2018. – 672 с. – С. 8-10.

Детальніше...

Смазнова Ірина Сергіївна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Смазнова І.С. Філософсько-правові аспекти насильства в політиці // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: кол. монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – 468 с. -  С. 135-155.

Смазнова І.С. Еволюція тероризму в процесі його глобалізації // Час вибору: виклику інформаційної епохи: кол. монографія / За заг. ред. О.А. Івакіна,  Д.В. Яковлева. – Одеса: Видавничий дім “Гельветика”, 2016. – 472 с. – С. 405-417.

Детальніше...

Сумарокова Людмила Миколаївна – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Юридическая логика: коммуникативная концепция: монография / Л.Н. Сумарокова. – Одесса: «Фенікс», 2015. – 204 с.

Логика гуманитарных дискурсов: проблема специфики. Раздел коллективной монографии. / Сумарокова Л.Н. // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада. Колективна монографія. – Одеса: «Гельветика», 2015, с.7-19.

Детальніше...

Капустіна Надія Борисівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент

Капустина Н.Б. Генезис социальной ответственности (историко-философский анализ) // Юридический весник – Одесса, 2014. -  №3 – С. 31-36.

Капустіна Н.Б. Розуміння категорії влади в класичній філософії // Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада: колективна монографія / за заг. ред. О.І. Івакіна, І.В. Шамши, Д.В. Яковлева. – Одесса: Видавничий дім «Гільветіка», 2015. – С. 20-32.

Детальніше...

Шамша Ігор Володимирович – доцент кафедри, кандидат філософських наук, доцент

Шамша И.В. Остановить время / И.В.Шамша // Materiály X mezinárodní vědecko - praktická konference «Moderní vymoženosti vědy – 2014». – Díl 14. Politické vědy.Filosofie.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Stran. 89–92.

Шамша И.В. Материалистическое понимание времени в науках об обществе / И.В.Шамша // Політична наука. контури міждисциплінарного перетину: Тема IV Конвента МАСПН (Україна): «Політична наука. Контури міждисциплінарного перетину» (м. Одеса, 20–21 березня 2014 р.) / за загальною редакцією д.ю.н., професора В.М. Дрьоміна. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 285–286.

Детальніше...

Матюшина Інна Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри

Матюшина І.І. Розуміння смислу як підсистема мовленнєвої комунікації  // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – 2016. – Вип. 108 (5). – С.169-172.

Матюшина І.І. Системність слова в контексті комунікації  // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. ‒ 2016. ‒ №11. ‒ С. 91-95.

Детальніше...

Палій Оксана Миколаївна –  кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Палий О.Н. Сущность правоприменения / О.Н. Палий // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Право» – 2014. – Вип. 27. – С. 191–195.

Палій О.М. Дійсність суб’єктів правозастосування / О.М. Палій // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 4. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_2014/64.pdf

Детальніше...

Токар Людмила Вікторівна – асистент

Свобода и творчество как основа диалектического единства труда и досуга  //Науковий вісник херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2014. – Вип. 6-1 -  С.225-229.

Сущность труда  как воплощение диалектики единичного, особенного и всеобщего //Право і суспільство: Науковий журнал.  – 2014. – Вип.1 -  С.56-62

Детальніше...