Бібліографія
кафедри

 

Заболотна Людмила Володимирівна – старший викладач кафедри, кандидат юридичних наук

Маслій Л.В. Систематизація способів подолання колізій у законодавстві: окремі підходи щодо здійснення / Л.В. Маслій // Роль права та закону в громадянському суспільстві: міжнародна науково-практична конференція. – К. : Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 7-9.

Маслій Л.В. Співвідношення категорій «правова колізія» та «правовий конфлікт» / Л.В. Маслій // Новое в науке: материалы ХХХ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, социологическим и политическим наукам. – Горловка : ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. – С. 40-43.

Маслій Л.В. Колізії у законодавстві (сучасні підходи їх вирішення) / Л.В. Маслій // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Ч. 7. – С. 231-233.

Заболотна Л. В. Сучасні проблеми адміністративного судочинства та шляхи їх подолання / Л. В. Заболотна // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 15-16 листопада 2013 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. С. 139 - 141

Заболотна Л.В. Історичні передумови становлення та розвитку адміністративної юстиції в Україні / Л.В. Заболотна // Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення : матеріали круглого столу / За ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 46-48.

Zabolotna L. Administrative justice in Ukraine and foreign countries: comparative studu / L. Zabolotna. // National law journal: theory and practice. – 2014. – № 5(9). – С. 49-53.

Заболотна Л.В. Деякі правові засади діяльності працівника дипломатичної служби України / Л.В. Заболотна // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Ч. 10. – С. 146-149.

Заболотна Л.В. Політичний екстремізм як виклик сучасній дипломатії / Л.В. Заболотна // Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід : збірник тез доповідей / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К. : ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 75-77.

Заболотна Л.В. Деякі питання про притягнення до відповідальності працівників дипломатичної служби за польською моделлю гарантування максимальної прозорості діяльності державних органів / Л.В. Заболотна // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2016. – Ч. 10. - С. 117-119.

Заболотна Л.В. Інституціональний вимір діяльності державних службовців дипломатичної служби / Л.В.Заболотна //Право і суспільство. – 2016. – № 5(2). – С. 87-95

Заболотна Л.В. Адміністративно-правові засоби діяльності державних службовців дипломатичної служби // National law journal: theory and practice. – 2016. – № 6(22). – С. 44-48.

Заболотна Л.В. До питання співвідношення повноважень працівників дипломатичної служби із суміжними юридичними категоріями /Л. В. Заболотна // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 6 жовтня 2016 року; м. Львів 11 листопада 2016 року) Тези виступів / За редакцією д.ю.н., професора В.М. Бевзенка. – Харків:ФОП Панов А.М., 2017. – С. 95-97.

Заболотна Л.В. Окремі питання класифікації адміністративно-правових засобів діяльності працівників державної служби /Л. В. Заболотна // Правовий вимір конституційної, адміністративної та фінансової юрисдикції в умовах європейської парадигми України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса 17 листопада 2016 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2016. - С. 110-112

Заболотна Л.В. Зарубіжний досвід вдосконалення адміністративно-правового забезпечення діяльності працівників державної служби /Л. В. Заболотна // Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 18-19 листопада 2016 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 75-78.

Заболотна Л.В. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні / Л. В. Заболотна // Адміністративне право і процес. – 2016. - №3 (17).- С. 75-87.

Заболотна Л.В. Перспективи вдосконалення діяльності державних службовців дипломатичної служби / Л.В.Заболотна // Науковий журнал: Право і суспільство. – 2016. – № 6(2). – С. 94-99.

Заболотна Л.В. Повноваження державних службовців дипломатичної служби / Л.В.Заболотна //Право та державне управління. – 2016. – № 4. – С. 185-192.

Заболотна Л.В. The comparative study of administrative justice in Ukraine and foreign countries / Л.В.Заболотна // Співвідношення публічного та приватного права у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 грудня 2017 р. -

Заболотна Л.В. Проблеми оптимізації організаційної структури дипломатичної служби України /Л. В. Заболотна // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 26-27 січня 2018 р. – Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – С. 53-56.

Заболотна Л.В. До питання нормативно-правового забезпечення діяльності державного службовця дипломатичної служби України /Л. В. Заболотна // Актуальні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26-27 січня 2018 р. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018. – С. 49-53.

Заболотна Л.В. До питання встановлення сутності адміністративно-правового статусу державного службовця дипломатичної служби України /Л. В. Заболотна// Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 18 травня 2018 р. у 2-х т. Т. 2/ відп. ред. Г.О. Ульянова – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 72-74.

Заболотна Л.В. До питання проблематики класифікації завдань державних службовців дипломатичної служби України. Актуальні проблеми соціального права. Випуск IV: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за аг. Ред.. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – С.50-52.