Бібліографія
кафедри

 

Маложон Олена Іванівна – доцент кафедри, кандидат юридичних наук

Україна в литовсько-польський період (XIV-XVI СТ.): еволюція соціально-економічних відносин та культури. - Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. Журнал. – К.: Міленіум, 2013. - №4. – с. 215-220.

Свобода віросповідання в історії України - Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта – 2014». – Том 16. Історія: Praha. PublishingHouse “EducationandScience” s.r.o. – 96 stran.

Маложон О.І. Історія держави і права України: навч. посібник. - К. : ТОВ "Видавничий будинок "Аванпост-Прим", 2014. – 184с.

Соціально-правові відносини на етнічних українських землях: XIV – перша половина XVI ст.. - Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. Журнал. – К.: Міленіум, 2014. - №4. – 228 с.

Соціально-культурні відносини в литовсько-польський період історії України XIV – XVI ст.. - Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник “Повітряне і космічне право”: Зб. наук. пр. - К.: НАУ, 2014. - № 1 (30) — 168 с.

Шляхи формування правової держави в Україні – Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальна і прикладна наука», - 2014. – Том 6. Право. – 104 с.

Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2015. - № 3. – 100 с.

Становлення сучасного українського суспільства: політичні, управлінські, економічні та правові аспекти: Тези допов. Всеукр. наук.-практ. Конф., Київ 27 березня 2015 р. У 2 ч. Ч. 1. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац.. ун-т культури і мистецтв. – Київ: Видав. Центр КНУКіМ, 2015. – с.177-182.

Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України// Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. Журнал. – К.: Міленіум, 2015. - №4. – с. 48-53.

Запровадження інноваційних методів навчання під час викладання дисципліни «Історія держави і права зарубіжних країн» - Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ключові аспекти наукової діяльності – 2016». – Том 6. Філософські науки. Філософія і соціологія. Історія.: Перемишль. Наука. – 104 с.

Тенденції розвитку сучасної української правововї думки // Конституція України: історія, сучасність та перспективи розвитку: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 24 черв. 2016 р.) : / [ред. кол. : В. В. Чернєй, С. С. Чернявський, А. П. Запотоцький та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. Справ, 2016. – 138 с.

Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства // О.І. Маложон // Правові, управлінські та економічні аспекти трансформації сучасного громадянського суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 25 березня 2016 р.). – Київ : КНУКіМ, 2016. – С. 455-457.

Виникнення прав людини в історії розвитку політико-правової думки світу та України / О.І. Маложон // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і іновація — 2016”. Випуск 5. Право: Перемишль. - 82 с.
Становлення, формування і розвиток держави і права Київської Русі // Приднепровскийнаучныйвестник: наук. Журнал. – Днепр: Наука и образование, 2016. – № 8-1 (162) – 80 с. (РИНЦ).

Юриспруденція в Давньому Римі // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: науковий збірник. - Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2016. - №6. - 152 с. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).

Історія виникнення і розвитку митної справи в Україні // Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 2. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. – 324 с. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).

Історія виникнення і розвитку житлового права в Україні. - Науковий вісник публічного та приватного права : Збірник наукових праць. Випуск 4. – К. : Науково-дослідний інститут публічного права, 2017. – 306 с. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).

Нормативно-правове забезпечення державних органів у сфері культури в Україні / О.І. Маложон // Економіка і культура України в світових глобалізаційних процесах: позиціонування і реалії: тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21–22 берез., 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв; Київ. ун-т культури. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 209 с.

Систематизація матеріалів і письмова підготовка судової промови / О.І. Мадожон // Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та праві: тези доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19–20 квітня, 2018 р. / М-во освіти і науки України; М-во культури України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 209 с.

Судове красномовство: навички оратора. - Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: науковий збірник. - Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018. - №1. - 254 с. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).

Актуальні питання становлення держави і права України після проголошення незалежності. – Ужгород: Порівняльно-аналітичне право — електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, 2018. - №2. - 402 с. (Журнал включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща).