Щербак Надія Олександрівна – професор кафедри, доктор історичних наук

Щербак Н.О. Європейський вплив на процеси українського відродження ХІХ ст. // Українознавчий альманах. – Вип.11. – К., 2013. – С.70-73.

Щербак Н.О. Історичний досвід реформування цензурного відомства у складі Міністерства внутрішніх справ Російської Імперії та взаємодії його з органами місцевої влади //Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи: матеріали У Всеукраїнської науково-теоретичної конференції : у 2 ч. - Ч.1. – К.:НАВС, 2013. – С.124-125.

Щербак Н.О. Законодавчі ініціативи генерал-губернаторів Південно-Західного краю у другій половині ХІХ ст./ Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – №2(87). - 2013. – С.349-355.

Щербак Н.О. Процес позбавлення шляхетських прав у Київському генерал-губернаторстві у другій половині ХІХ ст. / Н.О. Щербак //Проблемні питання стану дотримання захисту прав людини в Україні. Збірник матеріалів ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2 ч. (Київ, 5 груд. 2013 р.). – Частина 1. – К.:Нац. акад. внутр. справ, 2013. – С.115 – 117.

Щербак Н.О. Теорія і практика інституту генерал-губернаторства в Україні. //// Держава і право сучасної України: досвід комплексного аналізу. Матеріали круглого столу, присвяченого 90-літтю академіка В.В.Копейчикова. (19 листопада 2013 року). – К.ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2014. – С.175 – 179.

Щербак Н.О. Цензурування творів Т.Г.Шевченка напередодні видання Валуєвського циркуляру. //Збірник тез ІУ Всеукраїнської науково-теоретичної конференції «Мовна ситуація та мовна політика в Україні», присвяченої 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка та Міжнародному дню рідної мови. – К., 2014. – С.81-83.

Щербак Н.О. Законодавство Російської імперії як джерело дослідження діяльності уряду на Правобережжі України у ХІХ ст. //Правова доктрина та юридична практика: досвід і перспективи розвитку. Матеріали постійно діючого науково-теоретичного семінару (25 березня 2014 р.:): Випуск 3. – К.:НАВС,2014. – С.117-119.

Щербак Н.О. Історіографія «польського питання» у Правобережній Україні./ Чотирнадцяті джерелознавчі читання, присвячені 170-річчю створення Київської археографічної комісії: матеріали республіканської наукової конференції 17 грудня 2013 р., м. Київ. – К.. 2014. – С.34-35.

Щербак Н.О. Цензурна політика Російської імперії щодо українства на початку ХХ ст. //Європейське право і європейська правова освіта – пріоритетні напрями підготовки вітчизняних фахівців права. Матеріали постійно діючого науково-теоретичного семінару (14 травня 2014 р.). – Випуск 4. –К.:НАВС, 2014. – С.21-23.

Щербак Н.О. Цензура і творчість Т.Г.Шевченка //ІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. 26 лютого 2014 року, м. Київ. – К., 2014.- С.9-13.

Щербак Н.О. Українці в Російській імперії у контексті етнополітичних та політико-правових процесів початку ХХ ст. // ІІІ Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 6-7 червня 2014 року, м. Київ. – К., 2014. – С.43-45.

Щербак Н.О. Особливості становлення українського історичного процесу першої половини ХІХ ст. //Актуальні питання історико-правової науки. До 20-річчя кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ. Збірник наукових праць.- К.:Фенікс, 2014. – С.34-43.

Щербак Н.О. Українці в Російській імперії: труднощі на шляху до себе // Україна єдина – шляхи до взаємопорозуміння. - К.,2014.

Щербак Н.О. Цензурне відомство і українське слово у ХІХ – на поч. ХХ ст.// «Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи”. – Х Міжвузівська науково-практична конференція з проблем розвитку та функціонування державної мови, присвячена Дню української писемності та мови. - Київ, 2014.- С.24-27.

Щербак Н.О. Петро Валуєв: слід в історії// Українознавчий альманах. Вип.16. – Київ, Мелітополь, 2014. – С.70-74.

Щербак Н.О. Особливості діяльності царської адміністрації на Правобережжі України у першій половині ХІХ ст. // Юридичний часопис. – К.: НАВС, 2015. – №1 (9). – С. 294 – 303.( у співавторстві).

Щербак Н.О. Національна політика царизму в Україні у ХІХ – поч. ХХ ст. очима російських чиновників.// Збірник наукових праць «Pomiedzy» Вроцлавського університету (Польща). – 2015. – S. 15-24.( у співавторстві).

Щербак Надежда Современный кремлевский имперский мессианизм – угроза национально-государственной идентификации граждан Украины.- YERSUS. – Науково-теоретичний часопис. – 1(8). – Мелітополь, 2016. – С.57 - 60.(у співавторстві).

Щербак Н.О. Державотворчі погляди М.С. Грушевського. Збірник матеріалів круглого столу «Джерела українського права». – К.:КНУ, 2017.

Щербак Н.О. Реформування місцевого управління на українських землях наприкінці ХVIII ст. в Російській імперії /Н.О.Щербак// Публічне право №1. – 2018. – С.186-197.

Щербак Н.О. Правобережна Україна в державно-правовій структурі Російської імперії у ХIХ ст. /Н.О.Щербак// Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ №1, 2017. – С.153-155.