Бібліографія
кафедри

 

Сидор Вікторія Дмитрівна – професор кафедри, доктор юридичних наук, професор

Сидор В. Д. Методологічні засади та історичні передумови формування сучасного земельного законодавства і права України: монографія Чернівці: Технодрук, 2013. 208 с.

Набуття і реалізація прав на землю в Україні: Навчальний посібник; за ред. проф. І.І. Каракаша. Одеса: Юридична література, 2016. 332 с. (Розділ 1. Правове забезпечення сучасної земельної реформи в Україні. С. 7-31.).

Сидор В.Д. Земельне право України : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2013. 176 с.

Sydor V.D. TopicalissuesofUkrainianlandlegislationandlaw: Workingprogramme. NationalUniversity «OdesaAcademyofLaw». Odesa: Feniks, 2013. 26 с.

Сидор В.Д. Аграрне право України. Практикум : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Мін-во освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 116 с.

Sydor V.D. TopicalissuesofUkrainianlandlegislationandlaw: Metodologicalmanual. NationalUniversity «OdesaAcademyofLaw». Odesa : Feniks, 2014.112 с.

Сидор В.Д. Реалізація прав на землю : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Мін-во освіти і науки України; Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 104 с.

Сидор В.Д. Актуальні питання земельного законодавства і права України: робоча програма спецкурсу; Мін-во освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 24 с.

Сидор В.Д. Управління земельним фондом : Навчально-методичний посібник для студентів вищих юридичних навчальних закладів; Міністерство освіти і науки України, Нац. унів-т «Одеська юрид. академія». Чернівці, 2014. 136 с.

Земельне право України : навчальний посібник / За ред. Каракаша І.І. та Харитонової Т.Є. - вид. друге, перероб. і доп. Одеса: Юридична література, 2017. 592 с. (Розділ 2. Джерела земельного права, Розділ 3. Повноваження представницьких та виконавчих органів у галузі земельних відносин, Розділ 14. Правовий режим земель історико-культурного призначення)

Аграрне право України: навчальний посібник / за ред. Т.Є. Харитонової, І.І. Каракаша Одеса: Юридична література, 2017. 382 с. (Розділ 2. Джерела аграрного права, Розділ 16. Правове забезпечення імплементації аграрного законодавства Європейського Союзу в Україні).

Сидор В.Д. Науково-теоретичний аналіз основних недоліків сучасного земельного законодавства України та шляхів їх усунення. // Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні”: колективна монографія / відп. ред.: Т.Є. Харитонова, І.І. Каракаш. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2018. 722 с.

Сидор В. Д. Правова природа землеустрою / В.Д. Сидор // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – 2013. – Вип. 59. – С. 325–330.

Сидор В. Д. Земельно-правове та адміністративно-правове регулювання земельних відносин // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). 2013. № 1-2 (52-53). С. 71–74.

Сидор В. Д. Публічна земельна власність // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. 2013. Випуск 644. Правознавство. С. 96–100.

Сидор В. Д. Поняття та функції науки земельного права України // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2013. № 1. С. 113–118.

Сидор В. Д. Критерії ефективності та раціональності використання земель // Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 7. С. 27–32.

Сидор В. Д. Державне регулювання земельних правовідносин в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. 2013. Випуск 660. Правознавство. С. 92–96.

Сидор В. Д. Юридичне зміст поняття «обіг земельних ділянок» //Підприємництво, господарство і право. 2013. № 7. С. 52–62.

Сидор В. Д. Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: загроза чи необхідність // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2014. Вип. № 1. С. 115–124.

Сидор В. Д. Державний земельний банк: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії // Європейські перспективи. 2014. № 2. С. 91–95.

Сидор В. Д. Теоретичні підходи до визначення ознак земельної ділянки / В. Д. Сидор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. № 27. Т. 2. С. 97–100.

Сидор В. Д. Економіко-правовий механізм землекористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення // Наше право. 2014. № 2. С. 109–113.

Сидор В. Д. Особливості правового регулювання іпотечного кредитування під заставу землі // Юридичний науковий електронний журнал (електронне фахове видання). 2014. № 3. С. 70–72.

Сидор В. Д. Ефективність соціологічного підходу в науці земельного права України // Актуальні проблеми держави і права. 2014. № 73. С. 375-380.

Сидор В. Д. Модернізація земельного законодавства України в ринкових умовах // LegeasiViata. 2013. № 9. С. 28 – 31. (Молдова)

Сидор В. Д. Экологическиепроблемыземлепользования в Украине // Бизнес. Образование. Право. ВестникВолгоградскогоинститутабизнеса. 2014. № 1 (26). С. 60 – 63.

Sydor V. TendenciesoftheUkrainianLandLegislationandLawDevelopment // Evropskýpolitický a právnídiskurz. 2015. № 2 р. 229–233. (Чеська республіка).

Sydor V. Major Tasks and Principles of Land Legislation and Law // Young Scientist». № 12.1 (27.1). December, 2015. p. 127-130.

Сидор В. Д. Право власності на землю: проблеми реформування // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2015. Вип. № 2. С. 97–106.

Сидор В.Д. Сучасні проблеми правового забезпечення охорони природних рослинних ресурсів // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2016. Вип. № 1. С. 214–227.

Сидор В.Д. Правовий режим новоствореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. № 2. С. 184–192.

Сидор В.Д. Вплив реформи децентралізації влади на правове регулювання земельних відносин // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2017. Вип. № 3. С. 92–99.

Сидор В.Д. Концепт вирішення суспільних проблем сталого розвитку в екологічних та земельних відносинах // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Вип. № 1. С. 130-139.

Сидор В.Д. Правове забезпечення наближення аграрних товаровиробників до вимог Європейського Союзу // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2018. Вип. № 2. С. 48-157.

Сидор В.Д. Оцінка впливу на довкілля: закон працює, проблеми залишаються // Підприємництво, господарство і право. 2018. № 6. С. 142-146.