Бібліографія
кафедри

 

Голосніченко Іван Пантелійович – заступник директора інституту, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

Голосніченко І.П. Роль технічного прогресу в реформуванні правового регулювання суспільних відносин // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (збірник матеріалів). К.: НТТУ «КПІ», 2013 – С. 13-16.

Голосніченко І.П. Кодифікація законодавства, що встановлює відповідальність за адміністративні та кримінальні проступки / І.П. Голосніченко, Д.І. Голосніченко // Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного, морського і транспортного права. ІІІ Міжнародна наукова конференція. К.: Київська державна академія водного транспорту. – 2013. – С.11-16.

Голосніченко І.П. ВлияниезаконодательстваЕвропейскогоСоюза на правосознание и правовую культуру в строительствеУкраинскогогосударства // MiędzynarodowаKonferencjiNaukowаnt. «PROBLEMY EUROPEIZACJI – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE I PEDAGOGICZNE». – WyższaSzkołaHandlowa w Radomiu // Radom 13 kwiecień 2013 r. (Польща).

Иван Голосниченко. Проблемы борьбы с правонарушениями в бюджетной сфере // FINANSE PUBLICZNE W POLSCE - TEORIA I PRAKTYKA» Radom, WyższaSzkołaHandlowa w Radomiu. – 2014 r. – С. 130-136.

IvanGolosnichenko,NataliaZołotariowa. Umowaadministracyjnajakoformadziałań w zakresiezarządzania w prawnympaństwie // MiędzynarodowаKonferencjаNaukowа «INTEGRACJA A BEZPIECZEŃSTWO - WYBRANE ASPEKTY PRAWNE, ADMINISTRACYJNE, SPOŁECZNE I PEDAGOGICZNE». – Radom: WyższaSzkołaHandlowa w Radomiu 25 kwietnia 2015 r.

Голосніченко І.П. Моделювання ситуації при проектуванні нормативних актів з екологічних питань // Соціальне та правове моделювання: сучасні засоби забезпечення інформаційної безпеки: Матеріали наук.-практ. конф. ([28 листопада 2014 р.]. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014; Круглий стіл «Проблемні питання правового регулювання інформаційних відносин в умовах кіберсоціалізації» // ([23 жовтня 2014 р.]. – К. : НТУУ “КПІ”, 2014.

Голосніченко І.П. Юридична відповідальність за правопорушення в бюджетній сфері. // Сучасний стан та перспективи розвитку адміністративного права і процесу: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовтня 2014 р. м. Одеса) /– Одеса. : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2014.

Голосніченко І.П. Адміністративно-правове регулювання управління державною власністю: необхідність поглиблення // V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»» (Київськпа державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича_Сагайдачного - К.: 16-17 квітня 2015 р.) – С. 350-354.

Голосніченко І.П. Проблеми кодифікації вітчизняного адміністративного права // V міжнародна науково-практична конференція «Юридична наука і практика: виклики часу / І.П.Голосніченко, Н.І.Золотарьова - Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р. – С.132-134.

Голосніченко І.П. Розводовський В.Й. Реформування місцевого самоврядування як фактор наближення публічного управління до людини// Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – № 3/4 (27/28). – С. 108–113. (0,6 др. арк.) Підписано до друку 29.12. 2016 р.

Голосніченко І.П. Про зміни предмету і засобів адміністративно-правового регулювання суспільних відносин в Україні // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. ([26-27 березня] 2015 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2015. – С. 12–14. (0,5 др. арк).

Голосніченко І.П. Адміністративна відповідальність як захід запобігання деструктивній пропаганді // Деструктивна пропаганда: щляхи протидії та проблеми відповідальності (21 травня 2015 р.. м. Київ) /– К. : НТУУ “КПІ”, 2015.
Голосніченко І.П. До питання функціонального обстеження органів виконавчої влади. /І.П. Голосніченко// VШ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права» - К.: 16-17 квітня 2015 р.) – С. 350-354.

Голосніченко І.П. Золотарьовпа Н.І. Інфраструктура в умовах децентралізації // VІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права»» (Київськпа державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича_Сагайдачного - К.: 14-15 квітня 2016 р.) – С. 23-30.

Голосніченко І.П. Децентралізація як спосіб підвищення ролі територіальних громад // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([25-26 травня] 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – С. 16–19.

Голосніченко І.П. Проблема додержання процесуальних строків в адміністративному судочинстві // Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний стан і перспективи розвитку в Україні» Київ ,1 – 2 жовтня 2015 року. С. 56-59.

Голосніченко І.П. Використання спеціальних неюридичних знань при правозастосуванні. // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([18-19 травня] 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2017. – С. 16–19. 0.4 д.а.

Голосніченко І.П., Розводовський В.Й, Голосніченко Д.І. Адміністративно-процедурний кодекс – необхідна правова основа надання державних послуг поліцією // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Політологія. Соціологія. Право : Зб. наук. праць. – К. : НТУУ “КПІ”, 2016. – № 1/2 (29/30). – С. 158–163. (0,7 др. арк.) Підписано до друку 14.11.2017 р.

Голосніченко І.П. Використання спеціальних неюридичних знань при правозастосуванні. // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. ([18-19 травня] 2016 р. м. Київ) / Уклад. : І. П. Голосніченко, Т. О. Чепульченко, В. Ю. Пряміцин. – К. : НТУУ “КПІ”, 2017. – С. 16–19.

Голосніченко І.П. До питання свободи і самоврядування у сфері Голосніченко І.П. Про категоріально-понятійний апарат адміністративного права // Круглий стіл: «Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні». Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАН України. К. 27 жовтня 2017 р.

Голосніченко І.П. Удосконалення адміністративно-процедурного законодавства. Круглий стіл: «Адміністративно-процесуальне законодавство – перспективи розвитку». Національний авіаційний університет. Київ: 31 жовтня 2017 р.

Голосніченко І.П. Поліцейські комісії та порядок їх формування /І.П. Голосніченко // VІІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Правове регулювання суспільних відносин на шляху до сталого розвитку» (Київ, 15-20 травня 2018 р.) – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Голосніченко І.П. Про категоріально-понятійний апарат адміністративного права. Розвиток адміністративного законодавства в умовах реформаційних процесів в Україні/ І.П.Голосніченко// Матеріали Всеукраїнського круглого столу. - м. Київ, 27 жовтня 2017 р. Інститут держави та права НАН України - С.19-24.

Голосніченко І.П. Оптимізація системи органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності./І.П. Голосніченко// Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 грудня 2017 року).- С. 17-21.